Upphävd författning

Förordning (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:553
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser för stöd

1 §  För att utjämna skillnader i konkurrensvillkor mellan svenska och utländska varvsföretag kan statligt stöd till fartygsfinansiering lämnas enligt denna förordning eller enligt förordningen (1981:665) om exportfinansiering med statligt stöd.

2 §  Stöd får endast avse fartyg som har eller avses få en bruttodräktighet av minst 200 och som är byggda eller byggs för att få högsta klass i klassificeringssällskap, som godkänns av statens industriverk, eller för att uppfylla motsvarande krav.

[S2]Till fartyg räknas även dess tillbehör.

3 §  Stöd får lämnas för nybyggnad eller större ombyggnad av fartyg.

[S2]Med större ombyggnad av fartyg avses arbete för att förändra, för bättra eller modernisera ett fartyg, om ersättningen härför uppgår till minst 1,5 miljoner kronor.

4 §  Stöd får lämnas endast om varvsföretagets självkostnader för fartyget eller ombyggnaden täcks av priset eller, i fråga om beställning som ger underskott, underskottet kan täckas av överskott på andra beställningar.

5 §  Stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet.

6 §  Stöd får göras beroende av att varvsföretaget eller beställaren till industridepartementet, riksgäldskontoret eller statens industriverk lämnar uppgifter om förhållanden av betydelse för stödet. Förordning (1989:269).

7 §  Stöd lämnas i form av kreditgaranti, räntestöd eller kontantstöd.

Kreditgaranti

8 §  Statlig garanti (kreditgaranti) får beviljas för

 1. lån som svenska varvsföretag tar upp för att finansiera krediter vid eller efter leverans till beställare av nybyggda fartyg eller av större ombyggnader av fartyg (refinansieringslån),
 2. lån som beställare tar upp i samband med betalning till svenska varvsföretag för fartyg under byggnad eller för levererade fartyg som har nybyggts eller undergått större ombyggnader (beställares lån),
 3. lån som svenska varvsföretag tar upp för att finansiera beställda fartyg under byggnad eller större ombyggnader (fartygsbyggnadslån). I fråga om större ombyggnad för vilken ersättningen understiger 7,5 miljoner kronor får dock garanti för fartygsbyggnadslån endast lämnas om särskilda skäl föreligger.

[S2]Kreditgaranti får inte lämnas efter utgången av år 1989.

9 §  Kreditgaranti för beställares lån som avser ett fartyg under byggnad eller för fartygsbyggnadslån som avser nybyggnad får lämnas tidigast tolv månader eller, när det är fråga om ett fartyg med särskilt lång byggnadstid, 24 månader innan fartyget avses bli levererat. Garanti för fartygsbyggnadslån som avser en större ombyggnad får lämnas endast om ombyggnadstiden överstiger sex månader och tidigast fyra månader innan fartyget avses bli levererat.

10 §  Kreditgaranti för refinansieringslån får motsvara högst den kredit som varvsföretaget har lämnat beställaren.

11 §  Kreditgaranti får beviljas endast i överensstämmelse med de exportkreditöverenskommelser som Sverige har biträtt inom ramen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt med andra internationella överenskommelser om begränsning av stöd till varvsindustrin som Sverige kan komma att biträda.

[S2]Är beställaren svensk får kreditgaranti för refinansieringslån beviljas endast om varvsföretagets kredit till beställaren inte överstiger 90 procent av priset för fartyget eller ombyggnaden.

[S3]Kreditgaranti för en svensk beställares lån får beviljas intill ett be lopp som svarar mot högst 90 procent av priset för fartyget eller ombyggnaden.

12 §  Kreditgaranti får beviljas för den tid som fordras med hänsyn till garantins syfte, dock längst för 15 år efter tidpunkten för leverans. Om särskilda skäl föranleder det, får regeringen medge att garanti lämnas för tid överstigande 15 år.

[S2]Är beställaren svensk får kreditgaranti för refinansieringslån beviljas endast om varvsföretagets kredit till beställaren inte överstiger tolv år efter leverans eller, i fråga om tekniskt avancerade fartyg, 15 år . Om varvsföretagets kredit till beställaren överstiger fem år och avser en större ombyggnad av ett fartyg får garanti beviljas endast om det finns särskilda skäl.

