Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
SFS 1986:797
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger följande till känna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.
Enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden gäller konventionen i vissa delar som svensk lag.
Fondens församling har
  1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 787,5 miljoner francs (Poincaréfrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 30 november 1986 och till 900 miljoner francs (Poincaréfrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 30 november 1987,
  2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii) med verkan från och med den 1 maj 1987 skall ersättas av 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6 (48) den 20 november 1981 resp. den 17 juni 1983.

Ändringar

Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden