Upphävd författning

Frihandelsförordning (1987:1185)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1185
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Frihandelsförordning (1977:1194)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC), Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater samt länder anslutna till konventionen angånde upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder).

2 §  Tullfrihet eller tullnedsättning gäller enligt denna förordning för varor, som vid införsel till Sverige har ursprung i EEC eller CECA eller i ett EFTA-land. En vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller villkoren i protokoll 3 till avtalet mellan Sverige och EEC, bilaga 1, eller bilaga B till EFTA-konventionen, bilaga 2. För varor upptagna i bilaga II till bilaga 1, gäller att de måste uppfylla de villkor som gäller i produktionslandet för att varan skall anses ha ursprung i detta land.

3 §  En varas ursprung skall styrkas med intyg (varucertifikat EUR.1), utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i artiklarna 8 och 13 i bilaga 1 eller 2.

[S2]En varas ursprung får även styrkas med exportörsdeklaration upprättad enligt vad som anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1 eller 2. Ursprungsvarornas värde får när det gäller exportörsdeklaration upprättad enligt vad som anges i artikel 8.1 c) inte överstiga 39 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i annat EFTA-lands eller i EEC-lands valuta, det belopp som notifierats av landet i fråga.

[S3]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration) behöver inte företes för varor som utan handelssyfte införs för en enskild persons räkning, om varorna inkommer från en enskild person och deras sammanlagda värde inte överstiger 3 000 kronor eller ingår i resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 8 000 kronor. Förordning (1992:1018)

4 §  Tullfrihet gäller för varor som

 1. anges under punkt A i bilaga 3,
 2. anges under punkt B i bilaga 3 och har sitt ursprung i ett EFTA-land och har undergått bearbetning endast i sådant land,
 3. är hänförliga till 25--97 kap.tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna under punkt B i bilaga 3. Förordning (1989:643).

5 § har upphävts genom förordning (1989:643).

6 §  För varor som anges i bilaga 6 och som införs mot avlämnande av ursprungsintyg som visar att varorna har ursprung i Portugal skall tull betalas

[S2]från och med den 1 januari 1988 med 35 %

[S3]från och med den 1 januari 1989 med 50 %

[S4]från och med den 1 januari 1990 med 60 %

[S5]från och med den 1 januari 1991 med 70 % och

[S6]från och med den 1 januari 1992 till utgången av år 1992 med 85 % av tullen enligt tulltaxelagen (1987:1068). Från och med den 1 januari 1993 skall tull betalas enligt tulltaxelagen.

7 §  För en vara som är upptagen i bilaga 4 utgår tull enligt vad som anges i bilagan.

8 §  Svensk tullmyndighet utfärdar efter ansökan av exportören varucertifikat EUR.1 för en vara som skall exporteras till EEC eller CECA eller till ett EFTA-land. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 1 eller 2.

[S2]Tullmyndighet kan för viss exportör tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 13 i bilaga 1 eller 2.

[S3]Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1 eller 2 (exportörsdeklaration).

[S4]Tullmyndighet får medge att exportörsdeklaration som avses i artikel 13 i bilaga 1 eller 2 inte behöver vara underskriven när fakturor, som i övrigt uppfyller bestämmelserna i nämnda artikel, framställs eller överförs till importlandet genom telekommunikation eller med elektronisk databehandlingsmetod.

[S5]Ursprungsvarornas värde får, när det gäller exportörsdeklaration upprättad enligt vad som anges i artikel 8.1 c) i bilaga 1 eller 2, beträffande varor som faktureras i EFTA- eller EEC-lands valuta, inte överstiga det belopp som notifierats av landet i fråga eller, beträffande varor som faktureras i annat lands valuta, inte överstiga det belopp som notifierats av importlandet.

[S6]Tullmyndighet lämnar på förfrågan skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Sådant besked är dock inte bindande.

