Upphävd författning

Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:424
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens räddningsverk.

Uppgifter

2 §  Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om befolkningsskydd, innefattande frågor om landtransporter av farligt gods, samt räddningstjänst, i den mån handläggningen inte ankommer på någon annan myndighet.

3 §  Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del framgår att räddningsverket är ansvarig myndighet för funktionen Civilförsvar. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta.

4 §  Utöver vad som följer av 3 § åligger det räddningsverket särskilt att

 1. samordna samhällets verksamhet inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten,
 2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet och självt eller genom någon annan bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet,
 3. bevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområdet och verka för att åtgärder vidtas för befolkningens skydd och för att förebygga olyckor,
 4. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 5. verka för att räddningstjänstens organisation och materielanskaffning utvecklas så att olika räddningstjänstorgan kan samarbeta effektivt,
 6. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnkraftsolyckor,
 7. handlägga ärenden om landtransporter enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods och verka för samordning av säkerhetsföreskrifter för land-, sjö- och lufttransporter av farligt gods,
 8. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om landtransporter av farligt gods och svara för tillsyn inom verksamhetsområdet i övrigt,
 9. planera och genomföra utbildning och övning av civilförsvarsorganisationen och av personal för räddningstjänst och sotningsväsende samt av beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor,
 10. anskaffa materiel som behövs för civilförsvarsverksamheten samt förvara, vårda och underhålla materielen,
 11. handlägga ersättningsärenden enligt 21 § brandlagen (1974:80),
 12. informera inom verksamhetsområdet och svara för varning av befolkningen i krig. Förordning (1987:344).

5 §  Räddningsverket skall i sin verksamhet i den utsträckning det behövs samverka med andra myndigheter samt med kommuner och berörda frivilligorganisationer.

6 §  Fortbildningskurser och kursverksamhet i övrigt som räddningsverket anordnar skall intäktsfinansieras genom uppdrag som beställarna betalar.

7 §  Räddningsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

8 §  Räddningsverket leds av en styrelse som består av åtta personer. I styrelsen ingår räddningsverkets generaldirektör. Denne är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på räddningsverket.

9 §  Generaldirektören är chef för räddningsverket.

10 §  Inom räddningsverket finns fyra sakenheter för verksamhetsområdena befolkningsskydd, räddningstjänst, utbildning och teknik, en administrativ enhet samt sekretariat.

[S2]Till verket hör också fem skolor.

11 §  För att bistå räddningsverket med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktigare ärenden inom respektive sakområde är fem delegationer knutna till verket, nämligen delegationerna för samordning av befolkningsskydd, för samordning av räddningstjänst, för utbildning, för beredskap mot kärnkraftsolyckor och för transporter av farligt gods.

[S2]Varje delegation består av generaldirektören som ordförande, chefen för den sakenhet som berörs och högst 12 andra ledamöter samt ersättare för dessa. Enligt beslut av generaldirektören inträder chefen för sakenheten som ordförande i en delegation.

[S3]Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.

12 §  Hos räddningsverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får räddningsverket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

13 §  Under krig eller enligt regeringens bestämmande vid krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden skall räddningsverket organiseras enligt en särskild plan.

Ärendenas handläggning

14 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om verksamhetens långsiktiga inriktning eller frågor som i övrigt har stor betydelse för verksamheten,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse för myndighetens verksamhet,
 4. viktigare frågor om räddningsverkets organisation och arbetsformer,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

15 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden samt minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:907).

16 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den chef för enhet och den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

17 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

18 §  Enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut får det också överlämnas åt en av de i 11 § nämnda delegationerna att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som rör delegationens verksamhet och som inte skall avgöras av verkets styrelse.

[S2]En delegation är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1986:907).

19 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av den tjänsteman som han bestämmer.

[S2]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

20 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet eller det sekretariat dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en enhet eller ett sekretariat har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans arbetsområde föredras av någon annan.

21 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:907).

23 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

24 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

25 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänster som chef för en sakenhet eller den administrativa enheten tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Andra tjänster tillsätts av räddningsverket.

26 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättare för ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

27 §  Ledamöterna i de i 11 § angivna delegationerna utses av räddningsverket.

Bisysslor

28 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av räddningsverket även i fråga om enhetschefer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
Genom förordningen upphävs
 1. förordningen (1978:112) med instruktion för civilförsvarsstyrelsen,
 2. instruktionen (1974:408) för statens brandnämnd,
 3. förordningen (1976:538) om vissa läroplaner m. m. vid statens brandnämnd,
 4. de bestämmelser i stadgan (1965:854) för statens brandskola och övergångsbestämmelserna till stadgan som enligt övergångsbestäm melserna till instruktionen för statens brandnämnd fortfarande gäller.
Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit om civilförsvarsstyrelsen eller statens brandnämnd skall i stället avse räddningsverket.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:907) om ändring i förordningen (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:344) om ändring i förordningen (1986:424) med instruktion för statens räddningsver

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1040

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988, då förordningen (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk skall upphöra att gälla.
  Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit om civilförsvarsstyrelsen eller statens brandnämnd skall i stället avse räddningsverket.
  Omfattning
  upph.