Upphävd författning

Lag (1982:423) om allmän löneavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:423
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Försäkrad som avses i 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som enligt nämnda lag gäller för egenavgift till folkpensioneringen.

3 §  Allmän löneavgift utgår med 0,34 procent av avgiftsunderlaget och tillfaller staten.

[S2]I fråga om sjömän skall allmän löneavgift beräknas efter den lägre procentsats som regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer årligen fastställer. Procentsatsen skall sättas ned enligt de grunder som anges i 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter. Lag (1987:1320).

3 a §  Om nedsättning av allmän löneavgift som regionalpolitiskt stöd finns särskilda bestämmelser i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift. Lag (1990:913).

4 §  I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar är föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

 1. kommunalskattelagen (1928:370)
 2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
 3. skattebrottslagen (1971:69)
 4. lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
 5. lagen (1978:401) om exportkreditstöd
 6. lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
 7. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
 8. lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
 9. lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.
 10. lagen (1982:2) om uppfinnarkonto. Lag (1990:387).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1054) om ändring i lagen (1982:423) om allmän löneavgift

Lag (1987:1320) om ändring i lagen (1982:423) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om försäkrad som avses i 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter tillämpas de nya bestämmelserna första gången på inkomst som skall tas upp till beskattning vid 1989 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:60
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1990:387) om ändring i lagen (1982:423) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:913) om ändring i lagen (1982:423) om allmän löneavgift

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Omfattning
  ändr. 3 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1852) om upphävande av lagen (1982:423) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:423) om allmän löneavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  upph.