Upphävd författning

Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1973-12-17
Ändring införd
SFS 1973:1199 i lydelse enligt SFS 2005:586
Ikraft
1978-10-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Lag (2005:112) utgår genom lag (2005:879). Den franska texten i bilaga 1 är inte med här.

1 §  Som svensk lag skall gälla, med iakttagande av vad som föreskrivs i det följande, originaltexterna av bestämmelserna i artiklarna 1-13 av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, med de ändringar som har gjorts genom

 • det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen,
 • den genom artikel 26 i ändringsprotokollet införda artikeln 36 ter till 1971 års konvention och
 • den i Internationella sjöfartsorganisationen den 18 oktober 2000 antagna resolutionen om ändringar av ansvarsbeloppen i ändringsprotokollet.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

[S3]Den engelska och franska originaltexten av konventionen i angivna delar samt de engelska originaltexterna av ändringsprotokollet och resolutionen finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1-3 till denna lag. Originaltexterna skall ha samma giltighet. Lag (2002:611).

Prop. 2001/02:139: Paragrafen som innebär att vissa bestämmelser i 1992 års fondkonvention skall gälla som svensk lag har ändrats såväl i sak som i redaktionellt hänseende.

I paragrafens första stycke har intagits en hänvisning till IMO:s resolution den 18 oktober 2000 om höjningar av ansvarsbeloppen enligt 1992 års fondkonvention så att den genom resolutionen ändrade lydelsen ...

2 §  Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 får fonden kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e-g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i nämnda lagrum. I övrigt får fonden återkräva ett sålunda utbetalat belopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Lag (1995:1082).

3 §  Talan om ersättning för en skada genom förorening, som enligt artikel 7 första eller tredje stycket får tas upp i Sverige, väcks vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen är behörig att ta upp en talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka. Lag (1995:1082).

4 §  I fråga om underrättelser som avses i artikel 7 sjätte stycket skall bestämmelserna i 14 kap.12 och 13 §§rättegångsbalken om kungörande av rättegång tillämpas. Lag (1995:1082).

5 §  I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om ersättning för skada genom förorening tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen. Lag (1995:1082).

6 §  I artiklarna 4 och 12 avses med beräkningsenheter de av Inter-nationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (SDR). Lag (1995:1082).

Bilaga 1

Artiklarna 1-13 av den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
The States Parties to the present Convention,
Being parties to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969,
Concious of the dangers of pollution posed by the world-wide maritime carriage of oil in bulk,
Convinced of the need to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of oil from ships,
Considering that the international Convention of 29 November 1969, on Civil Liability for Oil Pollution Damage, by providing a régime for compensation for pollution damage in Contracting States and for the costs of measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, represents a considerable progress towards the achievement of this aim,
Considering however that this régime does not afford full compensation for victims of oil pollution damage in all cases while it imposes an additional financial burden on shipowners,
Considering further that the economic consequences of oil pollution damage resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships should not exclusively be borne by the shipping industry but should in part be borne by the oil cargo interests,
Convinced of the need to elaborate a compensation and indemnification system supplementary to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage with a view to ensuring that full compensation will be available to victims of oil pollution incidents and that the shipowners are at the same time given relief in respect of the additional financial burdens imposed on them by the said Convention,
Taking note of the Resolution on the Establishment of an International Compensation Fund for Oil Pollution Damage which was adopted on 29 November 1969 by the International Legal Conference on Marine Pollution Damage,
Have agreed as follows:

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Convention -
 1. "Liability Conventin" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969.
 2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pollution Damage", "Preventive Measures", "Incident" and "Organization", have the same meaning as in Article I of the Liability Convention, provided however that, for the purposes of these terms, "oil" shall be confined to persistent hydrocarbon mineral oils.
 3. "Contributing Oil" means crude oil and fuel oil as defined in sub-paragraphs (a) and (b) below:
(a) "Crude Oil" means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation. It also includes crude oils from which certain distillate fractions have been removed (sometimes referred to as "topped crudes") or to which certain distillate fractions have been added (sometimes referred to as "spiked" or "reconstituted" crudes).
(b) "Fuel Oil" means heavy distillates or residues from crude oil or blends of such materials intended for use as a fuel for the production of heat or power of a quality equivalent to the "American Society for Testing and Materials' Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69)", or heavier.
 1. "Unit of Account" or "Monetary Unit" means the unit of account or monetary unit as the case may be, referred to in Article V of the Liability Convention, as amended by the Protocol thereto adopted on 19 November 1976. Lag (1978:135).
 2. "Ship's tonnage" has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the Liability Convention.
 3. "Ton", in relation to oil, means a metric ton.
 4. "Guarantor" means any person providing insurance or other financial security to cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the Liability Convention.
 5. "Terminal installation" means any site for the storage of oil in bulk which is capable of receiving oil from waterborne transportation, including any facility situated off-shore and linked to such site.
 6. Where an incident consists of a series of occurrences, it shall be treated as having occurred on the date of the first such occurrence. Article 2
 7. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named "The International Oil Pollution Compensation Fund" and hereinafter referred to as "the Fund", is hereby established with the following aims:
(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the Liability Convention is inadequate;
(b) to give relief to shipowners in respect of the additional financial burden imposed on them by the Liability Convention, such relief being subject to conditions designed to ensure compliance with safety at sea and other conventions;
(c) to give effect to the related purposes set out in this Convention.
 1. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assumig rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognize the Director of the Fund (hereinafter referred to as "The Director") as the legal representative of the Fund.
Article 3
This Convention shall apply:
 1. With regard to compensation according to Article 4, exclusively to pollution damage caused on the territory including the territorial sea of a Contracting State, and to preventive measures taken to prevent or minimize such damage;
 2. With regard to indemnification of shipowners and their guarantors according to Article 5, exclusively in respect of pollution damage caused on the territory, including the territorial sea, of a State party to the Liability Convention by a ship registered in or flying the flag of a Contracting State and in respect of preventive measures taken to prevent or minimize such damage.

