Upphävd författning

Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-02-16
Ändring införd
SFS 1984:75
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna föreskrifter

1 §  Regional samverkan enligt denna förordning syftar till att genom samarbete över länsgränserna dels öka möjligheterna för elever med handikapp att välja mellan olika utbildningsalternativ inom det obligatoriska skolväsendet, dels ge elever med handikapp ökade möjligheter att välja studieväg i gymnasieskolan. Förordning (1986:402).

2 §  För regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp indelas riket i fem planeringsregioner. Planeringsregionernas benämningar, huvudorter och omfattningar anges i nedanstående sammanställning.

BenämningHuvudort (kommun)Omfattning
Södra planeringsregionenMalmöKronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län
Västra planeringsregionenGöteborgJönköpings, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län
Östra planeringsregionenSolnaStockholms, Uppsala, Gotlands och Gävleborgs län
Mellersta planeringsregionenÖrebroSödermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län
Norra planeringsregionenUmeåVästernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

3 §  I varje region finns det en planeringsberedning. Planeringsberedningen är knuten till den länsskolnämnd som finns på regionens huvudort.

Uppgifter

4 §  Planeringsberedningen har till uppgift att samordna insatserna i regionen för i första hand elever med handikapp i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan och elever med flera handikapp i särskolan samt att planera så att befintliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Planeringsberedningen får vid behov även samordna insatserna för studerande med handikapp i kommunal utbildning för vuxna (grundvux och komvux) och studerande med flera handikapp i vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux).

[S2]Det åligger vidare planeringsberedningen att

 1. samordna insatserna för undervisning i teckenspråk för sådana elever utan hörselhandikapp i grundskolan, särskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan vilkas föräldrar eller syskon är döva,
 2. bestämma arbetsområdet inom regionen för de konsulenter för rörelsehindrade elever, de konsulenter för synskadade förskolebarn och de konsulenter för synskadade elever som finns vid länsskolnämnderna i regionen och
 3. fullgöra de övriga uppgifter som ankommer på planeringsberedningen enligt särskilda föreskrifter. Förordning (1989:376).

5 §  Planeringsberedningen skall fortlöpande samarbeta med specialskolorna, med de landstingskommunala hörselvårdskonsulenterna och med regioninstitutionerna för rörelsehindrade. Förordning (1986:402).

Organisation

6 §  I planeringsberedningen skall ingå minst två företrädare för varje länsskolnämnd i regionen. Av de två företrädarna bör den ene ha allmänna kunskaper om skolan och samhället och den andre ha kunskaper om undervisning av handikappade. I planeringsberedningen skall vidare ingå en av de landstingskommunala hörselvårdskonsulenterna i regionen.

[S2]Ledamöterna utses av länsskolnämnden på huvudorten, varvid de ledamöter som företräder regionens övriga länsskolnämnder utses efter förslag av dessa.

[S3]Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. För var och en av de övriga ledamöterna skall det finnas en ersättare. Ersättarna utses i samma ordning som ledamöterna.

7 §  I mån av behov och tillgång på medel får planeringsberedningen anlita utomstående som har kunskaper om handikapp.

Ärendenas handläggning

8 §  Planeringsberedningen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Ordföranden, vice ordföranden och de tjänstemän vid länsskolnämnden på regionens huvudort som ordföranden bestämmer får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos beredningen. De får även pröva sådana frågor om utlämnande av allmän handling som hänskjuts till beredningen samt frågor som uppkommer i samband med överklagande av beredningens beslut. Förordning (1986:994).

9 § har upphävts genom förordning (1986:994).

Tjänster som handikappkonsulent

10 §  Vid länsskolnämnden på varje regions huvudort finns det en tjänst som handikappkonsulent med uppgift att samordna handikappåtgärderna inom regionen. Handikappkonsulenten skall biträda planeringsberedningen i dess arbete.

11 §  Behörig till en tjänst som handikappkonsulent är den som har dels pedagogiska kunskaper, dels goda kunskaper om olika slag av handikapp.

[S2]Tjänsten tillsätts av länsskolnämnden på regionens huvudort efter förslag av planeringsberedningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1984. Vid tillsättning av tjänst som handikappkonsulent för tillträde den 1 april 1984 skall följande gälla i stället för 11 § andra stycket. Tjänsten tillsätts av länsskolnämnden på regionens huvudort efter samråd med de andra länsskolnämnderna i regionen.
Förarbeten
Prop. 1983/84:27
Ikraftträder
1984-04-01

Förordning (1986:402) om ändring i förordningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:176
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:994) om ändring i förordningen (1984:75) om regional sam- verkan i fråga om undervis- ning för elever med handikapp

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:376) om ändring i förordningen (1984:75) om regional sam- verkan i fråga om undervis- ning för elever med handikapp

Förordning (1991:1186) om upphävande av förord- ningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om under- visning för elever med handikapp

  Omfattning
  upph.