Upphävd författning

Förordning (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:349
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kommuner och landstingskommuner (huvudmän) för särskilda behov inom grundutbildning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning (komvux).

2 §  Bidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

3 §  Skolöverstyrelsen skall för varje redovisningsår fördela medel som regeringen anvisar för bidrag enligt förordningen. Därvid skall skolöverstyrelsen i första hand beakta behov inom komvux.

Olika former av bidrag

4 §  Allmänt bidrag för komvux kan lämnas till huvudman som har särskilt behov av stöd för sådan utbildning.

[S2]Sådant bidrag får inte användas för att utöka antalet undervisningstimmar eller i övrigt för statligt reglerade tjänster.

5 §  En huvudman kan få särskilt bidrag för åtgärder av regional betydelse som huvudmannen vidtar för elever med handikapp i grundvux eller komvux.

[S2]Skolöverstyrelsen får besluta om sådant bidrag endast efter framställning från planeringsberedning som avses i förordningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp.

6 §  Extra bidrag för grundvux kan lämnas till huvudman som har särskilt behov av stöd för sådan utbildning.

[S2]Sådant bidrag får ha även den formen, att huvudmannen ges undervisningstimmar utöver vad som följer av 2 kap. 11 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Bidrag för de extra undervisningstimmarna skall i ett sådant fall lämnas med tillämpning av samma bestämmelser som gäller för övriga undervisningstimmar.

Avslutande bestämmelser

7 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna

Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1989:614

    Omfattning
    upph.