[S3]Kreditgaranti som avser en svensk beställares lån får beviljas för lån med en löptid av längst tolv år efter tidpunkten för leverans eller, i fråga om tekniskt avancerade fartyg, längst 15 år.

[S4]Har kreditgaranti beviljats för kortare tid än som anges i första-tredje styckena, kan riksgäldskontoret medge att garantins giltighetstid utsträcks intill den längsta tid som där sägs räknat från den dag då garantin först beviljades. Förordning (1989:269).

13 §  Kreditgaranti som avser annat lån än obligationslån eller lån av svensk bank eller svenskt kreditaktiebolag får beviljas endast om långivaren godkänns av riksgäldskontoret. Förordning (1989:269).

14 §  För kreditgaranti skall ställas den säkerhet som statens industriverk godkänner. Godkännande kan lämnas tidigast i samband med att kontrakt tecknas.

[S2]Om inte särskilda skäl föranleder annat skall beträffande säkerheten gälla följande.

[S3]Säkerheten skall vara hänförlig till fartyg för vilket eller vilka garanti kan lämnas. För garanti för beställares lån skall därjämte ställas borgen av varvsföretaget för 10 procent av vid varje tidpunkt utestående kreditgaranti. Varvsföretag som direkt eller indirekt ägs av staten skall därutöver ställa borgen för 15 procent av den eventuella förlust som utöver nämnda 10 procent kan uppkomma genom infriande av en kreditgaranti.

[S4]Riksgäldskontoret eller statens industriverk får begära att säkerhet skall ställas, utöver vad som anges i föregående stycke. Förordning (1989:269).

15 §  Kreditgaranti för vilken säkerhet lämnas i form av panträtt i ett fartyg får beviljas endast om fartyget är försäkrat på ett betryggande sätt. Lämnas sådan säkerhet för kreditgaranti för nybyggnad av ett fartyg skall den ha bästa rätt i fartyget, om inte särskilda skäl föranleder annat.

16 §  Kreditgaranti får beviljas endast om sådan svensk bank eller sådant svenskt kreditinstitut, som riksgäldskontoret godkänner, åtar sig att enligt anvisningar av kontoret förvara ställda säkerheter och bevaka statens intresse som garantigivare. Förordning (1989:269).

17 §  Kreditgaranti får lämnas för lån i svensk eller utländsk valuta och kan avse kapitalbelopp, ränta och kostnader.

18 §  För garanti som har beviljats skall låntagare årsvis i förskott till riksgäldskontoret erlägga avgift.

[S2]Avgiften beräknas på utestående garantibelopp och utgår för kreditgaranti som beslutas under tiden den 1 juli 1986--30 juni 1987 med 0,75 procent, under tiden den 1 juli 1987--30 juni 1988 med 1,0 procent och från den 1 juli 1988 med 1,25 procent. För kreditgaranti som föregås av utfästelse enligt 29 § bestäms avgiftens storlek istället utifrån den dag då utfästelsen beslutas.

Räntestöd

19 §  Räntestöd får lämnas för att delvis bekosta räntan vid finansie ring av nybyggnad eller större ombyggnad av fartyg, som beställs av en svensk beställare vid ett svenskt varvsföretag före utgången av år 1989. Räntestöd får lämnas endast om kreditgaranti lämnats enligt denna förordning för beställningen.

20 §  Räntestöd förutsätter att konkurrerande utländskt varvsföretag på grund av utländskt stöd erbjuder särskilt förmånliga räntevillkor.

21 §  Bestämmelsen i 11 § första stycket gäller även i fråga om räntestöd.

22 §  Ett räntestöd skall vara så anpassat att räntan tillsammans med övriga finansieringsvillkor inte får medföra en större sammanlagd statlig subvention under löptiden av den kredit som stödet avser än som gäller enligt de exportkreditöverenskommelser som avses i 11 §, varvid dock om inte regeringen medger annat de i överenskommelserna angivna räntenivåerna skall höjas med en halv procentenhet och, om krediten lämnas i svenska kronor, med ytterligare en och en halv procentenhet. Statens industriverk får medge att, såvitt gäller räntestöd för kredit i svenska kronor, nämnda höjning görs lägre, dock lägst en procentenhet över de i överenskommelserna angivna nivåerna, för beställare som väsentligen erhåller sina intäkter av fartygsdriften i svenska kronor.

