Upphävd författning

Förordning (1986:448) med instruktion för statskontoret

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:448
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statskontoret.

Uppgifter

2 §  Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationalisering, administrativ utveckling och automatisk databehandling (ADB), i den mån denna uppgift inte ankommer på någon annan myndighet.

3 §  Statskontoret skall verka för att statlig verksamhet bedrivs under god hushållning med tillgängliga resurser.

[S2]Det åligger härvid statskontoret särskilt att

 1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och vidta de åtgärder som behövs,
 2. på uppdrag av regeringen utföra och medverka i utredningar samt medverka i genomförandet av förändringar,
 3. utveckla -- och lämna myndigheterna råd och upplysningar om -- rationella arbetsmetoder, serviceförbättringar samt administrativa och tekniska hjälpmedel,
 4. svara för innehållet och medverka i utbildningen inom sitt verksamhetsområde,
 5. anskaffa utrustning för ADB och verka för samordning i frågor om ADB,
 6. vara remissorgan med uppgift att bevaka frågor om rationalisering och besparingar.

4 §  I mån av resurser lämnar statskontoret de statliga -- och på begäran även de kommunala -- myndigheterna råd och upplysningar i de ADB-frågor som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100).

5 §  Statskontoret har samordningsansvaret för säkerhets- och sårbarhetsfrågor på ADB-området, såvitt rör den civila statsförvaltningen under regeringen.

[S2]I mån av resurser lämnar statskontoret dessutom på begäran myndigheterna inom totalförsvaret, riksdagen och dess myndigheter samt de kommunala myndigheterna råd och upplysningar i sådana frågor.

6 §  Statskontoret skall samråda med riksrevisionsverket både vid planeringen av sin verksamhet och vid handläggningen av ärenden som rör verkets arbetsområde. Statskontoret skall också i övrigt hålla verket underrättat om sin verksamhet.

[S2]Vid tillämpningen av 4 § skall statskontoret samråda med datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till inspektionens uppgifter enligt datalagen (1973:289).

[S3]Vid tillämpningen av 5 § första stycket skall statskontoret samråda med överstyrelsen för civil beredskap, när frågan rör totalförsvaret.

7 §  Statskontoret företräder staten inom sitt verksamhetsområde såväl vid som utom domstol, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

8 §  I statskontoret finns ett råd som består av högst tio personer. Generaldirektören ingår i rådet och är rådets ordförande.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om statskontorets verksamhet.

[S3]Rådet skall ge generaldirektören de råd som han behöver för att kunna bedriva verksamheten effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Förordning (1987:783).

8 a §  Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på statskontoret. Förordning (1987:783).

9 §  Generaldirektören är chef för statskontoret.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

10 §  Inom statskontoret finns sex rationaliseringsenheter och en administrativ enhet.

[S2]Varje enhet förestås av en rationaliseringschef.

11 §  Hos statskontoret finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får statskontoret anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

12 §  En personalnämnd beslutar i frågor om

 1. skiljande från uppdrag eller från annan anställning än provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning,
 5. läkarundersökning.

[S2]Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och cheferna för statskontorets enheter. Förordning (1987:783).

13 §  Personalnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av enhetscheferna är närvarande. Förordning (1987:783).

14 § har upphävts genom förordning (1987:783).

15 §  Andra frågor än som avses i 12 § avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1987:783).

16 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Förordning (1987:783).

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S3]Enhetschefen får närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1987:783).

18 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

19 § har upphävts genom förordning (1986:966).

20 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

21 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

22 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som rationaliseringschef och organisationsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av statskontoret.

[S4]Statskontoret får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan.

23 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1987:783).

Bisysslor

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av statskontoret även i fråga om rationaliseringschefer och organisationsdirektörer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:448) med instruktion för statskontoret

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1965:703) med instruktion för statskontoret skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:966) om ändring i förordningen (1986:448) med instruktion för statskontoret

  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:783) om ändring i förordningen (1986:448) med instruktion för statskontoret

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 8, 12, 13, 15, 16, 17, 23 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1987-08-20

Ändring, SFS 1988:959

  Omfattning
  upph.