[S7]Vid kontroll av uppgift som lämnas i ansökan om varucertifikat EUR.1 eller i exportörsdeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

9 §  En vara, som inte är upptagen i del II eller III av bilaga D eller i bilaga E till EFTA-konventionen och som har använts som material vid till- verkning av en vara för vilken ursprungsintyg utfärdas eller upprättas för införsel i ett EFTA-land och som inte har ursprung i EEC eller CECA eller i ett EFTA-land får inte bli föremål för tullrestitution eller därmed likvärdig förmån.

[S2]En vara av det slag som omfattas av Sveriges avtal med EEC eller med CECA, som har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ursprungsintyg utfärdas eller upprättas för införsel i EEC eller CECA och som inte har ursprung i EEC eller CECA eller i ett EFTA-land, får inte bli föremål för tullrestitution eller därmed likvärdig förmån.

[S3]Med tullrestitution eller därmed likvärdig förmån avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel.

10 §  Svensk tullmyndighet får inhämta kompletterande uppgift om en vara från utländsk tullmyndighet.

11 §  Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte föreligger någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver förete intyget på begäran av myndigheten. Om sådant medgivande föreligger, skall intyget innehas av den tullskyldige senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Postverket är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslut meddelades.

[S4]Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del tullbeloppet överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om tullskyldig som enligt andra stycket skall förete intyg endast på begäran av en tullmyndighet inte innehade intyget när detta annars skulle ha getts in enligt andra stycket. En tullmyndighet kan medge undantag från detta stycke om det finns särskilda skäl. Förordning (1992:1018).

12 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av förordningen får överklagas hos generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos Kammarrätten.

13 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

Avdelning I

Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Artikel 1
Vid tillämpning av avtalet skall, med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i detta protokoll,
 1. varor anses ha ursprung i gemenskapen, såvida
  1. de helt framställts inom gemenskapen i den mening som avses i artikel 4 i detta protokoll,
  2. de framställts inom gemenskapen med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:
  3. dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling inom gemenskapen som är tillräcklig enligt artikel 5 i detta protokoll, eller
ii) dessa material har ursprung i Sverige enligt detta protokoll, eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av bestämmelserna i protokoll 3 till avtalet mellan gemenskapen och vart och ett av dessa länder och i den mån dessa bestämmelser överensstämmer med bestämmelserna i detta protokoll;
 1. varor anses ha ursprung i Sverige, såvida
  1. de är helt framställda i Sverige i den mening som avses i artikel 4 i detta protokoll,
  2. de framställts i Sverige med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:
  3. dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling i Sverige som är tillräcklig enligt artikel 5 i detta protokoll, eller
ii) dessa material har fått sitt ursprung i gemenskapen enligt detta protokoll, eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av bestämmelserna i protokoll 3 till avtalen mellan gemenskapen och vart och ett av dessa länder, eller med tillämpning av ursprungsbestämmelserna i det avtal som reglerar handeln mellan Sverige och de nämnda länderna i den mån dessa bestämmelser överensstämmer med bestämmelserna i de nämnda protokollen.
Artikel 2
 1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt 1 b) ii) har varor kvar sitt ursprung i Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz om varorna har ursprung där med tillämpning av bestämmelserna i de protokoll som avses i artikel 1 och exporteras från gemenskapen till Sverige antingen i oförändrat skick eller efter att i gemenskapen ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5.
 2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt 2 b) ii) skall varor, som har ursprung i gemenskapen enligt detta protokoll eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av de ursprungsbestämmelser som avses i artikel 1, behålla sitt ursprung, i den mån dessa bestämmelser överensstämmer med bestämmelserna i detta protokoll, och varorna exporteras från Sverige till gemenskapen antingen i oförändrat skick eller efter att i Sverige ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5.
 3. I de fall när vid tillämpning av punkterna 1 och 2 har använts såväl varor med ursprung i gemenskapen som varor med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artikel 1 eller varor med ursprung i två eller flera av dessa länder och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller behandling i gemenskapen eller Sverige som avses i artikel 5 punkt 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigast fastställda pris som betalats för varorna i gemenskapen eller i Sverige.
Artikel 3
De varor som upptagits i bilaga II skall tills vidare inte beröras av bestämmelserna i detta protokoll. Bestämmelserna om administrativt samarbete och artikel 23 skall dock tillämpas även för dessa varor.

