Upphävd författning

Förordning (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:1017
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Intyg om att en präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund, som regeringen har medgett vigselrätt, är behörig att vara vigselförrättare utfärdas på samfundets begäran av länsstyrelsen i det län där samfundets styrelse har sitt säte.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då kungörelsen (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Föreskrifterna i 2 § kungörelsen gäller dock fortfarande i fall där vigselrätt har medgetts före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1993:352) om upphävande av förordningen (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:327, Prop. 1992/93:211, Bet. 1992/93:LU42
    Omfattning
    upph.