Upphävd författning

Förordning (1987:1110) om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1110
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning skall förekomma vid Huddinge, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala, Katrineholms, Örebro, Norrköpings, Eksjö, Växjö, Helsingborgs, Lunds, Malmö, Göteborgs, Borås, Gävle, Sundsvalls, Östersunds, Skellefteå, Umeå och Luleå tingsrätter. Vid dessa tingsrätter gäller denna förordning vid sidan av förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 §  Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får förordnas att på eget ansvar handlägga ärenden som kan avgöras av en lagfaren domare och som avser

  1. avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan har gjorts av annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor eller om ansökan avser flera boutredningsmän,
  2. entledigande av boutredningsman sedan denne slutfört sitt uppdrag,
  3. förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvskifte, dock inte om ansökan avser flera bodelningsförrättare eller skiftesmän,
  4. dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagshypoteksbrev,
  5. dödande enligt 13 § lagen om dödande av förkommen handling av inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckning.

3 §  Domstolsbiträden får till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman förordna endast den som är advokat eller den som genom tidigare förordnanden har vunnit erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

4 §  Domstolsbiträden får inte avvisa ärenden eller meddela interimistiska beslut.

[S2]Ett förordnande enligt 2 § får inte avse ärenden med internationell anknytning eller ärenden som rör samboförhållanden och inte heller ärenden som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller vars handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller erfarenhet.

5 §  Förordnanden meddelas vid Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter av tingsrätten och vid andra tingsrätter av hovrätten.

Ändringar

Förordning (1987:1110) om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden

Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1989:739

    Omfattning
    upph.