Upphävd författning

Förordning (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:537
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på myndigheten svenskt biografiskt lexikon.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan huvudredaktören.

Uppgifter

2 §  Myndigheten har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Organisation

3 §  Myndigheten leds av en styrelse som består av sju personer. I styrelsen ingår huvudredaktören. Bland de övriga ledamöterna utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

4 §  Huvudredaktören är chef för myndigheten.

5 §  Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

6 §  Av styrelsen avgörs,

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som huvudredaktören hänskjuter till styrelsen.

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, huvudredaktören och minst två av styrelsens andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

8 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan huvudredaktören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får huvudredaktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 §  Styrelsen får överlämna åt huvudredaktören att avgöra ärenden som avses i 6 § 4 och som inte är av det slag att de behöver prövas av styrelsen.

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av huvudredaktören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av huvudredaktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 § andra meningen avgörs utan föredragning.

12 §  Föredragning av ett ärende ankommer på huvudredaktören eller särskilt förordnad föredragande.

13 §  Huvudredaktören får utan föredragning meddela beslut enligt 10 § första meningen och som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

15 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (1986:938).

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Huvudredaktören förordnas av regeringen för högst sex år i sänder efter anmälan av styrelsen.

[S2]Tjänster tillsätts av myndigheten.

17 §  Andra styrelseledamöter än huvudredaktören förordnas av regeringen för tre år i sänder.

Bisysslor

18 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om huvudredaktören.

Ändringar

Förordning (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:938) om ändring i förordningen (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:630

  Omfattning
  upph.