Artikel 4

Som "helt framställda" antingen i gemenskapen eller i Sverige enligt artikel 1 punkterna 1 a) och 2 a) skall anses
 1. mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten;
 2. vegetabiliska produkter som skördats där;
 3. levande djur, som fötts och uppfötts där;
 4. produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;
 5. produkter från jakt och fiske som utövats där;
 6. produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av deras fartyg;
 7. produkter som framställts ombord på deras "flytande fabriker" uteslutande av varor som avses under f);
 8. brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt anmärkning 5 a) i bilaga I till detta protokoll;
 9. avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;
 10. varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under a)- i).
Artikel 5
 1. Uttrycken "kapitel" och "tulltaxenummer" i detta protokoll skall avse de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som "system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering" utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet eller HS.
Uttrycket "klassificeras" skall avse klassificeringen av en vara eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.
 1. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna i punkterna 3, 4 och 5, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.
 2. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i bilaga III skall, i stället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den berörda varan.
 3. För varorna enligt kapitlen 84--91 får exportören, som alternativ till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.
 4. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) i) och 2 b) i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer:
  1. behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);
  2. enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning;
  3. i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;
  4. anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande beteckningar på varor eller förpackningar därtill;
  5. enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt detta protokoll för att kunna anses ha ursprung antingen i gemenskapen eller i Sverige;
  6. enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;
  7. en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)--f);
  8. slakt av djur.
Artikel 6
 1. Med begreppet "värde" i listan i bilaga III skall avses de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialen inom det berörda området.
Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste fastställas, skall första stycket tillämpas.
 1. Med begreppet "pris fritt fabrik" i listan i bilaga III skall avses den framställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av den framställda varan.
Artikel 7
Transport, som sker i en enda sändning, av varor med ursprung i Sverige eller i gemenskapen kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete

