Upphävd författning

Förordning (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Ändring införd
SFS 1986:208
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till studieförbunden för studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare som anordnas av lokalavdelningar inom förbunden.

[S2]Med studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare avses cirklar som syftar till att ge en invandrare kunskaper och färdigheter som bygger vidare på de allmänna kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället som invandraren förvärvat i grundläggande svenskundervisning för invandrare eller på annat sätt.

2 §  Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.

3 §  Med studietimme avses i denna förordning en tid om 45 minuter.

4 §  Statsbidrag utgår för ett redovisningsår i sänder. Varje redovisningsår avser tiden den 1 juli--den 30 juni nästa år.

Villkor för statsbidrag

5 §  För varje studiecirkel i påbyggnadsundervisning skall det finnas en cirkelledare. Denne skall vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.

[S2]Skolöverstyrelsen skall efter samråd med studieförbunden utfärda allmänna råd för vad som bör krävas i fråga om en cirkelledare.

6 §  Varje studiecirkel i påbyggnadsundervisning skall ha en studieplan som är godkänd av studieförbundet. Studieplanen skall vara utarbetad enligt föreskrifter som meddelas av skolöverstyrelsen efter samråd med studieförbunden.

[S2]Av föreskrifterna skall särskilt framgå att påbyggnadsundervisningen skall bygga på de kunskaper och färdigheter som invandraren fått i grundläggande svenskundervisning för invandrare eller på annat sätt.

7 §  I en studiecirkel i påbyggnadsundervisning får ingå högst 20 deltagare, cirkelledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt 16 år.

[S2]Närvarande vid varje studietimme skall vara minst fem deltagare, cirkelledaren inräknad.

[S3]Om en studiecirkel består av deltagare som har skiftarbete, oregelbunden arbetstid, handikapp eller som är inskrivna på sjukhus eller annan vårdinstitution, får cirkeln genomföras med fyra deltagare, cirkelledaren inräknad. Detta gäller dock endast om vid varje studietimme, minst tre av de närvarande deltagarna är att hänföra till någon av de angivna grupperna.

8 §  Studiecirklar i påbyggnadsundervisning skall vara kostnadsfria för deltagarna.

9 §  Studiecirklar i påbyggnadsundervisning får endast anordnas i Sverige.

Bidrag

10 §  Statsbidrag utgår för hela riket för det antal studietimmar och med det belopp för varje studietimme (schablonbidrag) som regeringen bestämmer särskilt.

11 §  Statsbidraget fördelas av skolöverstyrelsen på studieförbunden i förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare under det senaste redovisningsåret. Förordning (1988:814).

Särskilda föreskrifter

12 §  Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår i annan ordning.

13 §  Föreskrifterna i 33--35 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. skall tillämpas också för studiecirklar i påbyggnadsundervisning.

Överklagande m.m.

14 §  Beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte överklagas.

15 §  Skolöverstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1988:814) om ändring i förordningen (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1988/89 får skolöverstyrelsen vid fördelningen av statsbidraget enligt 11 § ta hänsyn även till sådan undervisning som motsvarar påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare och som under redovisningsåret 1987/88 ägt rum i studiecirklar enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:150
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1991:1065

  Omfattning
  upph.