Upphävd författning

Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:357
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad såsom bilaga till denna förordning, åtnjuts tullfrihet.

2 §  Generaltullstyrelsen meddelar föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Bilaga

Förteckning över varor, för vilka tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979) åtnjuts
1234
Statistiskt nrVaruslagAnmärkningar
TulltaxenrVarunr
15.10600 (blandningar) huvudsakligen bestående av fettalkoholer med minst 10 kolatomerIcke kemiskt definierade fettalkoholer
28.15 28.28 29.01200 301 200 Butadien 309 4-Metylpenten(1) 901 909Koldisulfid (kolsvavla) Hydrazin och oorganiska salter därav Buten-(1) Hexen-(1) Dodecylbensen (dodecylbensol) Isobutylbensen
29.02 29.03205 909 DinitrotoluenDiklormetan (metylenklorid) Nitropropan
29.04100 701 mer 830Metanol Envärda alkoholer med minst 10 kolatoPropylenglykol
29.08302 (etylglykol; 2-etoxietanol) 309 2-(2-Butoxietoxi)etanol 900 a,a -Bis(tert-butylperoxi)diisopropylbensenEtylenglykolmonoetyleter 2-Butoxietanol Dikumylperoxid
29.09 29.13901 100 200 användas uteslutande vid tillverkning av polyeten eller som denatureringsmedel för framställning av denaturerad sprit hänförlig till tulltaxenr 22.08 909 2-AmylantrakinonEpiklorhydrin Aceton Etylmetylketon, avsedd att 2-Etylantrakinon17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
29.14259 321 350 390 2-(2-Butoxietoxi)etylacetat 400 509 lendiisobutyrat 602 609 701 709 905 909 MetametylbensoesyraNatriumacetat n-Butylacetat Vinylacetat 2-Etoxietylacetat Ättiksyraanhydrid 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetyEstrar av metakrylsyra Estrar av akrylsyra Kaliumsorbat Cetylklorformiat Para-tert-butylbensoesyra
29.15120 203 209 Fumarsyra Adipinsyra Azelainsyra Sebacinsyra 809 Trimellitsyraanhydrid Pyromellitsyraanhydrid Hexaklorendometylentetrahydroftalsyra (s. k. HET-syra) Hexaklorendometylentetrahydroftalsyraanhydrid HexahydroftalsyraanhydridMaleinsyraanhydrid Dibutylmaleinat Maleinsyra Isoftalsyra
29.19009 användas uteslutande vid tillverkning av hydrogenperoxidTris-(2-etylhexyl)fosfat, avsett att motsvarande tillämpning17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger
29.22002 009 DietylaminTrietylentetramin Dimetylamin
29.23909 TreoninParafenetidin
29.24100 900 metylammoniumkloridLecitiner och andra fosfoaminolipider 2-Hydroxi-3-klorpropyltri-
29.26901 909Hexametylentetramin i fast form Nitroguanidin
29.27100 900Akrylnitril Dicyandiamid
29.30 29.31 29.34002 009 009 Bis-(trifenylsilyl)kromat Dioktyltenndiklorid DioktyltennoxidIsocyanater Metylenbistiocyanat Dicyklopentadienylkrom
29.35901 Furfurylalkohol 903 Tetrahydrofurfurylalkohol 904Furfuraldehyd (furfural) 2-Metylfuran Melamin
29.35906 Gamma-pikolin (4-metylpyridin) 909 diamin")Etylmetylpyridin 1,4-Diazabicyklo/2,2,2/oktan ("trietylen-
32.03001 askhalt av högst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansenSyntetiska organiska garvämnen med en
34.02 38.19111 200 som användes för framställning av ytaktiva ämnen 991 elektroniken, i skivor eller plattor eller liknande former 999 Icke kemiskt definierade isocyanater ävensom kemiskt definierade eller icke kemiskt definierade isocyanater, lösta i flyktiga organiska lösningsmedelIcke kemiskt definierat natriumlaurylsulfat Blandade alkylbensener av sådant slag Kisel, dopad för användning i motsvarande tillämpning Oljeblandat svavel17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger
38.19999 mindre tillsats av smörjmedel Blandningar enbart av acykliska mättade klorfluorkolväten ävensom sådana blandningar med mindre tillsats av smörjmedel Tillsatsmedel för användning vid kokill- eller stränggjutning av stål (s. k. gjutpulver), utgörande blandningar bestående enbart av tullfria oorganiska ämnen Icke kemiskt definierad azelainsyra 1,4-Cyklohexandimetanol löst i metanol Blandningar av dinitrotoluen och dinitroxylen Kalciumsulfonat löst i mineralolja Blandestrar av trimellitsyra och acykliska alkoholer med raka kolkedjor och med 7-9 kolatomerAcykliska mättade klorfluorkolväten med
39.01100 411 412 bonatplaster) för formningsändamål: Polybutylentereftalat i granulatform Polyetylentereftalat i granulatform AndraJonbytare Karbonatplaster Mättade linjära esterplaster (andra än karsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning17 och 18 §§ tullkungörel-
39.01431 av mättade linjära esterplaster, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av ljuskänslig film 512 519 avsedda att användas uteslutande som bindemedel för tryckfärger eller för tixotropering av lackfärger äger motsvarande eller färg- och lackbindemedel 707 708 819 att användas uteslutande för tillverkning av laminat bestående av en glasfiberarmerad plastplatta belagd med kopparfolie 911 912 919 Polysulfon 990 belagda med fluorsubstituerad etenpropenplastPlattor, film och folier Amidplastsprutmassor i granulatform Termoplastiska fettsyrapolyamider, Silikonplaster Omodifierade epoxiplaster, avsedda Acetalplaster (t. ex. oximetylenplaster) Polyfenylenoxid Polyfenylensulfid Film, folier och remsor av imidplast, även17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning 17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) tillämpning 17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
39.02100 211 213 polymerisat av eten och ett akrylsyraderivat Granulat av sampolymerisat av eten och akrylsyra innehållande minst 3 viktprocent och högst 10 viktprocent akrylsyra 219 med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer 310 användas uteslutande för tillverkning av textilmaterial antingen hänförligt till stat. nr 51.02.100 Polypropen i form av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosasafibrerJonbytare Granulat av sådan jonomerplast, som utgör ett med metalljoner tvärbundet samPolyeten i form av fibrillerade fibrer Propenplastgranulat, avsett att17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
361 364 369ABS-plaster (styrenplast seggjord med butadien och innehållande akrylnitril)
366 styren och maleinsyraanhydrid, även innehållande lbocksampolymerisat av styren och butadienSprutmassor av sampolymerisat av
361 366 369ACS-plaster (styrenplast modifierad med kloreten och akrylnitril)
903 904 905 Klorsulfonerad polyeten Klorerad polypropen 909 plast, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av laminerade säkerhetsrutor av glas Film, folier och remsor av fluorsubstituerad etenpropenplast, belagda med eller försedda med kärna av imidplast Membranmaterial av fluorhaltig plast, även med inbäddad förstärkning och/eller ytbeläggning, avsett att användas uteslutande i elektrolysceller för framställning av klor och natriumhydroxid.Fluorhaltiga plaster Polyvinylalkohol i fast form Polyvinylbutyral Film och folier av vinylbutyral-17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
39.03402 502Cellulosaacetat med tillsats av ämnen
612Etylhydroxietylcellulosa, ej vattenlöslig
612 692 tat, med tillsats av andra ämnenCellulosapropionat, cellulosabutyrat och blandestrar därav eller med cellulosaace-
39.05 39.06200 409 sorbitol och citronsyra, avsedda att tullkungörelsen användas uteslutande för tillverkning av glassKlorkautschuk Högmolekylära polymerer av dextros, tillämpning17 och 18 §§ (1973:1014) äger motsvarande
51.01902 annat textilmaterialGarn av kopparsilke utan inblandning av
