Upphävd författning

Förordning (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
SFS 1986:294
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med totalförsvaret avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. I krig omfattar totalförsvaret hela samhällets verksamhet. Förordning (1987:991).

2 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen med undantag av totalförsvarets chefsnämnd och myndigheterna inom det militära försvaret.

Samordnad planering för totalförsvaret

3 §  Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.

4 §  En utgångspunkt för myndigheternas planering är att en myndighet med ansvar för en viss verksamhet i fred skall behålla detta ansvar också under krig, om verksamheten skall upprätthållas då. Myndigheten skall också svara för de beredskapsförberedelser som behövs.

[S2]Planeringen skall ske i samverkan med de statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.

[S3]I förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m. m. anges att särskilda av chefen för försvarsdepartementet meddelade föreskrifter skall beaktas vid planeringen.

Funktionsindelning

5 §  Myndigheternas verksamhet i totalförsvaret hänförs till funktioner enligt följande uppställning. Av uppställningen framgår vilken myndighet som skall ansvara för funktionen och de övriga myndigheter som har uppgifter i denna.

[S2]Av särskilda bestämmelser följer att civilbefälhavarnas och länsstyrelsernas verksamhet ingår i vissa funktioner utöver vad som framgår av uppställningen. Enligt 30 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank åligger det riksbanken att ansvara för beredskapsplanläggningen på bank- och betalningsväsendets område. I lagen (1964:63) om kommunal beredskap och civilförsvarslagen (1960:74) finns bestämmelser om kommunala uppgifter i fråga om totalförsvaret. För Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Svensk Rundradio AB gäller bestämmelser i särskilda avtal mellan staten och bolagen om verksamheten vid krig och krigsfara.

 • ---------------------------------------------------------------------- Funktion Ansvarig myndighet Övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen ------------------------------------------------------------------------
Civil ledning och samordningÖverstyrelsen för civil beredskapCivilbefälhavarna Länsstyrelserna
Domstolsväsende m. m. (domstolsväsende, statlig advokatverksamhet, rättshjälpsfrågor)DomstolsverketHögsta domstolen Regeringsrätten Hovrätterna Tingsrätterna Kammarrätterna Länsrätterna Bostadsdomstolen Arrendenämnderna Hyresnämnderna Statens va-nämnd Allmänna advokatbyråerna Rättshjälpsmyndigheterna
Ordning och säkerhet m. m. (upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, brottsbekämpning och brottsutredning, åklagarväsende, utlänningsfrågor utom flyktingverksamhet)RikspolisstyrelsenRiksåklagaren Regionåklagarmyndigheterna Den lokala åklagarorganisationen Statens kriminaltekniska laboratorium Den lokala polisorganisationen Statens invandrarverk
KriminalvårdKriminalvårdsstyrelsen
UtrikeshandelKommerskollegiumTullverket Statens jordbruksverk
Befolkningsskydd och räddningstjänstStatens räddningsverkStatens strålskyddsinstitut Statens kärnkraftinspektion
Psykologiskt försvarStyrelsen för psykologiskt försvarTeleverket
Socialförsäkring m. m. (administration av socialförsäkringen, arbetslöshets- och tjänstegrupplivförsäkring samt försäkringsrättternas verksamhet)RiksförsäkringsverketFörsäkringsrätterna De allmänna försäkringskassorna Statens löne- och pensionsverk Arbetsmarknadsstyrelsen
Hälso- och sjukvård m. m. (hälso- och sjukvård, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd)SocialstyrelsenStatens strålskyddsinstitut Rättsmedicinalverket Statens bakteriologiska laboratorium Statens livsmedelsverk Statens naturvårdsverk Läkemedelsverket
PostbefordranPostverket
TelekommunikationerTeleverket
Transporter (transportsamordning, järnvägstransporter, banhållning, landsvägstransporter väghållning, flygtransporter, sjötransporter)Överstyrelsen för civil beredskapStatens räddningsverk Statens järnvägar Banverket Vägverket Sjöfartsverket Luftfartsverket
Enskild försäkring m. m.FinansinspektionenStatens krigsförsäkStatens krigsskadenämnd
Skatte- och uppbördsväsendeRiksskatteverketTullverket Skattemyndigheterna Kronofogdemyndigheterna
Livsmedelsförsörjning m.m. (försörjning med livsmedel inklusive vatten, reglerings- och ransoneringsåtgärder avseende livsmedel, livsmedelshygien, civil veterinärverksamhet)Statens jordbruksverkStatens livsmedelsverk Statens natuvårdsverk
Arbetskraft (arbetskraftsförsörjning, arbetsmarknadsutbildning, vapenfriutbildning, arbetarskydd, arbetsmarknadstvister)ArbetsmarknadsstyrelsenLänsarbetsnämnderna AMU-styrelsen Vapenfristyrelsen Arbetarskyddsstyrelsen Yrkesinspektionen Arbetsdomstolen Statens förlikningsmannaexpedition
FlyktingverksamhetStatens invandrarverkRikspolisstyrelsen Tullverket Statens räddningsverk Socialstyrelsen Arbetsmarknadsstyrelsen
Landskaps- och fastighetsinformationStatens lantmäteriverkÖvriga statliga lantmäterimyndigheter Sjöfartsverket Sveriges geologiska undersökning Centralnämnden för fastighetsdata
Energiförsörjning (förNärings- och teksörjning med bränslen, drivmedel och elkraft)nikutvecklingsverketStatens vattenfallsverk Statens kärnkraftinspektion Vägverket
Försörjning med industrivaror (utom energiförsörjning och livsmedelsförsörjning)Överstyrelsen för civil beredskap Försörjningskommissionen
Kyrklig beredskapÖverstyrelsen för civil beredskap

[S3] Förordning (1992:1428).

