Upphävd författning

Förordning (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1986-01-30
Ändring införd
SFS 1986:66
Ikraft
1986-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast den svenska texten är med i bilagan.

1 §  Den överenskommelse som Sverige och Schweiz ingått för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet/n1/ skall gälla för Sveriges del. Överenskommelsens innehåll framgår av bilaga till denna förordning. Förordning (1988:1033).

2 §  Sådan ansökan om partiell återbetalning av schweizisk källskatt som anges i artikeln 2 punkt 1 i överenskommelsen skall göras på blankett Form 80. Förordning (1988:1033).

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (i det följande benämnt "avtalet")

ARTIKEL 1

Nedsättning genom partiell återbetalning
 1. Den nedsättning av skatt på utdelning och ränta som avses i artiklarna 10 och 11 genomförs i Schweiz genom återbetalning av en del av källskattebeloppet.
 2. Denna överenskommelse gäller inte för återbetalning av källskatt som person med hemvist i Sverige är berättigad till redan enligt schweizisk federal lagstiftning.

ARTIKEL 2

Ansökningsförfarande
 1. Person med hemvist i Sverige som har anspråk på partiell återbetalning av källskatt skall ansöka om detta på blankett R 80.
 2. Sökanden skall till riksskatteverket inge ansökan i fyra exemplar inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen eller räntan blev tillgänglig för lyftning.
 3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör dessa framställas i en ansökan. Anspråk, som hänför sig till flera år, kan föras samman i en ansökan.
 4. Är ansökan grundad lämnar riksskatteverket sådant intyg som anges på blanketten och sänder blanketten med intyg till Edsförbundets skatteförvaltning.

ARTIKEL 3

Handläggning och beslut
 1. Edsförbundets skatteförvaltning prövar grunden för ansökan och dess riktighet i sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs infordras dessa direkt från sökanden.
 2. Edsförbundets skatteförvaltning meddelar sitt beslut skriftligen till sökanden och tillställer denne det belopp som skall återbetalas under den i ansökan angivna adressen.
 3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse.
 4. Erinringar mot beslut av Edsförbundets skatteförvaltning får göras inom 30 dagar efter delgivningen av beslutet. Talan mot beslut av Edsförbundets skatteförvaltning i anledning av erinringarna får föras genom förvaltningsdomstolsbesvär hos schweiziska förbundsdomstolen i Lausanne inom 30 dagar efter delgivning av beslutet.

ARTIKEL 4

Formföreskrifter
 1. Till Edsförbundets skatteförvaltning ställda brev och erinringar från sökande med hemvist i Sverige skall avfattas på ett av de schweiziska språken (tyska, franska, italienska eller rätoromanska) eller på engelska språket.
 2. Förvaltningsdomstolsbesvär hos den schweiziska förbundsdomstolen i Lausanne skall avfattas på ett av de schweiziska språken eller vara åtföljda av en översättning till ett av dessa språk.

II. Svensk skatt på utdelning

A. Kupongskatt på aktieutdelning

ARTIKEL 5

Nedsättning genom partiell återbetalning
Den nedsättning av svensk kupongskatt på utdelning som avses i artikel 10 genomförs genom återbetalning av en del av denna skatt.

ARTIKEL 6

Ansökningsförfarande
 1. Person med hemvist i Schweiz som har anspråk på partiell återbetalning av kupongskatt skall ansöka om detta på blankett R-Sv 1 (800).
 2. Sökanden skall till behörig kantonal myndighet inge ansökan i tre exemplar inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen blev tillgänglig för lyftning.
 3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör dessa framställas i samma ansökan. Anspråk som hänför sig till flera år kan föras samman i en ansökan.
 4. Den kantonala skattemyndigheten prövar om förutsättningarna för återbetalning av svensk skatt föreligger. Är ansökan grundad intygar den kantonala skattemyndigheten detta på exemplar två och sänder detta exemplar tillsammans med exemplar tre till Edsförbundets skatteförvaltning. Det första exemplaret behålls av den kantonala skattemyndigheten och används i synnerhet för att säkerställa att schweizisk skatt tas ut på de i ansökan angivna beloppen.
 5. Med anledning av den kantonala skattemyndighetens intyg intygar Edsförbundets skatteförvaltning på exemplar tre av ansökan, som vidarebefordras till vederbörlig svensk skattemyndighet, att den utdelningsberättigade hade hemvist i Schweiz när den i ansökan angivna inkomsten blev tillgänglig för lyftning.

