Upphävd författning

Förordning (1987:106) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-04-02
Ändring införd
SFS 1987:106
Ikraft
1987-05-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid ändringarna av skattesatser m. m. för fordonsskatt, som enligt lagen (1986:1421) om ändringar i vägtrafikskattelagen (1973:601) träder i kraft den 1 juli 1987, gäller följande.

2 §  Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3--6 §§.

3 §  Har före den 1 juli 1987 fordonsskatt påförts för tiden därefter enligt de äldre bestämmelserna skall tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med den 1 juli 1987 till utgången av skatteåret eller skatteperioden. För samma tid skall, om fordonsskatten har betalats, överskjutande skattebelopp återbetalas.

4 §  Tillkommande skatt som avses i 3 § och som gäller tiden från och med den 1 juli 1987 till utgången av den skatteperiod eller det skatteår som slutar närmast efter den 1 juli 1987 förfaller till betalning den 21 augusti 1987.

5 §  Den som vid ingången av juli 1987 är skattskyldig för ett visst fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 3 § och är berättigad till återbetalning av skatt enligt samma paragraf.

6 §  Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på den tillkommande skatt som avses i 3 §. Om den skattskyldige inte har fått någon avi, skall han senast den 14 augusti 1987 anmäla detta till länsstyrelsen.

7 §  För att traktor skall kunna hänföras till rätt klass efter ändringarna som anges i 1 § får länsstyrelse begära in uppgifter från ägaren om hur traktorn skall användas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:106) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.

Ikraftträder
1987-05-07

Förordning (2000:1446) om upphävande av vissa förordningar om viss vägtrafikskatt m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.