Compensation and indemnification

Article 4
 1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1(a), the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the Liability Convention, (a) because no liability for the damage arises under the Liability Convention;
(b) because the owner liable for the damage under the Liability Convention is financially incapable of meeting his obligations in full and any financial security that may be provided under Article VII of that Convention does not cover or is insufficient to satisfy the claims for compensation for the damage; an owner being treated as financially incapable of meeting his obligations and a financial security being treated as insufficient if the person suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of the amount of compensation due under the Liability Convention after having taken all reasonable steps to pursue the legal remedies available to him;
(c) because the damage exceeds the owner's liability under the Liability Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1, of that Convention or under the terms of any other international Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date of this Convention.
Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as pollution damage for the purposes of this Article.
 1. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph if:
(a) it proves that the pollution damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which has escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service; or
(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an incident involving one or more ships.
 1. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person provided, however, that there shall be no such exoneration with regard to such preventive measures which are compensated under pararaph 1. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the Liability Convention.
 2. (a) Except as otherwise provided in subparagraph (b) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the Liability Convention for pollution damage caused in the territory of the Contracting States, including any sums in respect of which the Fund is under an obligation to indemnify the owner pursuant to Article 5, paragraph 1, of this Convention, shall not exceed 60 million units of account or 900 million monetary units. Lag (1991:1522).
(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 60 million units of account or 900 million monetary units. Lag (1991:1522).
 1. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under the Liability Convention and this Convention shall be the same for all claimants.
 2. The Assembly of the Fund (hereinafter referred to as "the Assembly") may, having regard to the experience of incidents which have occurred and in particular the amount of damage resulting therefrom and to changes in the monetary values, decide that the amount of 30 million units of account or 450 million monetary units referred to in paragraph 4, sub-paragraphs (a) and (b), shall be changed; provided, however, that this amount shall in no case exceed 60 million units of account or 900 million monetary units or be lower than 30 million units of account or 450 million monetary units. The changed amount shall apply to incidents which occur after the date of the decision effecting the change. Lag (1978:135).
 3. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use its good offices as necessary to assist that State to secure promptly such personnel, material and services are necessary to enable the State to take measures to prevent or mitigate pollution damage arising from an incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.
 4. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal Regulations provide credit facilities with a view to the taking of preventive measures against pollution damage arising from a particular incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.
Article 5
 1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1 (b), the Fund shall indemnify the owner and his guarantor for that portion of the aggregate amount of liability under the Liability Convention which:
(a) is in excess of an amount equivalent to 100 units of account or 1500 monetary units for each ton of the ship's tonnage or of an amount of 8,333,000 units of account or 125 million monetary units, whichever is the less, and
(b) is not in excess of an amount equivalent to 133 units of account or 2000 monetary units for each ton of the said tonnage or an amount of 14 million units of account or 210 million monetary units, whichever is the less,
provided, however, that the Fund shall incur no obligation under this paragraph where the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the owner himself. Lag (1978:135).
 1. The Assembly may decide that the Fund shall, on conditions to be laid down in the Internal Regulations, assume the obligations of a guarantor in respect of ships referred to in Article 3, paragraph 2, with regard to the portion of liability referred to in paragraph 1 of this Article. However, the Fund shall assume such obligations only if the owner so requests and if he maintains adequate insurance or other financial security covering the owner's liability under the Liability Convention up to an amount equivalent to 100 units of account or 1500 monetary units for each ton of the ship's tonnage or an amount of 8,333,000 units of account or 125 million monetary units, whichever is the less. If the Fund assumes such obligations, the owner shall in each Contracting State be considered to have complied with Article VII of the Liability Convention in respect of the portion of his liability mentioned above. Lag (1978:135).
 2. The Fund may be exonerated wholly or partially from its obligations under paragraph 1 towards the owner and his guarantor if the Fund proves that as a result of the actual fault or privity of the owner: Lag (1997:115).
(a) the ship from which the oil causing the pollution damage escaped did not comply with the requirements laid down in: Lag (1997:115).
(i) the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by Resolutions MEPC.14(20) and MEPC.47(31), MEPC.51(32) and MEPC.52(32) adopted by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization on 7 September 1984 and 4 July 1991, 6 March 1992 and 6 March 1992 respectively; or Lag (1994:107).
(ii) the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by Resolutions MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.27(61) and MSC.46(65) and, as regards Regulations V/8-1 and V/15-1, by Resolution MSC.31(63) adopted by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization on 20 Novem- ber 1981, 17 June 1983, 11 April 1989, 11 December 1992, 16 May 1995 and 23 May 1994 respectively, and as amended by Resolution 1 adopted on 9 November 1988 by the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 on the Global Maritime Distress and Safety System and as amended by Resolution 1 adopted on 23 May 1994 by the Conferen- ce of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 ; or Lag (1997:115).
(iii) the International Convention on Load Lines, 1966; or
(iv) the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. Lag (1991:1522).
(v) any amendments to the above-mentined Conventions which have been determined as being of an important nature in accordance with Article XVI (5) of the Convention mentioned under (i) Article IX (e) of the Convention mentioned under (ii) or Article 29 (3) (d) or (4) (d) of the Convention mentioned under (iii), provided, however, that such amendments had been in force for at least twelve months at the time of the incident;
and
(b) the incident or damage was caused wholly or partially by such non-compliance.
The provisions of this paragraph shall apply irrespective of whether the Contracting State in which the ship was registered or whose flag it was flying is a Party to the relevant Instrument.
 1. Upon the entry into force of a new Convention designed to replace, in whole or in part, any of the Instruments specified in paragraph 3, the Assembly may decide at least six months in advance a date on which the new Convention will replace such Instrument or part thereof for the purpose of paragraph 3. However, any State Party to this Convention may declare to the Director before that date that it does not accept such replacement; in which case the decision of the Assembly shall have no effect in respect of a ship registered in, or flying the flag of, that State at the time of the incident. Such a declaration may be withdrawn at any later date and shall in any event cease to have effect when the State in question becomes a party to such new Convention.
 2. A ship complying with the requirements in an amendment to an Instrument specified in paragraph 3 or with requirements in a new Convention, where the amendment or Convention is designed to replace in whole or in part such Instrument, shall be considered as complying with the requirements in the said Instrument for the purposes of paragraph 3.
 3. Where the Fund, acting as a guarantor by virtue of pararaph 2, has paid compensation for pollution damage in accordance with the Liability Convention, it shall have a right of recovery from the owner if and to the extent that the Fund would have been exonerated pursuant to paragraph 3 from its obligations under paragraph 1 to indemnify the owner.
 4. Expenses reasonably incurred and sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as included in the owner's liability for the purposes of this Article.
Article 6
 1. Rights to compensation under Article 4 or indemnification under Article 5 shall be extinguished unless an action is brought thereunder or a notification has been made pursuant to Article 7, paragraph 6, within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought after six years from the date of the incident which caused the damage.
 2. Notwithstanding paragraph 1, the right of the owner or his guarantor to seek indemnification from the Fund pursuant to Article 5, paragraph 1, shall in no case be extinguished before the expiry of a period, of six months as from the date on which the owner or his guarantor acquired knowledge of the bringing of an action against him under the Liability Convention.
Article 7
 1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action against the Fund for compensation under Article 4 or indemnification under Article 5 of this Convention shall be brought only before a court competent under Article IX of the Liability Convention in respect of actions against the owner who is or who would, but for
the provisions of Article III, paragraph 2, of that Convention, have been liable for pollution damage caused by the relevant incident.
 1. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the necessary jurisdiction to entertain such actions against the Fund as are referred to in paragraph 1.
 2. Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Fund for compensation or indemnification under the provisions of Article 4 or 5 of this Convention in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the Liability Convention has been brought before a court in a State Party to the Liability Convention but not to this Convention, any action against the Fund under Article 4 or under Article 5, paragraph 1, of this Convention shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Fund has its headquarters or before any court of a State Party to this Convention competent under Article IX of the Liability Convention.
 3. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have the right to intervene as a party to any legal proceedings instituted in accordance with Article IX of the Liability Convention before a competent court of that State against the owner of a ship or his guarantor.
 4. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not be bound by any judgment or decision in proceedings to which it has not been a party or by any settlement to which it is not a party.
 5. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an action under the Liability Convention for compensation for pollution damage has been brought against an owner or his guarantor before a competent court in a Contracting State, each party to the proceedings shall be entitled under the national law of that State to notify the Fund of the proceedings. Where such notification has been made in accordance with the formalities required by the law of the court seized and in such time and in such manner that the Fund has in fact been in a position effectively to intervene as a party to the proceedings, any judgment rendered by the court in such proceedings shall, after it has become final and enforceable in the State where the judgment was given, become binding upon the Fund in the sense that the facts and findings in that judgment may not be disputed by the Fund even if the Fund has not actually intervened in the proceedings.
Article 8
Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4, paragraph 5, any judgment given against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7, paragraphs 1 and 3, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the Liability Convention.
Article 9
 1. Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the Liability Convention against the owner or his guarantor.
 2. Nothing in this Convention shall prejudice any rigth of recourse or subrogation of the Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation or indemnification has been paid.
 3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.