ARTIKEL 7

Handläggning och beslut
 1. Riksskatteverket prövar grunden för ansökan och dess riktighet i sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs infordras dessa direkt från sökanden.
 2. Riksskatteverket meddelar sitt beslut skriftligen till sökanden och tillställer denne det belopp som skall återbetalas under den i ansökan angivna adressen.
 3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse.
 4. Mot beslut om återbetalning av kupongskatt kan sökanden anlita de rättsmedel som enligt svensk rätt gäller i fråga om sådan skatt.
 5. Ränta utgår inte på skattebelopp som återbetalas.

B. Statlig inkomstskatt på utdelning på andelar i ekonomisk förening

ARTIKEL 8

Ansökningsförfarande
 1. En person med hemvist i Schweiz, som har rätt till svensk utdelning på andelar i ekonomisk förening, skall ansöka om begränsning av den statliga inkomstskatten på blankett R-Sv 2 (801). Ansökan görs i samband med taxeringen till statlig inkomstskatt, dock senast inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen blev tillgänglig för lyftning.
 2. Ansökan upprättas i tre exemplar och inges till behörig kantonal skattemyndighet inom den tid som anges i punkt 1. Artikel 6 punkterna 3--5 i denna överenskommelse äger motsvarande tillämpning, med den avvikelsen att ett exemplar av ansökan, försett med intyg av Edsförbundets skatteförvaltning, återställs till sökanden.
ARTIKEL 9 Handläggning och beslut
 1. Vederbörande svenska skattemyndighet beslutar med stöd av ansökan om genomförandet av begränsningen av den statliga inkomstskatten. Artikel 7 punkterna 1 och 3 i denna överenskommelse äger motsvarande tillämpning.
 2. Talan mot beslut av vederbörande svenska skattemyndighet får föras av den utdelningsberättigade i den ordning som anges i den svenska taxeringslagen av den 23 november 1956.

ARTIKEL 10

Formföreskrifter
 1. Till riksskatteverket eller vederbörande svenska skattemyndighet ställda brev och erinringar från sökande med hemvist i Schweiz får avfattas på svenska, tyska, franska eller engelska språken.
 2. Besvär i ärenden om kupongskatt eller mot beslut av vederbörande svenska skattemyndigheter skall avfattas på svenska språket eller vara åtföljda av en översättning till svenska språket.

III. Slutbestämmelser

ARTIKEL 11

Ikraftträdande och uppsägning
 1. Denna överenskommelse träder i kraft den 1 mars 1986.
 2. Överenskommelsen ersätter, med verkan från dagen för ikraftträdandet, överenskommelsen av den 20 december 1966. Ansökningar som gjorts före denna tidpunkt handläggs enligt överenskommelsen av den 20 december 1966.
 3. Överenskommelsen kan, om båda parterna är eniga, när som helst ändras eller kompletteras genom skriftväxling.
 4. Endera parten kan, med iakttagande av en tidsfrist av minst sex månader, säga upp denna överenskommelse till utgången av ett kalenderår.

Stockholm och Bern den 29 november 1985

För finansministern: Yngve Hallin

För chefen för Edsförbundets skatteförvaltning: Lu'thi

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986, då kungörelsen (1967:11) med vissa bestämmelser om kupongskatt för skattskyldiga med hemvist i Schweiz, m. m. skall upphöra att gälla.
Ansökan som gjorts före ikraftträdandet handläggs dock enligt äldre bestämmelser.
Ikraftträder
1986-03-01

Förordning (1988:1033) om ändring i förordningen (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtaletmellan Sverige och Schweiz

  Omfattning
  nya 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1988-12-01

Förordning (1994:1332) om upphävande av förordningen (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz

  Omfattning
  upph.