Upphävd författning

Förordning (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:630
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bidragsberättigade åtgärder m.m.

1 §  Bidrag ur bränslemiljöfonden får lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel för åtgärder som syftar till att

 1. minska utsläppen av svavel- eller kväveoxider vid förbränning av kol eller torv eller minska miljöpåverkan vid förbränning av avfall,
 2. utveckla ny miljöskyddsteknik. Förordning (1987:847).

2 §  Bidrag lämnas till den som avser att vidta den bidragsberättigade åtgärden.

3 §  Bidrag enligt 1 § 1 får lämnas för investeringar i sådana anordningar för rökgasrening som utnyttjas för att minska utsläppen av svavel- eller kväveoxider vid förbränning av kol eller torv eller för att minska miljöpåverkan vid förbränning av avfall.

[S2]Bidraget får lämnas med högst 75 procent av investeringskostnaden eller merkostnaden jämfört med konventionell teknik. Inom denna ram bestäms bidragets storlek med hänsyn till åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra allmänna intressen.

[S3]För investeringar i anordningar för rökgasrening i samband med konvertering eller i redan befintliga anläggningar lämnas stöd med lägre bidrag. Förordning (1987:847).

4 §  Bidrag enligt 1 § 1 får också lämnas för investeringar i andra anordningar än sådana som avses i 3 § för att minska utsläppen av svavel- eller kväveoxider vid förbränning av kol eller torv eller för att minska miljöpåverkan vid förbränning av avfall. Förordning (1987:847).

5 §  Bidrag enligt 1 § 1 får lämnas till omfattande utrednings- och utvecklingsarbete rörande åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar vid förbränning av fasta bränslen och avfall.

[S2]Bidraget lämnas med högst 75 procent av godkända kostnader. Förordning (1987:847).

6 §  Bidrag enligt 3 eller 4 § får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 1 juli 1985.

[S2]För åtgärder för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol får bidrag lämnas till anläggningar som har tagits i drift efter den 1 juli 1982.

7 §  Summan av totalt statligt stöd för anordningar enligt 3 eller 4 § får inte överstiga 75 procent av investeringskostnaden eller merkostnaden jämfört med konventionell teknik.

[S2]Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 250 000 kronor.

7 a §  Bidrag enligt 1 § 2 får lämnas för investeringar som avser utveckling, utprovning och uppföljning av ny miljöskyddsteknik som inte omfattas av bidrag enligt 5 §.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 75 procent av investeringskostnaden. Inom denna ram bestäms bidragets storlek med hänsyn till åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra allmänna intressen.

[S3]Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 250 000 kronor.

[S4]Bidrag enligt första stycket får inte lämnas för åtgärder som utan medgivande har påbörjats innan ansökan om bidrag har prövats slutligt. Om det finns särskilda skäl får dock bidrag ändå lämnas. Förordning (1987:847).

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

8 §  Frågor om bidrag enligt 3--5 §§ prövas av statens energiverk efter samråd med statens naturvårdsverk. Frågor om bidrag enligt 7 a § prövas av statens naturvårdsverk.

[S2]Beslut, som innebär att bidrag medges med mer än 10 miljoner kronor, skall underställas regeringen för godkännande. Förordning (1987:847).

9 §  En ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos den bidragsprövande myndigheten. En ansökan skall innehålla en redogörelse för den åtgärd för vilken bidraget söks och uppgift om sökanden har sökt eller beviljats annat statligt stöd för åtgärden. Förordning (1987:847).

10 §  Sökanden skall på begäran av den bidragsprövande myndigheten lämna de uppgifter som myndigheten behöver i ärendet. Förordning (1987:847).

11 §  Beslut om bidrag får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

[S2]Den bidragsprövande myndigheten skall ta till vara statens rätt i förhållande till mottagaren av bidraget. Förordning (1987:847).

12 §  Den som har fått bidrag skall till den bidragsprövande myndigheten, enligt vad myndigheten närmare bestämmer, redovisa erfarenheterna av de åtgärder som vidtagits till följd av stödet. Förordning (1987:847).

13 §  Beslut om bidrag får ändras eller upphävas om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av bidragsmottagaren eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis. Förordning (1987:847).

14 §  Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas får inte meddelas senare än tio år efter det att beslutet om stöd meddelades. Förordning (1987:847).

15 §  Beslut av statens energiverk och statens naturvårdsverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:847).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen (1983:589) om statligt stöd till åtgärder för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol upphör att gälla.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden i vilka ansökan om stöd har kommit in till statens energiverk före den 1 juli 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/95:120
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1987:847) om ändring i förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 1, 3-5, 8-15 §§; nya 7 a §, rubr. närmast före 1, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-09-01

Ändring, SFS 1988:805

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. och förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden skall upphöra att gälla.
  2. De upphävda förordningarna skall fortfarande gälla i ärenden i vilka ansökan om stöd kommit in till statens energiverk eller statens naturvårdsverk före den 1 juli 1988. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla för sådant stöd liksom för stöd som före den 1 maj 1986 har beviljats enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.
  Omfattning
  upph.