59.03100 merfjäll, ej laminerad, med en tjocklek av högst 0,8 mm, tillverkad av fibrer av aromatisk polyamid erhållen genom polykondensation av meta-fenylendiamin och isoftalsyra Fiberduk av polyamidfibrer vägande högst 25 g/m/2/, avsedd att användas uteslutande för tillverkning av luftfilterFiberduk, även med inblandning av glimtillämpning17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande
59.04002 009 avsedd uteslutande för tillverkning av kirurgiska suturerFlätad tråd av ändlösa syntetiska textilfibrer eller av natursilke, tillämpning17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande
59.08 59.12908 000 pigmenterad fenolhartsprodukt och uteslutande avsedda att användas för tillverkning av slipdukPolyestervävnader, på båda sidor försedda med ett tunt skikt av17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
69.02300 kaprodukterDinas-, kvarts-, kvartsit- och andra sili-
69.02909 ka kolprodukterEldfast konstruktionsmateriel av keramis-
70.11100 tronrör e. d.Kolvar till elektriska glödlampor, elek-
70.20309 användas uteslutande för tillverkning av laminat bestående av en glasfiberarmerad plastplatta belagd med kopparfolieGlasfibervävnader, avsedda att17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
903 diameter av 3--7 mikrometer, uteslutande avsedda att användas för tillverkning av luftfilter med en medelavsvärtningsgrad överstigande 70 % enligt svensk standard SMS 2289Mattor av glasfibrer med en17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
73.12907 krom och med en tjocklek mindre än 0,4 mmBand av järn eller stål, överdraget med
73.13905 910 mmPlåt av järn eller stål, överdragen med krom och med en tjocklek mindre än 0,4
73.23903 909Aerosolbehållare med ventilöppning av 25,4 mm diameter
73.29154 högst 5 mmRullkedjor med en invändig länkbredd av
73.40900 av projektiler hänförliga till stat. nr 93.07.801 och 93.07.806Kulmantelämnen för framställning motsvarande tillämpning17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger
76.10900 25,4 mm diameterAerosolbehållare med ventilöppning av
82.05807 lade, med någon dimension överstigande 425 cm eller vägande över 40 000 kg ävensom verktygssatser, i vilka ingår minst ett sådant verktygFör pressar avsedda verktyg, även flerde-
82.06000 valsar till läderbearbetningsmaskiner eller textilmaskinerSpiralformade knivar för montering på
84.06301 överstigande 50 cm/n3/, sammanbyggda med koppling och utväxlingMopedmotorer med en cylindervolym ej
84.06500 effekt av högst 5,88 kW (8 hästkrafter), avsedda att användas uteslutande för tillverkning av jordfräsar, snöslungor, bärbara eller på handkärra monterade vätskepumpar eller med roterande knivvals eller kniv försedda gräsklippningsmaskinerFörbränningskolvmotorer med17 och 18 §§tullkungörelsen äger motsvarande tillämpning
84.11103 104 eller av rotationstyp med en kapacitet av högst 400 dm/n3//min 104 med fri avgiven gasmängd av minst 1 m/n3// min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 2,06 MPa (21 at) eller med fri avgiven gasmängd av minst 100 m/n3//min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 0,88 MPa (9 at) eller med fri avgiven gasmängd av mer än 570 m/n3//min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 0,20 MPa (2 at)Hermetiska kompressorer av kolvtyp med en slagvolym av högst 300 cm/n3//varv Kompressorer
84.14 84.16300 801 901Wafersugnar Kalandrar och liknande valsmaskiner för textilindustrin samt valsar därtill
84.17409 Tempereringsmaskiner för choklad, med omröringsanordning Expansionsmaskiner av kolv- eller turbintyp för nedkylning av komprimerad luft Maskiner och apparater för uppvärmning av på förhand klisterbelagda sulor (aktiveringsmaskiner) Reaktorer (reaktionsbehållare), invändigt glasemaljerade, även försedda med omrörare Gjutasfaltkokare, rymmande minst 1300 liter 500 värmeväxlare för fraktionerad destillation av flytande luft med en kapacitet av minst 2 000 m/n3//h luft vid normaltillståndWafersugnar Rektifieringskolonner med tillhörande
