Upphävd författning

Förordning (1986:539) med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:539
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens ordförande. Uppgifter

2 §  Nämnden skall främja internationella kontakter inom kulturlivet genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst.

3 §  Som ett led i nämndens verksamhet ingår att planlägga och genomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig i Italien enligt stadgarna för det nordiska biennalrådet.

Organisation

4 §  Nämnden består av en ordförande och museidirektören vid moderna museet samt åtta andra ledamöter.

[S2]Ordföranden utses av regeringen.

[S3]Övriga icke självskrivna ledamöter utses av regeringen, sedan tillfälle att avge förslag lämnats angående

[S4]två ledamöter, som skall vara konstnärer, av Akademien för de fria konsterna,

[S5]två ledamöter, som skall vara konstnärer, av Konstnärernas riksorganisation,

[S6]två ledamöter, som skall vara konstkritiker eller konstskriftställare, av Svenska konstkritikersamfundet,

[S7]en ledamot av Stiftelsen Riksutställningar samt

[S8]en ledamot av Stiftelsen Svenska institutet.

[S9]Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

5 §  Icke självskrivna ledamöter i nämnden utses för högst två år. Ett förordnande kan förlängas en gång. Om särskilda skäl föreligger kan förordnandet förlängas mer än en gång.

6 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Sekreteraren är anställd hos

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlämna åt ordföranden, museidirektören vid moderna museet eller sekreteraren att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av nämnden. Överlämnande får inte avse frågor om skiljande från uppdrag.

8 §  Nämnden är beslutför när minst sex ledamöter, bland dem ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:935).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning av ordföranden eller av en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 7 § första meningen avgörs utan föredragning.

10 § har upphävts genom förordning (1986:935).

11 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

Övriga föreskrifter

12 §  Nämnden beslutar i frågor om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning, ledighet och tjänsteresor för nämndens sekreterare. I övriga personalfrågor beslutar statens konstmuseer.

13 §  Andra beslut av nämnden än beslut som rör personalfrågor får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1986:539) med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:935) om ändring i förordningen (1986:539) med instruktion för nämnden för utställ- ningar av svensk konst i utlandet

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:744

  Omfattning
  upph.