Upphävd författning

Förordning (1986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m. m.

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-08-28
Ändring införd
SFS 1986:682
Ikraft
1986-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I mån av tillgång på medel lämnas statsbidrag för utbildning av trafikflygare vid skolor som är godkända av luftfartsverket.

2 §  Utbildningen skall anordnas så att eleverna får de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatt utbildning och anställning som flygstyrman och befälhavare i tung civil luftfart.

3 §  Luftfartsverket skall godkänna skolans flyglärare och plan för utbildning enligt 2 § samt kontrollera att planen följs.

4 §  Luftfartsverket skall bestämma det högsta antal elever för vilka statsbidrag kan lämnas i varje utbildningsomgång.

5 §  Bidrag lämnas med 150 000 kronor för varje elev som godkänts i ett sådant psykologiskt och medicinskt lämplighetstest som krävs av Scandinavian Airlines System och Linjeflyg AB för anställning som flygstyrman och befälhavare i tung civil luftfart och som efter utbildningen avlagt godkänt certifikatprov inför luftfartsverket. Bidraget lämnas till skolan.

6 §  Statsbidrag kan lämnas även för utbildning av flyglärare som genom utbildningen får behörighet att meddela sådan undervisning som avses i 2 §. Bidraget lämnas till skolor som är godkända av luftfartsverket med belopp och på villkor som luftfartsverket bestämmer.

7 §  Frågor om bidrag avgörs av luftfartsverket.

[S2]Bidragsbeslut får upphävas och bidrag som betalats ut återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift.

8 §  Luftfartsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

9 §  Luftfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m.m.

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1986-10-01

Förordning (1995:1262) om upphävande av förordningen (1986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m.m.

    Omfattning
    upph.