Artikel 8
 1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet mot avlämnande av antingen:
  1. ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1, eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga IV till detta protokoll;
  2. en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i bilaga V till detta protokoll, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel 13; eller
  3. en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i bilaga V till detta protokoll, upprättad av vilken exportör som helst för sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110 europeiska valutaenheter.
 2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till gemenskapen eller till Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet utan att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:
  1. varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 365 europeiska valutaenheter;
  2. varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 1 025 europeiska valutaenheter.
Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för tillämpning av avtalet och att inget tvivel råder om riktigheten härav.
Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte.
 1. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som angivits i europeiska valutaenheter, skall fastställas av exportlandet och meddelas övriga avtalsslutande parter. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet godta dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta.
Om varorna är fakturerade i valuta från annan medlemsstat i gemenskapen eller annat land som omnämns i artikel 1 i detta protokoll skall importlandet godta det belopp som meddelats av det berörda landet.
 1. För tiden fram till och med den 30 april 1989 skall som värde för den europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta användas det värde som gällde den 1 oktober 1986. För varje därefter följande tvåårsperiod skall tillämpas det värde för den europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta som gällde den första arbetsdagen i oktober under det år som omedelbart föregår denna tvåårsperiod.
 2. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats.
 3. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke ursprungsvaror uppgår till högst 15% av satsens pris fritt fabrik. Förordning (1992:1018).
Artikel 9
 1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.
 2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i stat som är medlem av Europeiska ekonomiska gemenskapen om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i gemenskapen enligt artikel 1 punkt 1 i detta protokoll.
Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Sverige om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i Sverige enligt artikel 1 punkt 2 i detta protokoll.
 1. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz enligt artikel 2 och under förutsättning att de varor som skall omfattas av certifikaten EUR.1 befinner sig i gemenskapen eller i Sverige.
I sådana fall utfärdas certifikat EUR.1 mot uppvisande av de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats.
 1. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att utgöra bevis vid tillämpning av den förmånsbehandling som avses i avtalen mellan gemenskapen och de länder som anges i artikel 1.
Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.
 1. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet avser.
Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande handlingar.
Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av följande anteckningar:
"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "EKDOUENEK TVN YSTEPVN", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".
 1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över. Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande anteckningar:
"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTIGPAFO", "DUPLICATE", "DUPLIKATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT", "DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".
Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, gäller från samma dag.
 1. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan för "Anmärkningar" på certifikatet EUR.1.
 2. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos den tullanstalt där varorna befinner sig.
 3. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.
 4. Bestämmelserna i punkterna 2--9 skall tillämpas även på de ursprungsintyg som upprättas av godkända exportörer enligt villkoren i artikel 13.
Artikel 10
 1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga IV till detta protokoll, vilken skall ifyllas i enlighet med detta protokoll.
 2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt 1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt kontrollera att utrymmet avsett för varuslag fyllts i på ett sätt som utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell linje dragas under den sista raden och den icke ifyllda delen spärras.
 3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa restriktioner, ankommer det på tullmyndighet i exportlandet att vidta nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgifter på certifikatet.
 4. När enligt artikel 9 punkt 5 i detta protokoll ett certifikat EUR.1 utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan
  1. ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet avser;
  2. intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.
 5. Ansökan om certifikat EUR.1, liksom de ursprungsintyg som avses i artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll och mot vars uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas, skall bevaras av tullmyndigheten i exportlandet under minst två år.
Artikel 11
 1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga IV till detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka avtalet är avfattat. Certifikat EUR.1 skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i exportlandets interna lag; om det skrivs ut för hand, skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.
 2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 25 g/m2. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.
 3. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.
Artikel 12
 1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det utfärdats av tullmyndighet i exportlandet, inges till den tullanstalt i importlandet där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av avtalet.
 2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 5 i detta protokoll skall, på begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första delsändningen.
 3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i importlandet efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force majeure eller på exceptionella omständigheter.
Tullmyndighet i importlandet kan även i andra fall godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av nämnda tidsfrist.
 1. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställes att certifikatet svarar mot varorna.
 2. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i importlandet enligt de regler som gäller där.
 3. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts skall för tullmyndighet i importlandet företes:
  1. antingen en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet,
  2. eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet innehållande:
  • en noggrann varubeskrivning;
  • datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall, fartygens namn;
  • intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet.
  1. eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda.
Artikel 13
 1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna 1, 4 och 5 i detta protokoll kan en förenklad procedur för utfärdande av ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande bestämmelser.
 2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör, i det följande benämnd "godkänd exportör", som ofta exporterar varor för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i exportlandet ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i detta protokoll.
 3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt "LT-certifikat". Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att exporteras föväntas bli oförändrad under LT-certifikatets giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet.
När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i exportlandet föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.
 1. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva att ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikatet EUR.1 skall:
  1. antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller
  2. av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utseende som framgår av bilaga VI till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på blanketterna.
Ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall, om så erfordras, fyllas i av den godkände exportören.
