Upphävd författning

Förordning (1986:729) med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-10-16
Ändring införd
SFS 1986:729
Ikraft
1986-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Nämnden för statliga förnyelsefonder skall finnas inrättad så länge medel finns att fördela enligt ett avtal den 18 september 1986 mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och Centralorganisationen SACO/SR om statliga förnyelsefonder (statens arbetsgivarverks cirkulär 1986 A 29).

2 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 samt 15 och 16 §§, tillämpas på nämnden. Såvitt gäller 18 § tillämpas dock verksstadgan endast i den utsträckning som framgår av 15 §.

[S2]Med chefen avses vid tillämpningen av verksstadgan chefen för nämndens kansli.

Uppgifter

3 §  Nämnden bedriver sin verksamhet i anslutning till det avtal som nämns i 1 §.

4 §  Till nämndens uppgifter hör särskilt att

  1. besluta om tilldelning av medel enligt 3 och 5 §§ i avtalet,
  2. i samarbete med andra myndigheter verka för att prognoser och annan information utvecklas som är av betydelse för nämndens verksamhet enligt 1.

5 §  Nämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verksamheten.

Organisation

6 §  Nämnden består av sex ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

[S2]En ledamot och dennes ersättare förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en ledamot och dennes ersättare efter förslag av TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) samt en ledamot och dennes ersättare efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR.

7 §  Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara vice ordförande i nämnden.

[S2]Beslut att utse ordförande och vice ordförande skall föregås av samråd med organisationerna. Antingen ordföranden eller vice ordföranden skall utses bland dem som föreslagits av organisationerna enligt 6 § andra stycket.

8 §  Hos nämnden finns ett kansli med personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Chef för kansliet är en direktör.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller när någon annan ledamot begär det.

10 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden lämna över till ordföranden eller till någon annan hos nämnden eller dess kansli att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de bör prövas av nämnden i plenum.

11 §  Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Halva antalet skall vara förordnade efter förslag från organisationerna.

[S2]Vid omröstning i nämnden i ärenden om tilldelning av medel har ordföranden inte utslagsröst. Vid lika röstetal i sådana ärenden skall nämnden anses ha avslagit ärendet.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock besluta att ärenden som handläggs enligt 10 § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragning av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av nämnden.

13 §  Ordföranden eller den som ordföranden bestämmer får fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

Tjänstetillsättning

14 §  Direktören förordnas av regeringen. Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Överklagande

15 §  Nämndens beslut i ärenden om tilldelning av medel enligt denna förordning får inte överklagas. I övrigt gäller vad som föreskrivs i 18 § allmänna verksstadgan (1965:600).

Ändringar

Förordning (1986:729) med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder

Ikraftträder
1986-11-15

Ändring, SFS 1988:1104

    Omfattning
    upph.