84.17609 delar på läst Maskiner för torkning av läder i utsträckt skick (pastingtorkar, även med tillhörande, till andra statistiska nummer hänförliga maskiner för klisterpåläggning och tvättning av i anläggningen ingående glasskivor; togglingtorkar; vakuumtorkar) Apparater för torkning av klisterbelagda sulor Frystorkanläggningar, andra än för laboratoriebruk 800 skoovandelar Apparater, kontinuerligt arbetande, för sterilisering av produkter vid en temperatur överstigande 100NC Ångskalningsmaskiner för frukt eller grönsaker (inkl. potatis) med kapacitet av mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker per timmeTorkmaskiner för krympning av skoovanApparater för ångbehandling av nåtlade
84.21801 809 809 läder, även hopbyggda med torkmaskinMaskiner för anbringande av glasyrmassa eller färgdekor på keramiska artiklar Sprutpistoler Maskiner för automatisk sprutfärgning avTullfriheten avser icke:
84.22503 typ, med en lyftförmåga överstigande 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 m 650 för personbefordranMobilkranar, ej rälgående eller av portalRulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
84.22700 maskin jämte anordningar för upprivning av isolermaterial och avsedda för slangmatad isolering med fibrer 800 Smidesmanipulatorer konstruerade för hantering av detaljer vägande per styck mer än 50 kg Maskiner för automatisk insättning av tegelämnen på ugnsvagnarS. k. lösullssprutor bestående av blåsElektriskt styrda läderstaplare
84.23110 krypkedjeband vägande, exklusive lösa motvikter, minst 125 ton per styck 210 303 400 arbeta vägbanor av betong eller asfaltbetongGrävmaskiner med svängbar överdel och S. k. lastare med en skopa, bandburna Bladschaktmaskiner Självgående fräsmaskiner, avsedda att be-
84.24800 kor o. d. med jord Maskiner för tillverkning av jordblock för odlingsändamålMaskiner för fyllning av planteringskru-
84.25200 800Skördetröskor för gröna ärter Stjälkbrytare och stjälkkrossare
84.28 84.30100 100 Stämpelmaskiner (utstickare) Waferssågar med fasta skärtrådar Wafers- och sandwichpåsmetmaskiner 301 Maskiner för skalning av kakaobönor Hydrauliska pressar för utpressning av kakaofett Valsverk för kakaobönor, kakaopulver eller choklad S. k. konchar Chokladgjutningsmaskiner och chokladöverdragningsmaskiner, även med tillhörande skakbord och kylbanor Maskiner för gjutning, skärning eller annan formning av sockerkonfektyrer, härunder inbegripet egaliseringsmaskiner och strängformningsmaskinerExakthackar för grönfoder Laminatorer Maskiner för rensning av kakaobönor
84.30501 tagning av fjäderfä 509 Kontinuerliga skalningsmaskiner för frukt eller grönsaker (inkl. potatis) med kapacitet av mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker per timme Paneringsmaskiner 900 konfektyrtillverkningMaskiner för slaktning, plockning eller urRäkskalningsmaskiner Formar för maskiner för choklad- och
84.33101 sar, bärkassar och säckarMaskiner för tillverkning av kuvert, på-
84.36100 eller regenererade textilfibrerMaskiner för framställning av syntetiska
200 av textilfibrerMaskiner för förarbetning Icke kontinuerliga färgningsmaskiner KarboniseringsmaskinerTullfriheten avser icke:
300 för spinning, tvinning, dubblering, spolning, rullning eller haspling av textilgarn (inbegripet inslagsspolningsmaskiner)Maskiner för industriellt bruk, avsedda
84.37100 industriellt brukVävstolar för stolstyp, avsedda för en eller flera spolförande skyttlar Skyttellösa vävstolar, i vilka inslagsgarnet införes medelst luftström Vävstolar för tillverkning av maskinfilt eller syntetvirorTullfriheten avser icke: Vävstolar av ylleväv-
