Upphävd författning

Förordning (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
SFS 1986:778 i lydelse enligt SFS 1991:1997
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I en allmän försäkringskassa avgör socialförsäkringsnämnden ett ärende enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension i vad det gäller rätt till hustrutillägg på grund av särskilda skäl. Förordning (1987:276).

2 §  Ett ärende som innefattar en fråga som avses i 1 § avgörs dock utan medverkan av socialförsäkringsnämnden, om nämnden förut har avgjort samma fråga beträffande den försäkrade och ändring inte har skett i de förhållanden som legat till grund för nämndens föregående avgörande.

3 § har upphävts genom förordning (1987:276).

4 §  Skall ett beslut omprövas enligt 13 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension jämfört med 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, görs omprövningen av socialförsäkringsnämnden, om beslutet gäller en fråga om återbetalningsskyldighet med tillämpning av 20 kap. 4 § sistnämnda lag och det belopp som utbetalats för mycket överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § samma lag. Förordning (1991:1997).

5 § har upphävts genom förordning (1991:1997).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1--3 §§ den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 januari 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:73
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:276) om ändring i förordningen (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:277) om ändring i förordningen (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1991:1997) om ändring i förordningen (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1994:1185) om upphävande av förordningen (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  upph.