Upphävd författning

Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-02-20
Ändring införd
SFS 1986:77
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Återbetalning medges enligt denna förordning av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt som hänför sig till varor som införts eller förvärvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands bedriven verksamhet, om införseln eller förvärvet gjorts av

 1. FN-organ,
 2. statligt biståndsorgan,
 3. enskild riksomfattande hjälporganisation.

2 §  Återbetalning medges med ett belopp som svarar mot den skatt som enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt belöpt på införseln eller förvärvet av varan.

3 § har upphävts genom förordning (1993:508).

4 §  Ansökan om återbetalning görs skriftligen av den som enligt 1 § är berättigad till återbetalning.

[S2]Ansökan skall omfatta införsel eller förvärv under en eller flera hela kalendermånader och vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling i original eller kopia. Handlingen skall innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress, varje transaktion för vilken återbetalning söks, vederlaget och på vederlaget belöpande mervärdesskatt.

5 §  Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1993:508) om ändring i förordningen (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Omfattning
  upph. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:224

  Omfattning
  upph.