200 800 garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar; maskiner (inbegripet varpmaskiner och varpklistringsmaskiner) för förberedning av garn för användning i till detta nummer hänförliga maskinerTrikåmaskiner, andra än för handkraft Maskiner för tillverkning av överspunnet
84.38100 användning tillsammans med maskiner enligt nr 84.37Hjälpmaskiner och hjälpapparater för Varpväktare och skottväktare Trådmatare för textilmaskinerTullfriheten avser icke: Skaftmaskiner
208 Spinnmunstycken Sträckverk 903 907 Spindlar 908 Mönsterkedjor, mönsterfilmband, mönsterkort, mönstertrummor och mönsterhjulSpindlar Flatsolv Skyttlar Skyttlar
84.39100 eller efterbehandling av filt som längdvara eller i avpassade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar 900 lar)Maskiner och apparater för tillverkning Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnå-
84.40210 390 490 500 600 eller filt 800 dustrin, avsedda för appretering eller annan efterbehandling av garn, vävnader eller andra textilvaror; lägg-, rull- och skärmaskiner för vävnader eller andra textilvaror 902 ler filtMaskiner för kontinuerlig strängtvättning Pressmaskiner för längdvaror Torkmaskiner för textilindustrin avser icke: Apparater för högtryckstorkning Maskiner för blekning eller färgning avser icke: Maskiner för strängbehandling Färgningsmaskiner med roterande trumma Maskiner för tryckning av garn, vävnader Andra maskiner och apparater för textilinValsar för tryckning av garn, vävnader el-Tullfriheten Tullfriheten
902 909Införingsapparater för textilmaskiner
909 Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnålar)Krympskor för krympmaskiner
84.41809 huvudsakligen avsedda för hemsömnad)Symaskiner (andra än maskiner Blindstygnsmaskiner, andra än för sömnad av lädervaror eller skorTullfriheten avser icke:
84.42100 hudar, skinn eller läder 201 901Maskiner och apparater för beredning av Skomaskiner (andra än symaskiner) Narvplattor för pressning av läder
84.43402 409 formar användsPressgjutmaskiner Gjutmaskiner i vilka permanenta StränggjutmaskinerTullfriheten avser icke:
84.44100 valsstolStegvalsverk med fram- och återgående
84.45Numeriskt styrda spånavskiljande metallbearbetningsmaskiner: 059 155 207 257 gande per styck 8 000 kg eller däröver, vikten av fristående styrutrustning ej inräknad 415 425 435 802 806 Andra spånavskiljande metallbearbetningsmaskiner: 059 elektrolytisk slipning Gnistbearbetningsmaskiner 108 Automatsvarvar med programverk, som med avseende på verktygsrörelse och verktygsväxling är enbart mekaniskt Andra automatsvarvar, vägande per styck mer än 4 000 kgGnistbearbetningsmaskiner Hyvelmaskiner Enspindliga borr- och arborrmaskiner utan automatisk verktygsväxling, väSåg- och kapmaskiner Gängningsmaskiner Kuggskärningsmaskiner Dragbrotschmaskiner Andra spånavskiljande maskiner avser icke: Fleroperationsmaskiner Maskiner för kombinerad mekaniskStångautomaterTullfriheten
84.45118 155 208 mer än 1 500 kg Länkspindelborrmaskiner Pelarborrmaskiner med horisontella linjära inställningsrörelser hos borrspindeln Andra borrmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg 258 än 8 000 kg Arborrmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg 305 Läppningsmaskiner, vägande per styck mer än 600 kg Rundbordsslipmaskiner 415 435 806 500 gande per styck mer än 5 000 kg Automatiska, horisontella kallstuk- och kallsprutsmidningsmaskiner med en presskraft av högst 4,905 MN (500 ton),Andra svarvar Supportsvarvar Kopiersvarvar, vägande per styck mindre än 6 000 kg Revolversvarvar, vägande per styck mindre än 4 000 kg Hyvelmaskiner Kipphyvelmaskiner, vägande per styck mindre än 4 000 kg Stickmaskiner, vägande per styck mindre än 4 000 kg Radialborrmaskiner, vägande per styck Fräsmaskiner, vägande per styck mer Heningsmaskiner Sågmaskiner Bygelsågar, vägande per styck mindre än 1 500 kg Bandsågar, vägande per styck mindre än 1 000 kg Cirkelsågar Kuggskärningsmaskiner Andra spånavskiljande maskiner Smideshammare och smideshejare, vä-Tullfriheten avser icke: Tullfriheten avser icke: Tullfriheten avser icke:
84.45500 ler eller liknande ämnen, plana eller kupiga, som utgångsmaterial 500 610 630 659 av eventuellt isittande verktyg ej inräknad 630 de rör Maskiner för framställning av burkstommar med längsgående fog (s. k. bodymakers) 809 av metalltråd Helautomatiska präglingsmaskiner för märkning av plåtämnen och liknande ämnen Maskiner för presspolering Riktmaskiner för rör, stång eller trådarbetande med stång, band, tråd, rondelKnäledspressar, andra än för hand- eller fotkraft Skruv-, excenter-, vev- och kampressar, vägande per styck mer än 50 ton, vikten Maskiner för tillverkning av spiralsvetsaMaskiner för tillverkning av duk eller nätTullfriheten avser icke: Kantpressar
84.46001 hållare för arbetsstycken, avsedda för bearbetning av koppar, fat, tallrikar och liknande keramiska produkter 002 varorSlip- och polermaskiner med roterande Automatiska dekorslipmaskiner för glas-
84.47300 med en bredd på ingångsöppningen för arbetsmaterialet av minst 600 mm 801 803 Maskiner för påläggning av kantlister av faner eller plast på dörrar, bordskivor och andra skivformiga snickeriarbetenDubbla planhyvlar, även med sidkuttrar, Svarvar, vägande per styck mer än 500 kg Fanerfogklistringsmaskiner
84.48500 styck mer än 1 000 kgBorr-, fräs- och gängenheter, vägande per
84.55300 stansade, av delvis fiberduksbelagd plastfolie, avsedda för höljen till flexskivor (disketter)Ämnen, kontur- och hål-17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning
84.56300 horisontell axel, utrustade med anordning för tillförsel av ånga under övertryck för släckning av kalk 803 skiner för formning av keramiska artiklar Strängpressar för plastiska keramiska massor Putsmaskiner med roterande hållare för arbetsstycken, avsedda för bearbetning av koppar, fat, tallrikar och liknande produkter av keramiskt materialRoterande blandare (frifallsblandare) med Drejskivor och formnings-(drejnings-)ma-
84.57102 ka glödlamporMaskiner för sammansättning av elektris-
84.59331 Kratsmaskiner Vulsttillverkningsmaskiner Däckbyggmaskiner Maskiner för uppbyggnad på dorn av armerade gummiprodukter Maskiner för påvalsning av slitbana på däckstommar vid regummering av däck 331 334 Doppningsautomater för gummi- eller plastprodukter 334 till armerade plastprodukter Maskiner för tillverkning av plastprodukter genom centrifugal- eller rotationsgjutning Maskiner för tillverkning av hålkroppar av plast genom formblåsning Maskiner för tillverkning av plastprodukter genom varmformning av folier, plattor eller rörInjektionspressar av karuselltyp Strängsprutmaskiner ("extruders") för gummi eller plast Enkelskruvmaskiner Maskiner för förformning av armeringenTullfriheten avser icke:
84.59399 Maskiner för gjutning av ljus 399 400 flertal verktyg monterade i en roterande hållare (s. k. rundlöpare eller karusell) 400 spolar (ankarlindnings-, härvlindnings- och spollindningsmaskiner) 501 700 vid tillverkning av spånskivor 809 verkning Maskiner för färgning av sulkanter Maskiner för slipning, fräsning, ruggning, skärfling eller vikning av skosulor och skoovandelar Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor av textilmaterial Flätmaskiner Maskiner för anbringande av glasyrmassa eller färgdekor på keramiska artiklar Maskiner för satsning av olika material till keramiska massor (lådmatare) Maskiner för preparering av isbanor för sport 950 ment, baserade på uran med en anrikningsgrad (halt av U 235) av 10 procent eller däröverMaskiner för framställning av röntgenfilm Mekaniska pressar för formpressning av pulver eller granulat, arbetande med ett Maskiner för lindning av elektrisk tråd till Asfaltutläggare Maskiner för blandning av lim och träspån Klisterpåläggningsmaskiner för skotillSopmaskiner För kärnreaktorer avsedda bränsleele-Tullfriheten avser inte:
84.61301-- 809Ventiler för aerosolförpackningar
85.03700 avsedda att användas uteslutande för tillverkning av s. k. pacemakers (hjärtstimulatorer)Galvaniska element och batterier, tillämpning17 och 18 §§tullkungörelsen (1973:1014) äger motsvarande
85.11109 medel (t. ex. vax) och försintring under vakuum av pulvermetallurgiska produkter Motståndsugnar för sintring under vakuum av pulvermetallurgiska produkter 201 209 med tillhörande lackeringsanordning och glödgningsugnMotståndsugnar för avdrivning av pressWafersugnar Lackeringsugnar för koppartråd, även
85.11301 med elektronstråle 302 tisk fastlödning av komponenter på tryckta kretsar, även med tillhörande utrustning för dopplödning, anbringande och torkning av flussmedel eller förvärmningMaskiner för svetsning under vakuum Mjuklödningsmaskiner för automa-
85.25110 300Kedjeisolatorer av kåppinntyp
87.02270 tonDumprar med en lastförmåga av minst 85
87.03002 de 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 mKranbilar med en lyftförmåga överstigan-
87.12100 på bromstrumman av högst 130 mm Pedaler för vevpartiet i mopeder Vridhandtag för gasreglering eller växling, även med anordning för manövrering av koppling eller broms 202 209 Pedaler till cyklar Styrlagerskålar, styrlagerkonor, vevlagerskålar och vevlagerkonor till cyklar Fälgbromsar till cyklar Kedjekransar för cyklar, även hopmonterade i satser om fem eller sex stycken (5- och 6-delade frigångskransar) Reglage för växlar till cyklarKompletta hjulnav med en inre diameter Kompletta hjulnav till cyklar Kompletta växlar till cyklar
90.16609 mätmaskiner för läder Kontrollfixturer, avsedda att användas i samband med i förteckningen under stat.nr 82.05.807 upptagna för pressar avsedda verktyg och verktygssatserMaskindrivna, automatiskt registrerande
90.17500 900Suturnålar, även för engångsbruk
90.20100 ar för snittbildsröntgen (s. k. datortomografer) 200 kontroll av flaskor, burkar, backar eller andra förpackningar med avseende på fyllnadsnivå, förslutning, antalet inneliggande mindre förpackningar e. d., även med tillhörande, till andra statistiska nummer hänförliga utsorteringsanordningarFör medicinskt bruk avsedda anläggningApparater med radioaktiv strålkälla för
90.28901 902 för läder 903 böjstyvheten hos sågat eller hyvlat virke och samtidig hållfasthetsklassificering 906 av grundämnesfördelningen i metaller, mineral m. m. (mikrosonder)Elektrodynamiska balanseringsapparater avser icke: Balanseringsapparater för bilhjul Automatiskt registrerande mätmaskiner Maskiner för kontinuerlig mätning av Elektronoptiska instrument för ytanalysTullfriheten
Allmänna anmärkningar
 1. För elektrisk utrustning, som i och för sig är hänförlig till tulltaxenr 85.01, åtnjuts tullfrihet endast om utrustningen är inbyggd i eller monterad på en i förteckningen upptagen vara.
 2. Tullfrihet åtnjuts icke för fristående numerisk styrutrustning.
 3. För särskilt inkommande delar till en i förteckningen upptagen vara åtnjuts tullfrihet endast om delarna uttryckligen anges i förteckningen. Förordning (1987:484).

Ändringar

Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:1018) om ändring i förordningen (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:484) om ändring i förordningen (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:1290

  Omfattning
  upph.