 1. I de fall som avses i punkt 4) a) skall ruta 7 "Anmärkningar" på certifikat EUR.1 förses med en av följande anteckningar: "PROCEDI MIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "APLOYSTEYMENH DIADIKASIA", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "EINFÖLDUD AFGREIDSLA", "FORENKLET PROSEDYRE", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR".
Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 "Begäran om kontroll" på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet.
 1. I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också ange i ruta 7 på certifikatet EUR.1 en av följande anteckningar:
"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL . . . . . . . . . . . ." (date indicated in Arabic numerals). "LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL . . . . . . . . . . . .", "LT-CERTIFICAT GULTIG BIS . . . . . . . . . . . .", "PISTOPOIHTIKO LT ISXYON MEXPI . . . . . . . . . . . .", "LT CERTIFICATE VALID UNTIL . . . . . . . . . . . .", "CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . . . . . . . . . . .", "CERTIFICATO LT VALIDO FINO A . . . . . . . . . . . .", "LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . . . . . . . . . . .", "CERTIFICADO LT VALIDO ATE . . . . . . . . . . . .", "LT-SKIRTEINI GILDIR TIL . . . . . . . . . . . .", "LT-SERTIFIKAT GYLDIG INTIL . . . . . . . . . . . .", "LT-TODISTUS VOIMASSA . . . . . . . . . . . . SAAKKA", "LT-CERTIFIKAT GILTIGT TILL . . . . . . . . . . . .",
och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT-certifikatet har utfärdats.
Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt (kg) eller annat mått (liter m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för att de skall kunna identifieras.
 1. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda tullanstalter i importlandet, kan tullmyndigheterna begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje tullanstalt.
 2. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall, under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:
  1. Om en faktura upptar både varor som har ursprung i gemenskapen eller ett av de länder som anges i artikel 1 i detta protokoll och icke- ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.
  2. Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas ursprungsland eller -länder.
Exportörens uppgift på fakturan om LT--certifikatets nummer och angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren i detta protokoll för att uppnå förmånsberättigad ursprungskaraktär i handeln mellan gemenskapen och Sverige.
Tullmyndigheterna i exportlandet kan begära att de uppgifter som enligt ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan skall åtföljas av handskriven namnteckning och att den undertecknandes namn förtydligas genom textning eller med maskinskrift.
 1. Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.
 2. Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av exportören.
 1. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av telekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana fakturor skall godtas av tullmyndigheten i importlandet som bevis för de importerade varornas ursprungskaraktär enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.
 2. Om tullmyndigheten i exportlandet finner att något certifikat och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i denna artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats, skall den omedelbart underrätta tullmyndigheten i importlandet om detta.
 3. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den deklaration som finns intagen i bilaga V till detta protokoll.
Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall undertecknas för hand och skall vara försedd med antingen:
 1. en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände exportören, eller
 2. ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella stämpel som avses i punkt 4 b, och som godkänts av tullmyndigheterna i exportlandet. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.
 1. Tullmyndigheterna i exportlandet får dock ge en godkänd exportör tillstånd att inte underteckna uppgift enligt punkt 8 b, eller den deklaration som avses i punkt 11 och som upprättats på fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning av telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmetod.
De nämnda tullmyndigheterna skall fastställa de villkor som skall gälla för tillämpning av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade undertecknats för hand av honom.
 1. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 särskilt ange:
  1. de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1 eller LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på faktura;
  2. de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor innehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT--certifikat börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT-certifikat och fakturor med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehållande exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll.
 2. Tullmyndigheten i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2, 3 och 11.
 3. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.
Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier.
 1. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans avsändande.
 2. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas eller Sveriges regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.
Artikel 14
Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 c, skall avges av exportören i den form som anges i bilaga V till detta protokoll på ett av de språk på vilka avtalet är upprättat. Den skall skrivas med maskin eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda deklarationen.
Artikel 15
 1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas för de varor som skall exporteras.
Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten av de preferensberättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring framställningen av de ovannämnda varorna.
 1. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under minst två år.
 2. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och 3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) och c).
Artikel 16
 1. Varor, vilka sänts från gemenskapen eller från Sverige till en utställning i ett annat land än de länder som anges i artikel 1 i detta protokoll och vilka efter utställningen sålts för att införas till Sverige eller till gemenskapen, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll uppställda villkor för att anses ha ursprung i gemenskapen eller i Sverige och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes
  1. att en exportör har sänt varorna från gemenskapen eller Sverige till utställningslandet och utställt dem där;
  2. att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en mottagare i Sverige eller i gemenskapen;
  3. att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Sverige eller till gemenskapen i det skick vari de sänts till utställningen;
  4. att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på denna utställning.
 2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna. Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de omständigheter under vilka de utställts.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll,
dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.
Artikel 17
 1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall gemenskapens medlemsstater och Sverige lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som ufärdats enligt artikel 9 punkt 3 i detta protokoll, liksom av exportörsdeklarationer på fakturor.
 2. Den blandade kommittén skall vara behörig att fatta de beslut som erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna tillämpas i vederbörlig tid i gemenskapen och i Sverige.
 3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och Sverige skall, genom förmedling av Europeiska gemenskapernas kommission, delge varandra provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.
 4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall träffas av påföljd.
 5. Medlemsstaterna och Sverige skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.
 6. När varor med ursprung i gemenskapen eller i Sverige, vilka importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 18
 1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i importlandet har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung.
 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i importlandet återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat, eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i exportlandet och, i förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.
Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan är oriktiga.
Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
 1. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges tullmyndigheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser de varor som faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till förmånsbehandling.
Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om tolkning av detta protokoll skall underställas tullkommittén.
För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten i exportlandet under minst två år.