Contributions

Article 10
 1. Contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11, paragraph 1, as regards initial contributions and in Article 12, paragraphs 2 (a) or (b), as regards annual contributions, has received in total quantities exceeding 150.000 tons:
(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and
(b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.
 1. (a) For the purposes of paragraph 1, where the quantity of contributing oil received in the territory of a Contracting State by any person in a calendar year when aggregated with the quantity of contributing oil received in the same Contracting State in that year by any associated person or persons exceeds, 150.000 tons, such person shall pay contributions in respect of the actual quantity received by him notwithstanding that that quantity did not exceed 150.000 tons.
(b) "Associated persons" means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether a person comes within this definition shall be determinded by the national law of the State concerned.
Article 11
 1. In respect of each Contracting State initial contributions shall be made of an amount which shall for each person referred to in Article 10 be calculated on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by him during the calendar year preceding that in which this Convention entered into force for that State.
 2. The sum referred to in paragraph 1 shall be determined by the Assembly within two months after the entry into force of this Convention. In performing this function the Assembly shall, to the extent possible, fix the sum in such a way that the total amount of initial contributions would, if contributions were to be made in respect of 90 per cent of the quantities of contributing oil carried by sea in the world, equal 5 million units of account or 75 million monetary units. Lag (1978:135).
 3. The initial contributions shall in respect of each Contracting State be paid within three months following the date at which the Convention entered into force for that State.
Article 12
 1. With a view to assessing for each person referred to in Article 10 the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:
(i) Expenditure
(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;
(b) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5, including repayment on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident does not exceed 1 million units of account or 15 million monetary units;
(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5, including repayments on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident is in excess of 1 million units of account or 15 million monetary units;
(ii) Income
(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;
(b) initial contributions to be paid in the course of the year;
(c) annual contributions, if required to balance the budget;
(d) any other income. Lag (1978:135).
 1. For each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution shall be determined by the Assembly and shall be calculated in respect of each Contracting State:
(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i) (a) and (b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such persons during the preceding calendar year; and
(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i) (c) of this Article on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a party to this Convention at the date of incident.
 1. The sums referred to in paragraph 2 above shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.
 2. The Assembly shall decide the portion of the annual contribution which shall be immediately paid in cash and decide on the date of payment. The remaining part of each annual contribution shall be paid upon notification by the Director.
 3. The Director may, in cases and in accordance with conditions to be laid down in the Internal Regulations of the Fund, require a contributor to provide financial security for the sums due from him.
 4. Any demand for payments made under paragraph 4 shall be called rateably from all individual contributors.
Article 13
 1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be determined by the Assembly for each calendar year provided that different rates may be fixed for different circumstances.
 2. Each Contracting State shall ensure that any obligation to contribute to the Fund arising under this Convention in respect of oil received within the territory of that State is fulfilled and shall take any appropriate measures under its law, including the imposing of such sanctions as it may deem necessary, with a view to the effective execution of any such obligation; provided, however, that such measures shall only be directed against those persons who are under an obligation to contribute to the Fund.
 3. Where a person who is liable in accordance with the provisions of Articles 10 and 11 to make contributions to the Fund does not fulfil his obligations in respect of any such contribution or any part thereof and is in arrear for a period of exceeding three months, the Director shall take all appropriate actions against such person on behalf of the Fund with a view to the recovery of the amount due. However, where the defaulting contributor is manifestly insolvent or the circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon recommendation of the Director, decide that no action shall be taken or continued against the contributor.
(Översättning)
Internationell konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
(utgörande tillägg till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)
De fördragsslutande staterna,
vilka har tillträtt den internatinella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som antogs i Bryssel den 19 november 1969,
vilka är medvetna om de risker för förorening som har uppstått genom den världsomspännande transporten till sjöss av olja som last i bulk,
vilka är övertygade om nödvändigheten att säkerställa att skälig ersättning kan beredas dem som tillfogas skada genom förorening vilken orsakats av att olja läckt ut eller tömts ut från fartyg,
vilka anser att den internationella konventionen av den 29 november 1969 om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja innebär ett avsevärt framsteg genom att den skapat ett system för ersättning av skada genom förorening i de fördragsslutande staterna och för kostnader för åtgärder för att förhindra eller begränsa sådan skada, oavsett var sådana åtgärder vidtagits,
vilka emellertid anser att detta system icke alltid bereder full ersättning åt dem som lidit skada orsakad av förorening genom olja medan det däremot lägger en ökad ekonomisk börda på fartygsägarna,
vilka därjämte anser att de ekonomiska följderna av skada orsakad av förorening genom olja som läckt ut eller tömts ut under transport till sjöss i bulk ej bör uteslutande bäras av sjöfartsnäringen utan bör delvis bäras av oljelastintressenterena,
vilka är övertygade om behovet av att uprätta ett ersättningssystem som tillägg till den internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja i syfte att säkerställa att full ersättning kan beredas dem som lidit skada på grund av förorening genom olja och att samtidigt befria fartygsägarna från de ökade ekonomiska förpliktelser som de ålagts genom nämnda konvention,
vilka beaktar den resolution om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja vilken antogs den 29 november 1969 av den internationella juridiska konferensen rörande skador orsakade av förorening till havs,
har överenskommit om följande:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention förstås med
 1. "Ansvarighetskonventionen": den internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som antogs i Bryssel den 29 november 1969.
 2. "Fartyg", "person", "ägare", "olja", "skada genom förorening", "förebyggande åtgärder", "olycka" och "organisation" detsamma som anges i artikel I i ansvarighetskonventionen, dock att "olja", där detta uttryck förekommer i dessa definitioner, endast avser beständiga mineraloljor som innehåller kolväte.
 3. "Avgiftspliktig olja": råolja och eldningsolja i enlighet med definitionerna under (a) och (b) nedan:
(a) "Råolja" varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli tjänlig för transport. Uttrycket inbegriper också råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda "topped crudes") eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda "spiked crudes" eller "reconstituted crudes").
(b) "Eldningsolja" tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som av American Society for Testing and Materials betecknas eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare.
 1. "Beräkningsenhet" eller "monetär enhet": allt efter omständigheterna den beräkningsenhet eller den monetära enhet som avses i artikel V i ansvarighetskonventionen i dess lydelse enligt det den 19 november 1976 antagna protokollet. Lag (1978:135).
 2. "Fartygets dräktighet": detsamma som anges i artikel V tionde stycket i ansvarighetskonventionen.
 3. "Ton": när uttrycket avser olja, ton enligt metersystemet.
 4. "Garant": den som meddelar försäkring eller ställer annan ekonomisk säkerhet för att täcka ägarens ansvarighet enligt artikel VII första stycket i ansvarighetskonventionen.
 5. "Terminal": anläggning för lagring av olja i bulk där olja som transporterats sjöledes kan tas emot, däri inbegripet varje anordning som icke är landbaserad och som är förenad med sådan anläggning.
 6. Består en olycka av en serie händelser skall den anses ha inträffat vid tidpunkten för den första av dessa händelser.
Artikel 2
 1. Härmed upprättas en internationell fond för ersättning av skada genom förorening. Fonden skall kallas Internationella fonden för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, i det följande benämnd "fonden". Den har följande ändamål:
(a) att bereda ersättning för skada genom förorening i den mån det skydd som ges enligt ansvarighetskonventionen är otillräckligt;
(b) att befria fartygsägarna från de ökade ekonomiska förpliktelser som de ålagts genom ansvarighetskonventionen; denna befrielse skall vara beroende av villkor som uppställts för att säkerställa efterlevnaden av konventioner rörande säkerheten till sjöss och andra konventioner;
(c) att förverkliga därmed sammanhängande målsättningar som anges i denna konvention.
 1. Fonden skall i fördragsslutande stat erkännas som juridisk person med behörighet enligt lagen i den staten att förvärva rättigheter och åtaga sig skyldigheter samt att vara part i rättegång inför domstol i denna stat. Fördragsslutande stat skall erkänna fondens direktör (i det följande benämnd "direktören") som ställföreträdare för fonden.
Artikel 3
 1. I fråga om ersättning enligt artikel 4 är denna konvention tillämplig endast på skada genom förorening som uppkommit inom fördragsslutande stats område, däri inbegripet dess territorialvatten, och på förebyggande åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa sådan skada.
 2. I fråga om gottgörelse till fartygsägare och deras garanter enligt artikel 5 är konventionen tillämplig endast på skada genom förorening, vilken uppkommit inom sådan stats område som tillträtt ansvarighetskonventionen, däri inbegripet dess territorialvatten, och orsakats av ett fartyg som är registrerat i fördragsslutande stat eller som för sådan stats flagga, samt på förebyggande åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa sådan skada.

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4
 1. För att fullgöra sin uppgift enligt artikel 2 första stycket (a) skall fonden utge ersättning till envar som lidit skada genom förorening, om denne icke har kunnat få full ersättning för skadan enligt ansvarighetskonventionen.
(a) på grund av att det icke föreligger någon ansvarighet för skadan enligt ansvarighetskonventionen;
(b) på grund av att den ägare som är ansvarig för skadan enligt ansvarighetskonventionen icke kan tillfullo infria sina ekonomiska förpliktelser och att ekonomisk säkerhet, som kan ha ställts enligt artikel VII i nämnda konvention, icke gäller för skadan eller icke räcker till för att tillgodose ersättningsanspråken; ägaren skall anses ekonomiskt ur stånd att infria sina förpliktelser och ekonomisk säkerhet skall anses otillräcklig om den skadelidande, sedan han vidtagit alla skäliga åtgärder för att utnyttja de rättsliga medel som är tillgängliga för honom, icke har kunnat få ut hela det ersättningsbelopp som han har rätt till enligt ansvarighetskonventionen;
(c) på grund av att skadan överstiger ägarens ansvarighet sådan denna begränsats enligt artikel V första stycket i ansvarighetskonventionen eller enligt annan internationell konvention, som är i kraft eller är öppen för undertecknande, ratifikation eller anslutning den dag denna konvention är dagtecknad.
Skäliga utgifter och förluster som ägaren frivilligt ådragit sig för att förhindra eller begränsa skada genom förorening skall vid tillämpningen av denna artikel anses som skada genom förorening.
 1. Fonden är ej ansvarig enligt föregående stycke om
(a) den visar att skadan genom förorening orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig eller uppror eller orsakades av olja, som läckt ut eller tömts ut från krigsfartyg eller annat fartyg, vilket äges eller brukas av en stat och vid tidpunkten för olyckan användes endast i statlig verksamhet för annat ändamål än affärsdrift; eller
(b) den som gör anspråk på ersättning icke kan visa att skadan orsakades av en olycka som berör ett eller flera fartyg.
 1. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller delvis orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet av den skadelidande eller av vårdslöshet av denne, kan fonden befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala ersättning till denne. Sådan befrielse skall dock ej äga rum i fråga om sådana förebyggande åtgärder som avses i första stycket. Fonden skall under alla förhållanden vara befriad från ansvarighet i den utsträckning som fartygsägaren kan ha varit befriad från ansvarighet enligt artikel III tredje stycket i ansvarighetskonventionen.
 2. (a) Om ej annat föreskrivs under (b) i detta stycke, är det sammanlagda ersättningsbelopp som fonden skall utge enligt denna artikel för en och samma olycka begränsat så att summan av nämnda belopp och det ersättningsbelopp, som faktiskt betalats enligt ansvarighetskonventionen för skada genom förorening som uppkommit inom fördragsslutande stats område, inbegripet varje belopp som fonden är skyldig att gottgöra ägaren enligt artikel 5 första stycket i denna konvention, icke får överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter. Lag (1991:1522).
(b) Det sammanlagda ersättningsbelopp som får betalas av fonden enligt denna artikel för skada genom förorening, som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig karaktär vilken icke kunnat undvikas och vars följder icke kunnat förhindras, får icke överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter. Lag (1991:1522).
 1. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det högsta ersättningsbelopp som får betalas enligt fjärde stycket skall det tillgängliga beloppet fördelas på sådant sätt att förhållandet mellan varje styrkt fordran och det ersättningsbelopp som fordringsägaren faktiskt erhåller enligt ansvarighetskonventionen och denna konvention är detsamma för alla fordringsägare.
 2. Fondens församling (i det följande benämnd ''församlingen'') får, med beaktande av de erfarenheter som vunnits av inträffade olyckor och särskilt storleken av de skador som orsakats av dessa olyckor samt av förändringar i penningvärdet, besluta att ändra det belopp om 30 miljoner beräkningsenheter eller 450 miljoner monetära enheter som avses i fjärde stycket (a) och (b). Detta belopp får dock icke i något fall överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter eller understiga 30 miljoner beräkningsenheter eller 450 miljoner monetära enheter. Det ändrade beloppet skall tillämpas på olyckor som inträffar efter den dag då beslutet om ändringen fattats. Lag (1978:135).
 3. På begäran av fördragsslutande stat skall fonden i erforderlig omfattning ställa sina tjänster till förfogande för denna stat för att hjälpa denna att snabbt förfoga över personal, materiel och tjänster som staten behöver för att kunna vidta åtgärder syftande till att förhindra eller begränsa skada genom förorening, som orsakats av en olycka beträffande vilken fonden kan komma att få betala ersättning enligt denna konvention.
 4. På de villkor som ska föreskrivas i fondens reglemente får fonden ställa kreditmöjligheter till förfogande för att möjliggöra att förebyggande åtgärder vidtas mot skada genom förorening, som orsakats av en olycka beträffande vilken fonden kan komma att få betala ersättning enligt denna konvention.
Artikel 5
 1. För att fullgöra sin uppgift enligt artikel 2 första stycket (b) skall fonden gottgöra ägaren och dennes garant den del av det sammanlagda ansvarighetsbeloppet enligt ansvarighetskonventionen som
(a) överstiger ett belopp som motsvarar 100 beräkningsenheter eller 1 500 monetära enheter per ton av fartygets dräktighet eller - om detta är lägre - ett belopp av 8 333 000 beräkningsenheter eller 125 miljoner monetära enheter, och
(b) inte överstiger ett belopp som motsvarar 133 beräkningsenheter eller 2 000 monetära enheter per ton av fartygets dräktighet eller - om detta är lägre - ett belopp av 14 miljoner beräkningsenheter eller 210 miljoner monetära enheter,
dock att fonden icke skall vara betalningsskyldig enligt detta stycke om ägaren själv uppsåtligen orsakat skadan genom förorening. Lag (1978:135).
 1. Församlingen får besluta att fonden, på villkor som skall föreskrivas i fondens reglemente, skall i fråga om fartyg som avses i artikel 3 andra stycket åta sig de förpliktelser som åvilar garant såvitt avser den del av ansvarigheten som avses i första stycket i denna artikel. Fonden skall emellertid åta sig sådana förpliktelser endast om ägaren begär detta och han vidmakthåller tillfredsställande försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som täcker hans ansvarighet enligt ansvarighetskonventionen intill ett belopp som motsvarar 100 beräkningsenheter eller 1 500 monetära enheter per ton av fartygets dräktighet eller - om detta är lägre - ett belopp av 8 333 000 beräkningsenheter eller 125 miljoner monetära enheter. Om fonden åtar sig sådana förpliktelser skall ägaren i varje fördragsslutande stat anses ha uppfyllt vad som stadgas i artikel VII i ansvarighetskonventionen såvitt avser den del av hans ansvarighet som nämnts ovan. Lag (1978:135).
 2. Fonden kan befrias helt eller delvis från sina förpliktelser mot ägaren och dennes garant enligt första stycket, om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv: Lag (1997:115).
  1. det fartyg från vilket den olja som orsakade skadan genom förorening härrörde icke uppfyllde föreskrifterna i Lag (1997:115).
(i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skyddet av den marina miljön genom resolutionerna MEPC.14(20) och MEPC.47(31) MEPC.51(32) och MEPC.52(32) den 7 september 1984, den 4 juli 1991 respektive den 6 mars 1992, eller Lag (1994:107).
ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föran- leds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggan- de av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av internationella sjöfartsorganisationens sjösäker- hetskommitté genom resolutionerna MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.27(61) och MSC.46(65) och, såvitt avser reglerna V/8-1 och V/15-1, genom resolution MSC.31(63) den 20 november 1981, den 17 juni 1983, den 11 april 1989, den 11 december 1992, den 16 maj 1995 respektive den 23 maj 1994, och med ändring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjösäker- hetssystem rörande radiokommunikation och med ändring genom reso- lution 1 antagen den 23 maj 1994 vid möte mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säker- heten för människoliv till sjöss , eller Lag (1997:115).
(iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, eller
(iv) 1972 års internationella sjövägsregler. Lag (1991:1522).
(v) de ändringar i ovannämnda konventioner vilka har fastställts vara betydelsefulla enligt artikel XVI femte stycket i den konvention som avses under (i), artikel IX (e) i den konvention som avses under (ii) eller artikel 29 tredje stycket (d) eller fjärde stycket (d) i den konvention som avses under (iii), dock under förutsättning att dessa ändringar vid tidpunkten för olyckan varit i kraft i minst tolv månader;
och
(b) olyckan eller skadan helt eller delvis orsakades av att dessa föreskrifter icke uppfyllts.
Vad nu sagts skall gälla oberoende av om den fördragsslutande stat, i vilken fartyget var registrerat eller vars flagga det förde, tillträtt ifrågavarande instrument.
 1. När en ny konvention, som är avsedd att helt eller delvis ersätta något av de instrument som avses i tredje stycket, träder i kraft, får församlingen minst sex månader i förväg fastställa en dag då den nya konventionen skall ersätta detta instrument eller del av detta såvitt avser tillämpningen av tredje stycket. Stat som tillträtt förevarande konvention får emellertid före denna dag genom meddelande till fondens direktör förklara att den inte godkänner utbytet. I sådant fall skall församlingens beslut icke ha någon verkan i fråga om fartyg som vid tidpunkten för olyckan är registrerat i denna stat eller för dess flagga. Förklaringen får återkallas när som helst och skall under alla förhållanden upphöra att ha verkan när ifrågavarande stat tillträder den nya konventionen.
 2. Fartyg som uppfyller föreskrifterna i en ändring i ett instrument som anges i tredje stycket eller föreskrifterna i en ny konvention skall, om ändringen eller konventionen är avsedd att helt eller delvis ersätta sådant instrument, vid tillämpningen av tredje stycket anses uppfylla föreskrifterna i detta instrument.
 3. Om fonden i egenskap av garant enligt andra stycket har betalat ersättning för skada genom förorening enligt ansvarighetskonventionen, har fonden rätt till återbetalning av ägaren om och i den utsträckning fonden enligt tredje stycket skulle ha varit befriad från sin skyldighet att ersätta ägaren enligt första stycket.
 4. Skäliga utgifter och förluster som ägaren frivilligt ådragit sig för att förhindra eller begränsa skada genom förorening skall vid tillämpningen av denna artikel anses omfattade av ägarens ansvarighet.
(ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6 (48) och MSC.13 (57) den 20 november 1981 respektive den 17 juni 1983 respektive den 11 april 1989, och med ändring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation, eller Lag (1992:151)
Artikel 6
 1. Rätt til ersättning enligt artikel 4 eller gottgörelse enligt artikel 5 upphör om talan icke väckts enligt bestämmelserna i dessa artiklar eller underrättelse icke lämnats enligt artikel 7 sjätte stycket inom tre år från den dag då skadan uppkom. Talan får dock icke i något fall väckas sedan sex år förflutit från dagen för den olycka som orsakade skadan.
 2. Utan hinder av vad som stadgas i första stycket skall ägarens eller hans garants rätt till gottgörelse från fonden enligt artikel 5 första stycket icke i något fall upphöra tidigare än sex månader från den dag då ägaren eller hans garant fick vetskap om att talan väckts mot honom enligt ansvarighetskonventionen.
Artikel 7
 1. Om ej annat följer av vad som stadgas i denna artikel får talan mot fonden om ersättning enligt artikel 4 eller gottgörelse enligt artikel 5 i denna konvention endast väckas vid domstol som enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen är behörig att pröva talan mot den ägare vilken är ansvarig för skada genom förorening, som orsakats av ifrågavarande olycka, eller vilken skulle ha varit ansvarig om icke bestämmelserna i artikel III andra stycket i ansvarighetskonventionen ägt tillämpning.
 2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att dess domstolar har erforderlig behörighet att pröva sådan talan mot fonden som avses i första stycket.
 3. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts mot fartygsägare eller dennes garant vid domstol som är behörig enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen, är denna domstol såvitt angår samma skada ensam behörig att pröva talan mot fonden om ersättning eller gottgörelse enligt bestämmelserna i artikel 4 eller 5 i denna konvention. Har emellertid talan om ersättning för skada genom förorening väckts enligt ansvarighetskonventionen vid domstol i stat, som tillträtt ansvarighetskonventionen men ej denna konvention, skall talan mot fonden enligt artikel 4 eller artikel 5 första stycket i denna konvention enligt kärandens val väckas antingen vid domstol i den stat där fonden har sitt säte eller vid enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen behörig domstol i stat, som har tillträtt förevarande konvention.
 4. Varje fördragsslutande stat skall tillse att fonden har rätt att inträda som part i rättegång enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen föres mot fartygsägare eller dennes garant vid behörig domstol i ifrågavarande stat.
 5. Utom i de fall som anges i sjätte stycket är fonden icke bunden av dom eller beslut i rättegång, i vilken den icke har varit motpart, eller av förlikning, i vilken den icke deltagit.
 6. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts enligt ansvarighetskonventionen mot en ägare eller dennes garant vid behörig domstol i fördragsslutande stat, skall part i målet vara berättigad enligt den nationella lagen i denna stat att underrätta fonden om rättegången, utan att detta får medföra inskränkning av vad som stadgas i fjärde stycket. Om sådan underrättelse givits i överensstämmelse med de föreskrifter i formellt avseende som uppställs i lagen i den stat där talan väckts och inom sådan tid och på sådant sätt att fonden har kunnat på ett verkningsfullt sätt inträda som part i rättegången, skall dom som meddelats av domstolen i sådan rättegång sedan den vunnit laga kraft och kan verkställas i den stat där den meddelades, vara bindande för fonden i den betydelsen att domstolens avgörande i saken icke får ifrågasättas av fonden även om fonden faktiskt icke har inträtt i rättegången.
Artikel 8
Dom som meddelats mot fonden av domstol som är behörig enligt artikel 7 första och tredje styckena skall, om domen kan verkställas i den stat där den meddelades och där ej längre kan överklagas med ordinära rättsmedel, erkännas och verkställas i alla fördragsslutande stater under de förutsättningar som anges i artikel X i ansvarighetskonventionen samt med iakttagande av beslut om fördelningen enligt artikel 4 femte stycket i denna konvention.
Artikel 9
 1. Med iakttagande av vad som stadgas i artikel 5 inträder fonden, såvitt avser belopp som den betalat i ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4 första stycket i denna konvention, i den rätt som den som sålunda erhållit ersättning kan ha enligt ansvarighetskonventionen mot ägaren eller dennes garant.
 2. Bestämmelserna i denna konvention inskränker ej fondens regress- eller subrogationsrätt mot annan person än som avses i föregående stycke. Under alla förhållanden skall fondens subrogationsrätt mot sådan person icke vara mindre förmånlig än den rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit ersättning eller gottgörelse.
 3. Har fördragsslutande stat eller myndighet i sådan stat enligt bestämmelser i nationell lag betalat ersättning för skada genom förorening skall staten eller myndigheten inträda i den rätt som den som erhållit ersättning skulle ha haft enligt denna konvention. Detta får dock icke hindra att andra subrogations- eller regressrätter som kan finnas görs gällande mot fonden.

Avgifter

Artikel 10
 1. Avgifter till fonden skall, i fråga om varje fördragsslutande stat, betalas av envar som, under det kalenderår som avses i artikel 11 första stycket såvitt avser grundavgifter och under det kalenderår som avses i artikel 12 andra stycket (a) eller (b) såvitt avser årsavgifter, mottagit sammanlagt mer än 150 000 ton
(a) avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till hamn eller terminal inom den statens område; och
(b) avgiftspliktig olja i anläggning som är belägen inom den fördragsslutande statens område, om denna olja transporterats till sjöss och lossats i hamn eller terminal i stat som icke är fördragsslutande stat, dock att denna olja endast skall tagas med i beräkningen enligt denna bestämmelse när den första gången mottas i fördragsslutande stat efter att ha lossats i icke fördragsslutande stat.
 1. (a) Om den mängd avgiftspliktig olja som någon under ett kalenderår mottagit inom fördragsslutande stats område sammantaget med den mängd avgiftspliktig olja som det året mottagits i samma fördragsslutande stat av annan med vilken han är i intressegemenskap överstiger 150 000 ton, skall han betala avgift enligt första stycket för den mängd som han faktiskt mottagit även om denna mängd inte översteg 150 000 ton.
(b) Med "annan med vilken han är i intressegemenskap" förstås varje dotterbolag eller gemensamt kontrollerad enhet. Frågan om någon omfattas av denna definition skall avgöras enligt vederbörande stats nationella lag.
Artikel 11
 1. I fråga om varje fördragsslutande stat skall grundavgifter betalas av de personer vilka är avgiftsskyldiga enligt artikel 10. Grundavgiften skall för varje sådan person beräknas på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som mottagits av honom under kalenderåret närmast före det då denna konvention trädde i kraft för ifrågavarande stat.
 2. Det belopp som avses i första stycket fastställes av församlingen inom två månader efter det denna konvention trätt i kraft. Församlingen skall därvid i möjligaste mån fastställa beloppet på sådant sätt att det sammanlagda beloppet av grundavgifterna skulle uppgå till 5 miljoner beräkningsenheter eller 75 miljoner monetära enheter om avgift betalades för 90 procent av den mängd avgiftspliktig olja som transporteras till sjöss i världen. Lag (1978:135).
 3. Grundavgifterna skall i fråga om varje fördragsslutande stat betalas inom tre månader från den dag då konventionen trädde i kraft för den staten.
Artikel 12
 1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall utgå, skall betalas av person som avses i artikel 10, skall församlingen, med beaktande av nödvändigheten att tillräckliga likvida medel finns, för varje kalenderår göra en beräkning i form av en budget av:
(i) utgifter
(a) kostnader och utgifter för fondens förvaltning under året samt eventuellt underskott från verksamheten under föregående år;
(b) utbetalningar från fonden under året för betalning av fordringar mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet återbetalning av lån som tidigare upptagits av fonden för att betala sådana fordringar, i den utsträckning de fordringar som avser en och samma olycka sammanlagt ej överstiger 1 miljon beräkningsenheter eller 15 miljoner monetära enheter;
(c) utbetalningar från fonden under året för betalning av fordringar mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet återbetalning av lån som tidigare upptagits av fonden för att betala sådana fordringar, i den utsträckning de fordringar som avser en och samma olycka sammanlagt överstiger 1 miljon beräkningsenheter eller 15 miljoner monetära enheter;
(ii) inkomster
(a) överskott från verksamheten under föregående år, däri inbegripet eventuell ränta;
(b) grundavgifter som skall betalas under året;
(c) årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera budgeten;
(d) andra inkomster. Lag (1978:135).
 1. Årsavgiftens storlek skall för envar som avses i artikel 10 fastställas av församlingen. Avgiften skall i fråga om varje fördragsslutande stat beräknas:
(a) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning av fordringar som avses i första stycket (i) (a) och (b), på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den avgiftsskyldige under föregående kalenderår mottagit i ifrågavarande stat; och
(b) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning av fordringar som avses i första stycket (i) (c) i denna artikel, på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den avgiftsskyldige mottagit under kalenderåret före det då ifrågavarande olycka inträffade, om denna stat vid tidpunkten för olyckan hade tillträtt denna konvention.
 1. De belopp som avses i andra stycket erhålles genom att dela det sammanlagda avgifsbelopp som erfordras med den sammanlagda mängden avgiftspliktig olja som mottagits i alla fördragsslutande stater under ifrågavarande år.
 2. Församlingen skall besluta hur stor del av årsavgiften som omedelbart skall betalas kontant och fastställa datum för betalningen. Återstoden skall betalas på anfordran av direktören.
 3. Direktören får i de fall och under de förutsättningar som skall anges i fondens reglemente begära att en avgiftsskyldig ställer ekonomisk säkerhet för de belopp som han är skyldig att betala.
 4. Varje krav på betalning enligt fjärde stycket skall för var och en av de avgiftsskyldiga avse samma kvotdel av avgiften.
Artikel 13
 1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet skall löpa med ränta enligt räntefot, som fastställes av församlingen för varje kalenderår, varvid olika räntefot får fastställas för olika förhållanden.
 2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att förpliktelse att betala avgift till fonden enligt denna konvention för olja som mottagits inom den statens område fullgöres. Den skall vidtaga lämpliga lagstiftningsåtgärder för att dessa förpliktelser effektivt skall fullgöras, däri inbegripet införande av sådana påföljder som den anser erforderliga. Åtgärderna får dock rikta sig endast mot dem som är skyldiga att betala avgift till fonden.
 3. Om den som är skyldig att betala avgift till fonden enligt artiklarna 10 och 11 helt eller delvis är i dröjsmål med betalningen när tre månader förflutit från förfallodagen, skall direktören på fondens vägnar vidta alla erforderliga åtgärder mot denne för att indriva det förfallna beloppet. Är den avgiftsskyldige uppenbart på obestånd eller föreligger eljest skäl därtill, kan emellertid församlingen på förslag av direktören besluta att ingen åtgärd skall vidtas mot den avgiftsskyldige eller att redan påbörjade åtgärder icke skall fullföljas.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention.
Som skedde i Bryssel den 18 december 1971.

Bilaga 2

Artiklarna 1 15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971
The Parties to the present Protocol,
Having considered the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, and the 1984 Protocol thereto,
Having noted that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,
Affirming the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,
Aware of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,
Recognizing the advantage for the States Parties of arranging for the amended Convention to coexist with and be supplementary to the original Convention for a transitional period,
Convinced that the economic consequences of pollution damage resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships should continue to be shared by the shipping industry and by the oil cargo interests,
Bearing in mind the adoption of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,
Have agreed as follows:
Article 1
The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the 1971 Fund Convention . For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.
Article 2
Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. Paragraph 1 is replaced by the following text:
 2. 1992 Liability Convention means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
 3. After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:
1 bis. 1971 Fund Convention means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
 1. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.
 2. Paragraph 2 is replaced by the following text: 2. Ship , Person , Owner , Oil , Pollution Damage , Preventive Measures , Incident and Organization have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention.
 3. Paragraph 4 is replaced by the following text: 4. Unit of account has the same meaning as in Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.
 4. Paragraph 5 is replaced by the following text: 5. Ship's tonnage has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.
 5. Paragraph 7 is replaced by the following text: 7. Guarantor means any person providing insurance or other financial security to cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention.
Article 3
Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
Paragraph 1 is replaced by the following text:
 1. An international Fund for compensation for pollution damage, to be named The International Oil Pollution Compensation Fund 1992 and hereinafter referred to as the Fund , is hereby established with the following aims:
(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;
(b) to give effect to the related purposes set out in this Convention.
Article 4
Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text: This Convention shall apply exclusively:
(a) to pollution damage caused:
(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and
(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of its territorial sea is measured;
(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.
Article 5
The headings to Articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is amended by deleting the words and indemnification .
Article 6
Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. In paragraph 1 the five references to the Liability Convention are replaced by references to the 1992 Liability Convention .
 2. Paragraph 3 is replaced by the following text:
 3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligations to pay compensation to such person. The Fund shall in any event be exonerated under Article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard to preventive measures.
 4. Paragraph 4 is replaced by the following text: 4. (a) Except as otherwise provided in subparagraps (b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope of application of this Convention so defined in Article 3 shall not exceed 135 million units of account
(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional inevitable and irresistible character shall not exceed 135 million units of account.
(c) The maximum amount of compensation referred to in subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account with respect to any incident occuring during any period when there are three Parties to this Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such Parties, during the preceding calendar year, equalled or exceeded 600 million tons.
(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the Fund under this Article.
(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of decision of the Assembly of the Fund as to the date of payment of compensation.
 1. Paragraph 5 is replaced by the following text: 5. Where the amount of established claims against against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants.
 2. Paragraph 6 is replaced by the following text: 6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such case paragraph 4 (e) of this Article applies accordingly.
Article 7
Article 5 of the 1971 Fund Convention is deleted.
Article 8
Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. In paragraph 1 the paragraph number and the words or indemnification under Article 5 are deleted.
 2. Paragraph 2 is deleted.
Article 9
Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to the Liability Convention are replaced by reference to the 1992 Liability Convention .
 2. In paragraph 1 the words or indemnification under Article 5 are deleted.
 3. In the first sentence of paragraph 3 the words or indemnification and or 5 are deleted.
 4. In the second sentence of paragraph 3 the words or under Article 5, paragraph 1 are deleted.
Article 10
In Article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to the Liability Convention is replaced by a reference to the 1992 Liability Convention .
Article 11
Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. Paragraph 1 is replaced by the following text: 1. The Fund, shall in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.
 2. In paragraph 2 the words or indemnification are deleted.
Article 12
Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
The opening phrase of paragraph 1 is replaced by the following text: Annual contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 12, paragraphs 2 (a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:
Article 13
Article 11 of the 1971 Fund Convention is deleted.
Article 14
Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. In the opening phrase of paragraph 1 the words for each person referred to in Article 10 are deleted.
 2. In paragraph 1 (i), subparagraphs (b) and (c), the word or 5 are deleted and the words 15 million francs are replaced by the words four million units of account .
 3. Subparagraph 1 (ii) (b) is deleted.
 4. In paragraph 1 (ii), subparagraph (c) becomes (b) and subparagraph (d) becomes (c).
 5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text: The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution:
 6. Paragraph 4 is replaced by the following text: 4. The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.
 7. Paragraph 5 is replaced by the following text: 5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulation of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with Article 12.2 (a) and funds received in accordance with Article 12.2 (b).
 8. Paragraph 6 is deleted.
Article 15
Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
 1. Paragraph 1 is replaced by the following text: 1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.
 2. In paragraph 3 the words Articles 10 and 11 are replaced by the words Articles 10 and 12 and the words for a period exceeding three months are deleted.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Article 26
After Article 36 of the 1971 Fund Convention four new articles are inserted as follows:
Article 36 bis
The following transitional provisions shall apply in the period, hereinafter referred to as the transitional period, commencing with the the date of entry into force of this Convention and ending with the date on which the denunciations provided for in Article 31 of the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:
(a) In the application of paragraph 1 (a) of Article 2 of this Convention, the reference to the 1992 Liability Convention shall include reference to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, either in its original version or as amended by the Protocol thereto of 1976 ( referred to in this Article as the 1969 Liability Convention ), and also the 1971 Fund Convention.
(b) Where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 Fund Convention and the 1992 Liability Convention, provided that, in respect of pollution damage within the scope of this Convention in respect of a Party to this Convention but not a Party to the 1971 Fund Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person would have been unable to obtain full and adequate compensation had that State been party to each of the above-mentioned Conventions.
(c) In the application of Article 4 of this Convention, the amount to be taken into account in determining the aggregate
amount of compensation payable by the Fund shall also include the amount of compensation actually paid under the 1969 Liability Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or deemed to have been paid under the 1971 Fund Convention.
(d) Paragraph 1 of Article 9 of this Convention shall also apply to the rights enjoyed under the 1969 Liability Convention.
Article 36 ter
 1. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 27.5 % of the total amount of annual contributions pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of that calendar year.
 2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of article 12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 27.5 % of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5 % of the total annual contributions to the Fund in respect of that year.
 3. If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of this Article, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.
 4. The provisions in paragraphs 1 to 3 of this Article shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has reached 750 millions tonnes or until a period of 5 years after the date of entry into force of the said Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.
Article 36 quater
Notwithstanding the provisions of this Convention, the following provisions shall apply to the administration of the Fund during the period in which both the 1971 Fund Convention and this Convention are in force:
(a) The Secreteriat of the Fund, established by the 1971 Fund Convention (hereinafter referred to as the 1971 Fund ), headed by the Director, may also function as the Secreteriat and the Director of the Fund.
(b) If, in accordance with suparagraph (a), the Secreteriat and the Director of the 1971 Fund also perform the function of Secreteriat and Director of the Fund, the Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of the Assembly of the Fund.
(c) The Director and the staff experts appointed by him, performing their duties under this Convention and the 1971 Fund Convention shall not be regarded as contravening the provisions of Article 30 of this Convention in so far as they discharge their duties in accordance with this Article.
(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1971 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1971 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.
(e) The Fund may succeed to the rights, obligations and assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971 Fund so decides, in accordance with Article 44, paragraph 2, of the 1971 Fund Convention.
(f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 quinquies

Final clauses
The final clauses of this Convention shall be Articles 28 to 39 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol.
(Översättning)
1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
Parterna till detta protokoll
som har beaktat 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och 1984 års protokoll till denna,
som har noterat att 1984 års protokoll till denna konvention, som föreskriver förbättrad tillämpning och ökad ersättning, inte har trätt i kraft ,
som bekräftar vikten av att vidmakthålla det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador,
som är medvetna om behovet av att tillförsäkra att innehållet i 1984 års protokoll träder i kraft så snart som möjligt,
som inser fördelen för staterna att under en övergångstid låta den ändrade konventionen tillämpas samtidigt som och vara ett tillägg till den ursprungliga konventionen,
som är övertygade om att de ekonomiska verkningarna av skador genom förorening till följd av transport av olja i bulk till sjöss med fartyg bör delas mellan sjöfartsnäringen och oljelastintressena och
som är medvetna om 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja
har kommit överens om följande:
Artikel 1
Den konvention som ändras genom detta protokoll är 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, i det följande kallad 1971 års fondkonvention . För stater som är anslutna till 1976 års protokoll till 1971 års fondkonvention skall hänvisningen anses omfatta 1971 års fondkonvention som den har ändrats genom det protokollet.
Artikel 2
Artikel 1 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. Första stycket ersätts med följande text.
 2. 1992 års ansvarighetskonvention : 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
 3. Efter första stycket införs ett nytt stycke, 1 bis, enligt följande.
1 bis. 1971 års fondkonvention : 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. För stater som är bundna av 1976 års protokoll till den konventionen skall hänvisningen anses omfatta 1971 års konvention som den har ändrats genom det protokollet.
 1. Andra stycket ersätts med följande text.
 2. Fartyg , person , ägare , olja , skada genom förorening , förebyggande åtgärder , olycka och organisation har samma betydelse som i artikel I i 1992 års ansvarighetskonvention.
 3. Fjärde stycket ersätts med följande text. 4. Beräkningsenhet har samma betydelse som i artikel V nionde stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.
 4. Femte stycket ersätts med följande text. 5. Fartygstonnage har samma betydelse som i artikel V tionde stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.
 5. Sjunde stycket ersätts med följande text. 7. Garant avser varje person som meddelar försäkring eller ställer annan ekonomisk säkerhet för att täcka ägarens ansvar enligt artikel VII första stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.
Artikel 3
Artikel 2 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
Första stycket ersätts med följande text.
 1. En internationell fond för ersättning av skada genom förorening, vilken skall kallas 1992 års internationella oljeskadefond och som i det följande kallas fonden upprättas härmed för följande syften.
  1. För att ge ersättning för skador genom förorening i den utsträckning de inte ersätts enligt 1992 års ansvarighetskonvention och
  2. för att uppfylla de ändamål som anges i denna konvention.

Artikel 4

Artikel 3 i 1971 års fondkonvention ersätts med följande text. Denna konvention gäller endast
 1. skada genom förorening som har uppkommit
 2. inom en fördragsslutande stats område, inklusive dess territorialvatten och
ii) inom en fördragsslutande stats exklusiva ekonomiska zon, som fastställts i enlighet med folkrättens regler, eller, om staten inte har fastställt någon sådan zon, inom ett område utanför och angränsande till den statens territorialvatten vilket har bestämts av den staten i enlighet med folkrättens regler och vilket inte sträcker sig längre ut än 200 nautiska mil från de baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts,
 1. förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa sådan skada.
Artikel 5
I rubriken till artiklarna 4 9 i 1971 års fondkonvention tas orden och gottgörelse bort.
Artikel 6
Artikel 4 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. I första stycket skall de fem hänvisningarna till ansvarighetskonventionen bytas ut mot hänvisningar till 1992 års ansvarighetskonvention .
 2. Tredje stycket ersätts med följande text. 3. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller delvis orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet av den skadelidande eller vårdslöshet av denne, kan fonden befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala ersättning till denne. I varje fall skall fonden befrias från sin skyldighet i den utsträckning som fartygsägaren kan vara befriad enligt artikel III tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention. Fonden är emellertid aldrig befriad från sin skyldighet vad gäller förebyggande åtgärder.
 3. Fjärde stycket ersätts med följande text. 4. a) Om inte annat föreskrivs i b) eller c) i detta stycke är det sammanlagda belopp som fonden skall betala enligt denna artikel begränsat för en och samma olycka så att summan av det beloppet och det ersättningsbelopp som faktiskt har betalts enligt 1992 års ansvarighetskonvention för skada genom förorening, som faller inom denna konventions tillämpningsområde enligt artikel 3, inte får överstiga 135 miljoner beräkningsenheter.
  1. Om inte annat föreskrivs i c) får det sammanlagda ersättningsbelopp som fonden skall ge ut enligt denna artikel inte överstiga 135 miljoner beräkningsenheter för en skada genom förorening som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig karaktär som inte kunna undvikas och vars verkningar inte kunnat förhindras.
  2. Det högsta ersättningsbeloppet enligt a) och b) skall vara 200 miljoner beräkningsenheter för olyckor som inträffar under en tid då tre stater är bundna av konventionen och mottagen avgiftspliktig olja i dessa stater sammanlagt uppgick till eller översteg 600 miljoner ton under närmast föregående kalenderår.
  3. Upplupen ränta på en fond som upprättats enligt artikel V tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention skall inte tas med vid beräkningen av det högsta belopp som fonden har att betala enligt denna artikel.
  4. De belopp som anges i denna artikel skall räknas om till inhemsk valuta på grundval av det värde valutan hade i förhållande till den särskilda dragningsrätten den dag som fondens församling fastställer som första dag för utbetalningen av ersättning.
 4. Femte stycket ersätts med följande text. 5. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt fjärde stycket, skall det tillgängliga beloppet fördelas så att förhållandet mellan en styrkt fordran och det ersättningsbelopp som fordringsägaren faktisk erhåller enligt denna konvention är det samma för alla fordringsägare.
 5. Sjätte stycket ersätts med följande text. 6. Fondens församling får i undantagsfall besluta att ersättning enligt konventionen får betalas även om fartygsägaren inte har upprättat någon fond enligt artikel V tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention. I sådana fall tillämpas också fjärde stycket e) i denna artikel.
Artikel 7
Artikel 5 i 1971 års fondkonvention upphävs.
Artikel 8
Artikel 6 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. I första stycket utgår numreringen samt orden eller gottgörelse enligt artikel 5 .
 2. Andra stycket upphävs.
Artikel 9
Artikel 7 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. I första, tredje, fjärde och sjätte styckena ersätts de sju hänvisningarna till ansvarighetskonventionen med hänvisningar till 1992 års ansvarighetskonvention .
 2. I första stycket utgår orden eller gottgörelse enligt artikel 5 .
 3. I tredje stycket första meningen utgår orden eller gottgörelse och eller 5 .
 4. I tredje stycket andra meningen utgår orden eller artikel 5 första stycket .
Artikel 10
I artikel 8 i 1971 års fondkonvention ersätts hänvisningen till ansvarighetskonventionen med en hänvisning till 1992 års ansvarighetskonvention.
Artikel 11
Artikel 9 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. Första stycket ersätts med följande text. 1. Fonden inträder, såvitt avser belopp som fonden har betalat i ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4 första stycket i denna konvention, i den rätt som den som har fått sådan ersättning kan ha enligt 1992 års ansvarighetskonvention mot ägaren eller dennes garant.
 2. I andra stycket utgår orden eller gottgörelse .
Artikel 12
Artikel 10 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
Inledningen i första stycket ersätts med följande text.
Årsavgifter till fonden skall, ifråga om varje fördragsslutande stat, betalas av var och en som under det kalenderår som avses i artikel 12 andra stycket a) eller b) tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton
Artikel 13
Artikel 11 i 1971 års fondkonvention upphävs.
Artikel 14
Artikel 12 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. I inledningen till första stycket utgår orden av person som avses i artikel 10 .
 2. I första stycket i) b) och c) utgår orden eller 5 och ersätts orden 15 miljoner francs med orden fyra miljoner beräkningsenheter
3.Första stycket ii) b) upphävs.
 1. I första stycket ii) blir punkten c) punkt b) och punkten d) blir punkt c).
 2. Inledningen till andra stycket ersätts med följande text.
Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet avgifter till fonden. På grundval av det beslutet skall direktören för varje fördragsslutande stat beräkna den årsavgift som var och en som avses i artikel 10 skall betala
 1. Fjärde stycket ersätts med följande text. 4. Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms i fondens interna reglemente. Församlingen får besluta om annat datum för betalningen.
 2. Femte stycket ersätts med följande text. 5. Församlingen får besluta, enligt vad som fastställts i fondens ekonomiska reglemente, att överföra medel mellan de fonder som upprättats enligt artikel 12.2 a) och 12.2 b).
 3. Sjätte stycket upphävs.
Artikel 15
Artikel 13 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.
 1. Första stycket ersätts med följande text. 1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet till betalning skall löpa med ränta enligt en räntesats som fastställts i fondens interna reglemente. Olika räntesatser får fastställas för olika förhållanden.
 2. I tredje stycket ersätts orden artiklarna 10 och 11 med orden artiklarna 10 och 12 . Orden när tre månader förflutit från förfallodagen utgår.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Artikel 26
Efter artikel 36 i 1971 års fondkonvention införs fyra nya artiklar (artiklarna 36 bis, 36 ter, 36 quater och 36 quinquies) enligt följande.
Artikel 36 bis
Följande övergångsbestämmelser skall gälla under den tidsperiod (övergångsperioden) som börjar löpa när denna konvention träder i kraft och som slutar när de uppsägningar som anges i artikel 31 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention får verkan.
 1. Vid tillämpningen av artikel 2 första stycket a) i denna konvention innefattar hänvisningen till 1992 års ansvarighetskonvention såväl 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja antingen i dess ursprungliga version eller som den har ändrats genom 1976 års protokoll till den (i denna artikel kallad 1969 års ansvarighetskonvention) - som 1971 års fondkonvention.
 2. Om en olycka har orsakat en skada genom förorening som omfattas av denna konvention skall fonden betala ersättning till dem som har lidit sådan skada endast i den utsträckning de inte har kunnat få full ersättning enligt 1969 års ansvarighetskonvention, 1971 års fondkonvention och 1992 års ansvarighetskonvention. Såvitt avser en skada genom förorening som omfattas av denna konvention och som rör en stat som är bunden av denna konvention men inte av 1971 års fondkonvention skall fonden betala ersättning till dem som har lidit skada genom förorening endast i den utsträckning som de inte skulle ha fått full ersättning om staten hade varit bunden av samtliga nu nämnda konventioner.
 3. Vid tillämpning av artikel 4 i denna konvention skall det belopp som skall tas med vid beräkningen av det totala ersättningsbelopp som fonden har att betala också innefatta ersättningsbelopp som faktiskt har betalats med stöd av 1969 års ansvarighetskonvention och det ersättningsbelopp som faktiskt har betalts, eller som skall anses ha betalts, enligt 1971 års fondkonvention.
 4. Artikel 9 första stycket i denna konvention gäller också rättigheter enligt 1969 års ansvarighetskonvention.
Artikel 36 ter
 1. Om inte annat följer av fjärde stycket i denna artikel, skall det sammanlagda beloppet årsavgifter för avgiftspliktig olja som har tagits emot i en enskild fördragsslutande stat under ett kalenderår inte överstiga 27,5 % av det totala beloppet årsavgifter enligt 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention för det kalenderåret.
 2. Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 andra och tredje styckena leder till att det sammanlagda beloppet av avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en enskild fördragsslutande stat för ett kalenderår överstiger 27,5 % av summan av årsavgifter, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i den staten minskas proportionellt så att deras sammanlagda avgifter motsvarar 27, 5 % av den totala summan av årsavgifter till fonden för det året.
 3. Om de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en fördragsslutande stat skall minskas enligt andra stycket i denna artikel, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i övriga fördragsslutande stater ökas proportionellt så att den totala summan av avgifter som skall betalas av de som är skyldiga att betala avgifter till fonden för kalenderåret ifråga kommer att uppgå till den summa avgifter som har beslutats av församlingen.
 4. Bestämmelserna i första till tredje styckena i denna artikel skall tillämpas till dess att den totala mängden avgiftspliktig olja som har tagits emot i de fördragsslutande staterna under ett kalenderår uppgår till 750 miljoner ton dock längst till dess att fem år har gått från det att detta protokoll trädde i kraft.
Artikel 36 quater
Oavsett bestämmelserna i denna konvention skall följande bestämmelser gälla för förvaltningen av fonden under den tid då såväl 1971 års fondkonvention som denna konvention är i kraft.
 1. Det fondsekretariat, lett av direktören, vilket upprättats enligt 1971 års fondkonvention ( 1971 års fond ) får också fungera som fondens sekretariat och direktör.
 2. Om sekretariatet och direktören för 1971 års fond också utför uppgifter enligt a) som sekretariat och direktör för fonden, skall fonden vid intressekonflikter mellan 1971 års fond och fonden företrädas av ordföranden i fondens församling. c) Direktören och den personal och de experter som han har utsett, skall när de fullgör sina uppgifter enligt denna konvention och 1971 års fondkonvention inte anses ha brutit mot bestämmelserna i artikel 30 i denna konvention när de fullgör sina uppgifter enlighet med denna artikel.
 3. Fondens församling skall sträva efter att inte fatta beslut som är oförenliga med beslut som har fattats av församlingen för 1971 års fond. Om olika meningar uppkommer rörande gemensamma förvaltningsfrågor skall fondens församling söka nå enighet med församlingen för 1971 års fond i en anda av ömsesidigt samarbete och med de båda organisationernas gemensamma mål för ögonen.
 4. Fonden får träda in i de rättigheter, skyldigheter och tillgångar som 1971 års fond har om församlingen för 1971 års fond så beslutar enligt artikel 44 andra stycket i 1971 års fondkonvention.
 5. Fonden skall återbetala alla kostnader och utgifter som 1971 års fond har haft för administra-tiva tjänster vilka den har utfört för fondens räkning.

