Upphävd författning

Förordning (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter

Version: 1986:80

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-02-20
Ändring införd
SFS 1986:80
Ikraft
1986-03-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En idrottsförening kan enligt vad som sägs i denna förordning få bidrag för betalning av arbetsgivaravgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och av allmän löneavgift enligt lagen (1982:423) om allmän löneavgift.

2 §  Bidrag lämnas till avgifter som avser år 1985 eller tidigare år, i den mån underlaget för avgifterna är ersättningar som föreningen har betalat för idrottsutövande. Bidrag lämnas inte till avgifter som avser ersättningar till tränare, domare eller liknande funktionärer.

3 §  En idrottsförening som önskar bidrag till avgifter som avser år 1985 skall utöver årsuppgift enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare lämna en särskild redovisning för de ersättningar som utbetalats för idrottsutövande och mottagarnas namn och personnummer.

4 §  Bidrag till avgifter som avser år 1984 eller tidigare år lämnas efter ansökan hos riksförsäkringsverket. Ansökan skall innehålla sådan särskild redovisning som avses i 3 §.

5 §  Fråga om bidrag enligt 3 § prövas av länsstyrelsen. Bidrag får beviljas även om årsuppgift och särskild redovisning kommit in till länsstyrelsen efter den 3 mars 1986. Har dessa handlingar kommit in senare än den 1 april 1986 får bidrag dock ej beviljas. Även om årsuppgift inte har lämnats får bidrag beviljas om en sådan uppgift är uppenbart obehövlig för länsstyrelsens prövning.

[S2]Fråga om bidrag enligt 4 § prövas av riksförsäkringsverket.

6 §  Bidrag som beviljats till avgifter för år 1985 skall av länsstyrelsen gottskrivas föreningen som betalning av avgifterna. Bidrag till avgifter för år 1984 eller tidigare år skall gottskrivas föreningen av riksförsäkringsverket. Har föreningen själv betalat in avgifter till vilka bidrag har beviljats, skall bidraget i stället betalas ut till föreningen.

7 §  Har bidrag lämnats till avgifter, som inte skall erläggas eller inte berättigar till bidrag, skall vad som gottskrivits föreningen som betalning av avgifterna återföras till staten. Har bidraget betalats ut till föreningen, skall detta återbetalas av föreningen.

8 §  Länsstyrelsens och riksförsäkringsverkets beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

9 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning får meddelas av riksskatteverket efter samråd med riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter

Förordning (1997:1072) om upphävande av förordningen (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
    Omfattning
    upph.