Avdelning III

Bestämmelser rörande Kanarieöarna, Ceuta och Melilla

Artikel 19
 1. Vid tillämpning av bestämmelserna i tilläggsprotokollet angående varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall bestämmelserna i detta protokoll tillämpas, dock under iakttagande av de särskilda villkoren i punkterna 3 till och med 8.
 2. Begreppet "gemenskapen " som används i detta protokoll omfattar inte Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet "varor med ursprung i gemenskapen" omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla.
 3. Följande bestämmelser skall tillämpas i stället för artiklarna 1, 2 och 3, och hänvisningar till dessa artiklar skall därför gälla denna artikel.
Följande varor skall anses som
 1. varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla:
 2. varor helt framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla,
ii) varor framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla vid vars tillverkning använts andra varor än de som avses i i), under förutsättning att varorna varit föremål för tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som avses i artikel 5. Denna förutsättning skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll har ursprung i Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz eller i gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller behandling i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla som överstiger den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 5.5,
 1. varor med ursprung i Sverige:
 2. varor helt framställda i Sverige,
ii) varor framställda i Sverige vid vars tillverkning använts andra varor än de, som avses i i), under förutsättning att varorna varit föremål för tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som avses i artikel 5. Denna förutsättning skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll har ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz eller i gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller behandling som överstiger den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 5.5.
 1. Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall anses som ett område.
 2. Exportören eller hans befullmäktigade ombud skall ange "Sverige'' och "Kanarieöarna, Ceuta och Melilla'' i ruta 2 på certifikat EUR.1. Dessutom skall då det gäller varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla detta anges i ruta 4 på certifikat EUR.1.
När fakturor utfärdas i Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla inom ramen för bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 i detta protokoll, skall exportören klart ange de varor som har ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla genom anteckningen "CCM".
 1. De i bilaga II upptagna varorna skall tills vidare inte beröras av bestämmelserna i detta protokoll. Formerna för administrativt samarbete skall dock även tillämpas för dessa varor.
 2. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla.
 3. Artikel 23 gäller inte i handeln mellan Kanarieöarna, Ceuta och Melilla å ena sidan och Sverige å den andra.

Avdelning IV

Slutbestämmelser

Artikel 20
Gemenskapen och Sverige, skall såvitt ankommer på dem, vidta de åtgärder som erfordras för att bestämmelserna i detta protokoll skall genomföras.
Artikel 21
Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del därav.
Artikel 22
De avtalsslutande parterna åtar sig att vidta erforderliga åtgärder för att de certifikat EUR.1 som tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Sverige skall vara behöriga att utfärda vid tillämpningen av de avtal som anges i artikel 1 utfärdas enligt bestämmelserna i dessa avtal. De åtar sig även att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor som omfattas av bestämmelserna i de i artikel 1 åsyftade avtalen har transporterats och var de har befunnit sig.
Artikel 23
 1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 1 i protokoll 2 får varor av de slag som omfattas av avtalet, och som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i gemenskapen, i Sverige eller i ett av de andra fem länder som anges i artikel 1 i detta protokoll.
 2. Med uttrycket "tull" avses i denna artikel även avgifter med samma verkan som tull.
Artikel 24
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 24)
Artikel 25
Ursprungsvaror för vilka vederbörliga ursprungsintyg utfärdats eller upprättats före den 1 mars 1986 inom ramen för avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien som undertecknades den 26 juni 1979, konventionen angående upprättandet av EFTA undertecknad den 4 januari 1960 av Portugal, avtalet 1970 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Spanien och avtalet 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Portugal skall anses som om de utgjorde varor med ursprung i den mening som avses i detta protokoll.
Artikel 26
De avtalsslutande parterna skall vidta erforderliga åtgärder i syfte att ingå sådana överenskommelser med Österrike, Finland, Island, Norge och Schweiz som säkerställer tillämpningen av detta protokoll.
Artikel 27
 1. Vid tillämpning av artikel 1 punkt 1 b) ii) i detta protokoll skall vara, som har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då Sverige, för sådan vara och i förhållande till något av dessa länder tillämpar tull som gäller för tredje land eller vidtar en motsvarande skyddsåtgärd med stöd av de bestämmelser som gäller för handeln mellan Sverige och de nämnda länderna.
 2. Vid tillämpning av artikel 1 punkt 2 b) ii) i detta protokoll skall vara, som har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då gemenskapen, för sådan vara och i förhållande till något av dessa länder, med stöd av bestämmelserna i det avtal som ingåtts mellan gemenskapen och detta land tillämpar tull som gäller för tredje land.
Artikel 28
Den blandade kommittén kan besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Bilaga I

