Upphävd författning

Förordning (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet;

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1986-04-17
Ändring införd
SFS 1986:199
Ikraft
1986-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kemikalieinspektionens verksamhet skall finansieras genom kemikalieavgifter enligt denna förordning och sådana avgifter som avses i 23 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel.

2 §  Kemikalieavgift skall betalas årligen av den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar en sådan kemisk produkt som enligt förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall vara anmäld till produktregistret. Avgift betalas dock inte för produkter som tillverkas här i landet enbart för exportändamål.

[S2]Om kemikalieinspektionen enligt 13 § förordningen om kemiska produkter har medgett att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet är agenten avgiftsskyldig.

3 §  Den kostnad som skall finansieras av de sammanlagda kemikalieavgifterna enligt denna förordning skall fördelas mellan de avgiftsskyldiga med ledning av det antal kemiska produkter som har tillverkats eller importerats året före det år då avgiften skall betalas.

4 §  Kemikalieavgiften är 400 kronor för varje produkt, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Om en avgiftsskyldig skall betala kemikalieavgift för fler än 100 produkter, är avgiften 400 kronor för var och en av de första 100 produkterna och 50 kronor för var och en av de följande produkterna. Förordning (1989:104).

5 §  Betalning av kemikalieavgift skall ske efter debitering från kemikalieinspektionen. Avgifterna uppbärs och redovisas av inspektionen. 6 § Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen besluta att kemikalieavgift skall nedsättas eller efterges.

7 §  Beslut om betalning av kemikalieavgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

8 §  Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

9 §  Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas.

10 §  Kemikalieinspektionens beslut i fråga om avgift får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet

Ikraftträder
1986-06-01

Förordning (1987:772) om ändring i förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalie- inspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-08-01

Förordning (1988:807) om ändring i förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalie- inspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:104) om ändring i förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalie- inspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-05-01

Ändring, SFS 1989:216

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 juli 1989.
  Omfattning
  upph.