Upphävd författning

Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-02-06
Ändring införd
SFS 1986:65
Ikraft
1986-03-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I lagen )1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och landstingskommuner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstingskommunen får bedriva inom det offentliga skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning (komvux). Förordning (1991:1119).

2 §  I denna förordning avses med reguljär utbildning kurser i komvux och med ordinarie studerande studerande som har antagits till sådana kurser enligt gällande föreskrifter om behörighet och urval. Förordning (1991:1119).

3 §  Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

[S2]Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande föreskrifter för komvux även vid samundervisning.

5 § har upphävts genom förordning (1991:1119).
6 § har upphävts genom förordning (1991:1119).
7 § har upphävts genom förordning (1990:1231).
8 § har upphävts genom förordning (1990:1231).
Ekonomisk reglering i förhållande till staten
9 § har upphävts genom förordning (1991:1119).
10 § har upphävts genom förordning (1991:1119).
11 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

Betyg

12 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för komvux, om

 1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt bestämmelserna för komvux,
 2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom jämförbar utbildning i komvux samt aktuell erfarenhet av sådan utbildning och
 3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för antagning till motsvarande kurs i komvux. Förordning (1991:1119).

[S2]Särskilda bestämmelser

13 § har upphävts genom förordning (1991:1119).
14 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

Ändringar

Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning

Förarbeten
Prop. 1984/85:195
Ikraftträder
1986-03-04

Förordning (1988:741) om ändring i förordningen (1986:65) om uppdragsutbild- ning i anslutning till kommunal vuxenutbildning

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1231) om ändring i förordningen (1986:65) om uppdragsutbild- ning i anslutning till kommunal vuxenutbildning

  Omfattning
  upph. 7, 8 §§; ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1119) om ändring i förordningen (1986:65) om uppdragsutbild- ning i anslutning till kommunal vuxenutbildning

  Omfattning
  upph. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 5, 6, 9, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:395

  Omfattning
  upph.