Artikel 36 quinquies

Slutbestämelser
Slutbestämmelserna i denna konvention är artiklarna 28 - 39 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention. Hänvisningar i denna konvention till fördragsslutande stater avser de stater som är bundna av detta protokoll. Lag (1995:1082).

Bilaga 3

IMO:s resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
RESOLUTION LEG.2(82)
(adopted on 18 October 2000)
ADOPTION OF AMENDMENTS OF THE LIMITS OF COMPENSATION IN THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971
THE LEGAL COMMITTEE at its eighty-second session:
RECALLING Article 33(b) of the Convention on the International Maritime Organization (hereinafter referred to as the "IMO Convention") concerning the functions of the Committee,
MINDFUL of Article 36 of the IMO Convention concerning rules governing the procedures to be followed when exercising the functions conferred on it by or under any international convention or instrument,
RECALLING FURTHER Article 33 of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (hereinafter referred to as the "1992 Fund Protocol") concerning the procedures for amending the limits of the amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol,
HAVING CONSIDERED amendments to the limits of the amounts of compensation proposed and circulated in accordance with the provisions of Article 33(1) and (2) of the 1992 Fund Protocol,
 1. ADOPTS, in accordance with Article 33(4) of the 1992 Fund Protocol, amendments to the limits of the amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol, as set out in the Annex to this resolution;
 2. DETERMINES, in accordance with Article 33(7) of the 1992 Fund Protocol, that these amendments shall be deemed to have been accepted on 1 May 2002 unless, prior to that date, not less than one quarter of the States that were Contracting States on the date of the adoption of these amendments (being 18 October 2000) have communicated to the Organization that they do not accept these amendments;
 3. FURTHER DETERMINES that, in accordance with Article 33(8) of the 1992 Fund Protocol, these amendments, deemed to have been accepted in accordance with paragraph 2 above, shall enter into force on 1 November 2003;
 4. REQUESTS the Secretary-General, in accordance with Articles 33(7) and 38(2)(vi) of the 1992 Fund Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the amendments contained in the Annex thereto to all States which have signed or acceded to the 1992 Fund Protocol; and
 5. FURTHER REQEUSTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its Annex to the Members of the Organization which have not signed or acceded to the 1992 Fund Protocol.
Annex
AMENDMENTS OF THE LIMITS OF COMPENSATION IN THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION OF OIL POLLUTION DAMAGE, 1971
Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol is amended as follows:
the reference in paragraph 4(a) to "135 million units of account" shall read "203,000,000 units of account";
the reference in paragraph 4(b) to "135 million units of account" shall read "203,000,000 units of account"; and
the reference in paragraph 4(c) to "200 million units of account" shall read "300,740,000 units of account".
(Översättning)
RESOLUTION LEG.2(82)
(som antagits den 18 oktober 2000)
ANTAGANDE AV ÄNDRINGAR AV ANSVARSBELOPPEN I 1992 ÅRS PROTOKOLL TILL 1971 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV EN INTERNATIONELL FOND FÖR ERSÄTTNING AV SKADA ORSAKAD AV FÖRORENING GENOM OLJA
DEN JURIDISKA KOMMITTÉN vid sitt åttioandra möte
SOM ERINRAR SIG artikel 33(b) i konventionen om den internationella sjöfartsorganisation (härefter IMO- konventionen) som gäller kommitténs uppgifter,
SOM UPPMÄRKSAMMAR artikel 36 i IMO-konventionen avseende regler som gäller de förfaranden som skall tillämpas när den fullgör de funktioner som har ålagts den enligt internationella konventioner eller akter,
SOM ÄVEN ERINRAR SIG artikel 33 i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (härefter 1992 års fondprotokoll) avseende de förfaranden för att ändra ansvarsbeloppen som anges i artikel 6(3) av 1992 års fondprotokoll,
SOM HAR BEAKTAT de ändringar av ansvarsbeloppen som har föreslagits och spridits i överensstämmelse med reglerna i artikel 33(1) och (2) i 1992 års fondprotokoll,
 1. ANTAR, i överensstämmelse med artikel 33(4) av 1992 års fondprotokoll, ändringar av de ansvarsbelopp som anges i artikel 6(3) i 1992 års fondprotokoll, i enlighet med vad som framgår av bilagan till denna resolution,
 2. BESLUTAR, i enlighet med artikel 33(7) i 1992 års fondprotokoll, att dessa ändringar skall anses godtagna den 1 maj 2002 om inte, före detta datum, minst en fjärdedel av de stater som var fördragsslutande stater den dag då dessa ändringar antogs (18 oktober 2000) har underrättat organisationen om att de inte godtar dessa ändringar,
 3. BESLUTAR VIDARE att, i enlighet med artikel 33(8) i 1992 års fondprotokoll, dessa ändringar, som anses godtagna enligt punkten 2 ovan, skall träda i kraft den 1 november 2003,
 4. ANHÅLLER om att generalsekreteraren, i enlighet med artiklarna 33(7) och 38(2)(vi) i 1992 års fondprotokoll, översänder vidimerade kopior av denna resolution och av de ändringar som innefattas i dess bilaga till alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll, och
 5. ANHÅLLER ÄVEN om att generalsekreteraren översänder kopior av denna resolution och dess bilaga till de medlemmar av organisationen som inte har undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll.
Resolutionsbilaga
ÄNDRINGAR AV ANSVARSBELOPPEN I 1992 ÅRS PROTOKOLL TILL 1971 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV EN INTERNATIONELL FOND FÖR ERSÄTTNING AV SKADA ORSAKAD AV FÖRORENING GENOM OLJA
Artikel 6(3) i 1992 års fondprotokoll ändras enligt följande.
Hänvisningen i punkt 4(a) till "135 miljoner beräkningsenheter" skall lyda "203 000 000 beräkningsenheter",
hänvisningen i punkt 4(b) till "135 miljoner beräkningsenheter" skall lyda "203 000 000 beräkningsenheter", och
hänvisningen i punkt 4(c) till "200 miljoner beräkningsenheter" skall lyda "300 740 000 beräkningsenheter". Lag (2002:611).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Lag (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Förordning (1978:675) om ikraftträdande av lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Omfattning
  ikrafttr. av 1973:1199, 1978:135

Förordning (1978:709) med vissa bestämmelser om ikraftträdandet av lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver följande i fråga om lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden, som enligt förordning den 7 september 1978 (1978:675) skall träda i kraft den 16 oktober 1978. Fonden är inte skyldig att betala ersättning eller gottgörelse i anledning av skada orsakad av olycka, som inträffar före den 13 februari 1979. Anspråk som grundas på olycka som inträffar under tiden 13 februari - 12 juni 1979 får inte göras gällande mot fonden före sistnämnda dag.
  Omfattning
  nya övergångsbest.

Lag (1982:254) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Lag (1991:1522) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.
  I fråga om olyckor som inträffat före den 1 december 1987 gäller artikel 4 fjärde stycket i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:196
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-02-01

Lag (1992:151) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Lag (1993:153) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:170, Prop. 1992/93:143, Bet. 1992/93:LU26
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-10-04

Lag (1994:107) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:128, Prop. 1993/94:88, Bet. 1993/94:LU14
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-04-10

Lag (1995:371) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:199, Prop. 1994/95:45, Bet. 1994/95:LU18
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-05-01

Lag (1995:1082) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Så länge Sverige är bundet av 1971 års fondkonvention skall dock lagen tillämpas i sin äldre lydelse med den ändringen att artikel 5 tredje stycket a) ii) i bilagan skall ha den lydelse som framgår av punkt 3.
  Om en oljeskada inte till fullo kan ersättas enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, enligt denna lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap.sjölagen (1994:1009), skall denna lag tillämpas. Därvid skall
  1. hänvisningen i artikel 2 första stycket a till 1992 års ansvarighetskonvention anses innefatta även 1969 års interna- tionella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och 1971 års fondkonvention, samt
  2. det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen av det ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala innefatta också ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss och som kan betalas enligt denna lag i dess äldre lydelse. Lag (1997:115).
  1. Vid tillämpningen av punkt 2 första stycket skall artikel 5 tredje stycket a) ii) i bilagan ha följande lydelse: Lag (1997:115).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:362, Prop. 1994/95:169, Bet. 1994/95:LU28
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, bil. 1; ny bil. 2
  Ikraftträder
  1996-05-30

Ändring, SFS 1996:11

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1082

Lag (1996:159) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:165, Prop. 1995/96:112, Bet. 1995/96:LU15
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1997:115) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:154, Prop. 1996/97:59, Bet. 1996/97:LU14
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest., bil. till 1995:1082; ny 3 p övergångsbest. till 1995:1082
  Ikraftträder
  1997-05-01

Lag (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas om den händelse som utgör grund för ersättning från den internationella oljeskadefonden har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:220, Prop. 2001/02:139, Bet. 2001/02:LU32
Omfattning
ändr. 1 §; ny bil. 3
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2003:189) om ikraftträdande av lagen (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Omfattning
ikrafttr. av 2002:611

Lag (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
utgår genom 2005:879
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2005:253

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.
 3. Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens ikraftträdande.
Omfattning
upph.

Lag (2005:879) om ändring i lagen (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:23
Omfattning
ändr. 2005:112 utgår