Upphävd författning

Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Ändring införd
SFS 1986:191
Ikraft
1986-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  För att utveckla, prova och demonstrera ny teknik inom energiområdet får stöd lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel.

[S2]Stödet får ges till åtgärder som syftar till att främja introduktion av teknik, som kan underlätta övergången till ett effektivt energisystem i huvudsak grundat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.

[S3]Vid stödgivningen skall också de näringspolitiska effekterna beaktas.

Stödformer och stödmottagare

2 §  Stödet lämnas som bidrag, utfästelse om bidrag eller lånegaranti.

[S2]Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

[S3]Stödet lämnas till den som avser att vidta den stödberättigade åtgärden. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare.

Stödberättigade åtgärder

3 §  Stöd får lämnas till projekt som anges i 5 §. Åtgärderna skall inom ramen för vad som där och i 6 § anges avse

 1. anläggningar för omvandling eller distribution av energi,
 2. anläggningar eller utrustning för utvinning, bearbetning eller hantering av energi eller
 3. användning av vissa energislag.

4 §  Stöd får inte lämnas till åtgärder som

 1. inte kan leda till lönsamhet,
 2. har betydande inslag av forskning,
 3. kan stödjas inom ramen för förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden.

5 §  Stöd får lämnas till projekt som syftar till att

[S2]a. utveckla, prova eller demonstrera ny teknik i försöks- eller fullskaleanläggningar.

[S3]b. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny teknik utnyttjas.

[S4]c. använda nyutvecklad teknik och avser uppförande av en fullskaleanläggning om projektet är förenat med betydande kommersiella risker.

[S5]d. vidmakthålla, öka eller få till stånd elproduktion i ett vattenkraftverk som får en effekt mellan 50 och 1 500 kilowatt. Om synnerliga skäl föranleder det, får stöd lämnas även om kraftverket avses få en lägre effekt än 50 kilowatt.

6 §  Stöd till projekt enligt 5 §a och b får lämnas som

 1. bidrag eller utfästelse om bidrag med högst 25 procent av stödunderlaget eller som
 2. lånegaranti med högst 50 procent av stödunderlaget.

[S2]Summan av bidrag, utfästelser och lånegarantier får inte överstiga 50 procent av stödunderlaget.

7 §  Stöd till projekt enligt 5 § c får lämnas som

 1. utfästelse om bidrag med högst 25 procent av stödunderlaget eller som
 2. lånegaranti med högst 50 procent av stödunderlaget.

[S2]Summan av utfästelser och lånegarantier får inte överstiga 50 procent av stödunderlaget.

8 §  Stöd till projekt enligt 5 § d får lämnas som lånegaranti med högst 50 procent av stödunderlaget.

Särskilda bestämmelser för bidrag

9 §  Bidrag får inte lämnas fär åtgärder som utan medgivande har påbörjats innan ansökningen om bidrag har prövats slutligt. Om det finns synnerliga skäl, får dock bidrag ändå lämnas.

[S2]Frågan om medgivande att påbörja en åtgärd prövas av statens energiverk. I frågor som rör areell produktion bör samråd ske med lantbruksstyrelsen eller skogsstyrelsen.

10 §  När bidragsandelen bestäms skall hänsyn tas till de intäkter och kostnadsbesparingar som åtgärden medför.

Särskilda bestämmelser om utfästelse om bidrag

11 §  Utfästelse om bidrag innebär att stödgivaren utfäster sig att lämna bidrag till projektet om det inom viss tid visar sig att stödmottagaren inte kan utnyttja projektets resultat lönsamt.

[S2]Som allmän förutsättning för utfästelse om bidrag gäller att projektet skall innebära stora ekonomiska risker eller annars vara förenat med sådan osäkerhet att det utan sådant stöd inte genomförs.

12 §  Till täckande av statens kostnader och förluster skall stödmottagaren årligen i förskott erlägga en särskild avgift för utfästelsen enligt föreskrifter som meddelas av statens energiverk.

13 §  En utfästelse får gälla i högst fem år.

Särskilda bestämmelser för lånegarantier

14 §  Lånegaranti får beviljas för lån i kreditinrättning som godkänts av garantigivaren.

[S2]Garantin innebär att staten svarar för garantilånet som för egen skuld till dess lånet har återbetalats.

15 §  Lånegaranti får beviljas endast om ränte- och återbetalningsvillkoren för lånet av garantigivaren bedöms som skäliga med hänsyn till syftet med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter.

[S2]Garantin lämnas för högst den tid som motsvarar stödprojektets ekonomiska livslängd.

16 §  Lånegaranti får endast lämnas om låneförbindelsen innehåller villkor om att

 1. lånet kan sägas upp till omedelbar återbetalning om låntagaren genom någon oriktig uppgift har föranlett att garantin beviljats,
 2. garantin inte gäller om lånevillkoren har ändrats utan garantigivarens medgivande.

17 §  Ett villkor för lånegaranti är att för garantilånet ställs den säkerhet som kan fordras med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter. Säkerheten för lånet skall gälla även garantin.

18 §  Lånegaranti lämnas under förutsättning att långivaren beaktar statens intresse som garantigivare. Ytterligare föreskrifter av betydelse ifråga om statens garantiansvar meddelas av statens energiverk.

19 §  För lånegarantin skall långivaren årligen i förskott till statsverket betala en avgift av en procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp.

Förfarande i stödärenden m.m.

20 §  Ansökan i stödärenden skall göras skriftligen till statens energiverk.

[S2]En ansökan om stöd skall innehålla redogörelse för den åtgärd för vilken stödet söks och en uppgift om sökanden har sökt eller beviljats annat statligt stöd för åtgärden.

21 §  Sökanden skall på begäran av statens energiverk lämna de uppgifter energiverket behöver i stödärendet.

22 §  Statens energiverk skall med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen för prövning om energiverket bedömer att stöd med mer än 10 miljoner kronor kan komma i fråga.

[S2]I annat fall prövas frågor om stöd av energiverket.

23 §  Stödunderlaget utgörs av hela kostnaden för den stödberättigade.

[S2]Det lägsta stödunderlag som berättigar till bidrag är 250 000 kronor.

[S3]I de fall utvecklingsintresset är starkt kan även ett lägre stödunderlag berättiga till bidrag.

[S4]När bidrags- eller lånegarantiandelen bestäms skall hänsyn tas till annat statligt stöd för åtgärden.

24 §  Statens energiverk får företräda staten i förhållande till mottagaren av stödet.

25 §  Den som har fått stöd skall till statens energiverk enligt vad energiverket närmare bestämmer redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

26 §  Beslutet om stöd får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av stödmottagaren eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för stödet. I sådana fall får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

27 §  Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas får ej meddelas sedan tio år förflutit från det statens energiverk fått redovisning av hela projektarbetet.

28 §  Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

29 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens energiverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1986, då förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja m.m., skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser tillämpas dock i ärenden i vilka ansökan om stöd har kommit in till statens energiverk före den 1 maj 1986.
Förarbeten
Prop. 1985/86:102
Ikraftträder
1986-05-01

Ändring, SFS 1988:805

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. och förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden skall upphöra att gälla.
  2. De upphävda förordningarna skall fortfarande gälla i ärenden i vilka ansökan om stöd kommit in till statens energiverk eller statens naturvårdsverk före den 1 juli 1988. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla för sådant stöd liksom för stöd som före den 1 maj 1986 har beviljats enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.
  Omfattning
  upph.