6 §  Om indelning i delfunktioner bestämmer den myndighet som är ansvarig för funktionen. Den funktionsansvariga myndigheten får överlåta till en annan myndighet vars verksamhet ingår i funktionen att i fråga om en delfunktion fullgöra de uppgifter som anges i 9 och 10 §§.

7 §  Vissa myndigheter medverkar såsom fristående beredskapsmyndigheter i totalförsvaret utan att deras verksamhet hänförs till någon funktion enligt 5 §. Dessa myndigheter är Justitiekanslern, Riksvärderings nämnden, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Byggnadsstyrelsen, Statskontoret, Riksrevisionsverket och Statistiska centralbyrån. Förordning (1992:940).

Den funktionsansvariga myndighetens uppgifter

8 §  Den funktionsansvariga myndigheten skall samordna verksamheten inom funktionen. Myndigheten skall i den utsträckning det behövs samordna denna verksamhet med verksamhet vid andra myndigheter inom totalförsvarets civila del och det militära försvaret.

9 §  I fred skall den funktionsansvariga myndigheten

 1. i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen utarbeta underlag för statsmakternas beslut om målen för funktionen i krig,
 2. samordna beredskapsförberedelser,
 3. samordna planering och budgetering av beredskapsförberedelser,
 4. samordna och genomföra krigsplanläggning,
 5. svara för att personal utbildas,
 6. svara för att övningar genomförs,
 7. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.

10 §  Underlag för beslut om funktionens inriktning och resursåtgång på fem års sikt skall utarbetas av den funktionsansvariga myndigheten genom programplanering.

Ledning och samordning

Uppgifter för överstyrelsen för civil beredskap

11 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall i fred leda och samordna beredskapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter.

[S2]Överstyrelsen skall därvid särskilt

 1. genom råd och rekommendationer verka för enhetlighet i frågor som är gemensamma för totalförsvarets civila del,
 2. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i stort,
 3. verka för att totalförsvarets intressen beaktas i samhällsutvecklingen,
 4. samordna utbildning i frågor som är gemensamma för totalförsvarets civila del,
 5. informera inom verksamhetsområdet. Förordning (1987:991).

12 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall också för totalförsvarets civila del

 1. till regeringen enligt särskilt beslut redovisa en samlad studie över utvecklingen på längre sikt (perspektivstudie),
 2. till regeringen varje år ge in en gemensam programplan som upprättats i samråd med funktionsansvariga myndigheter,
 3. yttra sig över de statliga myndigheternas anslagsframställningar i den del de berör totalförsvaret,
 4. samordna frågor om gemensam försvarsforskning. Förordning (1987:991).

13 §  I den uppgift som överstyrelsen för civil beredskap har som ansvarig myndighet för funktionen Civil ledning och samordning ingår att

 1. bedriva operativa studier som underlag för krigsplanläggningen inom totalförsvarets civila del,
 2. samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av ledningsövningar inom totalförsvarets civila del,
 3. leda större övningar för civilbefälhavare och militärbefälhavare vad avser totalförsvarets civila del. Förordning (1987:991).

14 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall samverka med överbefälhavaren i frågor som är gemensamma för totalförsvarets civila del. Överstyrelsen skall samordna krigsplanläggning och operativ planläggning inom totalförsvarets civila del med motsvarande planläggning inom försvarsmakten.

[S2]Om inte annat följer av särskilda föreskrifter, företräder överstyrelsen på central nivå totalförsvarets civila del i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Uppgifter för civilbefälhavare och länsstyrelser

15 §  Civilbefälhavarna och länsstyrelserna skall inom civilområdena respektive länen svara för de uppgifter som, enligt 11 §1 och 4 samt 13 §1 och 2 i fråga om den centrala nivån, ligger på överstyrelsen för civil beredskap. Förordning (1987:991).

16 §  Civilbefälhavarna får meddela länsstyrelserna de föreskrifter som behövs för planläggningen av totalförsvaret inom civilområdet.

[S2]Civilbefälhavarna får också meddela andra myndigheter för vilka denna förordning gäller föreskrifter om inriktningen av de beredskapsförberedelser som berör civilområdet.

17 §  På regional nivå skall civilbefälhavare och länsstyrelser samverka med militära myndigheter på motsvarande nivå för att åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Vad som föreskrivs om länsskattemyndigheterna gäller dock först från och med den 1 januari 1987.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:991) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 11, 12, 13, 15 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:555) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1123) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:627) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:765) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalför- svarets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:471) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalför- svarets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1283) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsva- rets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-10-15

Förordning (1992:940) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsva- rets civila del

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-09-01

Förordning (1992:1428) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsva- rets civila del

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:242

  Omfattning
  upph.