[S2]I fråga om plattformar för användning till havs inom oljeindustrin eller därmed jämförliga havstekniska anläggningar gäller dock att subventionen får vara större än som anges i första stycket om regeringen medger det. Ett sådant medgivande förutsätter att

 1. det styrks att utländska varvsföretag erbjuder förmånligare villkor än vad som gäller enligt överenskommelse som avses i första stycket och 2. det kan antas att den ytterligare subventionen behövs för att beställningen skall komma till stånd.

Kontantstöd

23 §  Kontantstöd får lämnas som kontant bidrag till beställare av ny byggnad eller större ombyggnad av fartyg, som beställs vid ett svenskt varvsföretag före utgången av år 1989.

[S2]Kontantstöd får inte lämnas för beställning avseende plattform för användning till havs inom oljeindustrin eller därmed jämförliga havs tekniska anläggningar.

24 §  Kontantstöd förutsätter att varvsföretaget inte påtagit sig betalningsansvar i någon form för lån som beställaren upptagit för att finansiera beställningen.

25 §  Kontantstöd får inte lämnas om kreditgaranti enligt denna förordning beviljats i samband med beställningen. Om kreditgarantin avser kredit under byggnadstiden får dock kontantstöd lämnas. Förordning (1987:866).

26 §  Storleken av ett kontantstöd skall bestämmas med utgångspunkt i en kredit enligt överenskommelse som avses i 11 § första stycket.

[S2]Ett kontantstöd skall utbetalas med tio belopp en gång per halvår under fem år.

27 §  Ingen del av ett kontantstöd får betalas ut innan beställaren helt fullgjort sin betalning till varvsföretaget för fartygsbeställningen.

Förfarandet i stödärenden

28 §  Frågor om kreditgaranti prövas av riksgäldskontoret, om inte annat anges.

[S2]Frågor om räntestöd och kontantstöd prövas av statens industriverk. Förordning (1989:269).

29 §  Statens industriverk kan lämna utfästelse om att kreditgaranti kommer att utfärdas vid senare tidpunkt mot viss säkerhet och på de villkor i övrigt som riksgäldskontoret då bestämmer.

[S2]I ett beslut om utfästelse skall erinras om att utfästelsen endast gäller om förutsättningarna inte väsentligen förändrats när garantin skall utfärdas. Förordning (1989:269).

30 §  Beslut av statens industriverk får överklagas till regeringen. Beslut i fråga om säkerhet får dock ej överklagas.

31 §  Ansökan om stöd eller utfästelse skall ges in till den myndighet som skall pröva ansökan. Grundas ansökan på utfästelse skall uppgift lämnas om förutsättningarna har ändrats sedan utfästelsen beslutades.

32 §  Statens industriverk skall på begäran av riksgäldskontoret yttra sig i ärende om kreditgaranti. Förordning (1989:269).

33 §  Om det i ett visst fall uppkommer en fråga om stöd står i överensstämmelse med stödgivningens syfte, får riksgäldskontoret eller statens industriverk hänskjuta ärendet till regeringen för prövning. Förordning (1989:269).

34 §  Försätts ett varvsföretag i konkurs eller får varvsföretaget till stånd offentligt ackord och levereras inte fartyget till beställare, får riksgäldskontoret avstå från att rikta krav mot beställaren på grund av förskottsväxlar som utgör säkerhet för lämnad kreditgaranti. Sådant avstående från krav får utfästas när kreditgaranti tidigast kan beviljas. Förordning (1989:269).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:561) om statligt stöd till varvsföretag m.m.
Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som beviljats eller utfästs före den 1 juli 1986. Frågor om stöd, som enligt äldre bestämmelser prövats av nämnden för fartygskreditgarantier, skall dock efter den 1 juli 1986 prövas av statens industriverk.
Stöd avseende fartyg med en bruttodräktighet mindre än 300 eller kontantstöd får endast beviljas om beställningskontrakt tecknats efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1985/86:120
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:866) om ändring i förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1989:269) om ändring i förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering

  Omfattning
  ändr. 6, 12-14, 16, 28, 29, 32-34 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1989:824

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till utgången av år 1992.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd som beviljats före den 1 januari 1990.
  Omfattning
  upph.