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 -- till artikel 1
Uttrycken "gemenskapen" eller "Sverige'' avser även gemenskapens medlemsstaters eller Sveriges sjöterritorium.
Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna "flytande fabriker", ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den stats område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 4.
Anmärkning 2 -- till artiklarna 1, 2 och 4
De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär skall uppfyllas inom gemenskapen eller i Sverige, utan andra avbrott än de som medges enligt artikel 2.
Om ursprungsvaror som exporteras från gemenskapen eller från Sverige till något annat land återinförs, skall, med undantag av vad som medges enligt artikel 2, dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för tullmyndigheterna tillfredsställande styrks:
 • att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna och -- att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan behandling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.
Anmärkning 3 -- till artiklarna 1 och 2
Vid bestämmande av om en vara har ursprung i gemenskapen eller i Sverige eller i något av de andra länder som anges i artikel 1 skall bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.
Anmärkning 5 -- till artiklarna 4 och 5
 1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall tillämpas skall vara densamma som den särskilda vara, vilken anses utgöra grundenheten vid klassificeringen enligt nomenklaturen enligt det harmoniserade systemet. I fråga om varor i satser, som klassificeras i enlighet med tolkningsregel 3, skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen till varje artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt tulltaxenummer 63.08, 82.06 och 96.05.
Av detta följer att:
 • när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten;
 • när en sändning består av flera identiskt lika varor som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje vara behandlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.
 1. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med varan i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.
Anmärkning 5 a) -- till artikel 4 h)
I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket "brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror" inte bara begagnade däck som kan användas enbart för återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.
Anmärkning 6 -- till artikel 5 punkt 1
De inledande anmärkningarna till bilaga III skall i förekommande fall tillämpas för alla varor som vid framställningen tillförts icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt villkor enligt listan i bilaga III utan de istället är underkastade regeln om växling av tulltaxenummer i artikel 5 punkt 1.
Anmärkning 7 -- till artikel 6
Med uttrycket "pris fritt fabrik" förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor.
Med "tullvärde'' förstås värde enligt överenskommelse i Gen`eve den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull och handelsavtalet.
Anmärkning 8 -- till artikel 8 punkt 1
Möjligheten att, enligt detta protokoll, använda faktura som bevis för varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.
I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts sistnämnda deklaration.
Anmärkning 9 -- till artikel 17 punkt 1 och artikel 22
Om varucertifikat har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats för ifrågavarande varor.
Anmärkning 10 -- till artikel 23
Med "tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form" förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de är avsedda för inhemsk förbrukning.
"Varor som använts som material" skall avse alla varor för vilka "tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form" begärs som en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas. Förordning (1988:1579).

Bilaga II

Lista över varor som avses i artikel 3 vilka tills vidare är undantagna från bestämmelserna i detta protokoll

Tulltaxenummer Varubeskrivning
ur 27.07Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65 volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
27.09-27.15Mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer
ur 29.01Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
ur 29.02Cyklaner och cyklener (andra än azulener), bensen, toluen och xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
ur 34.03Beredda smörjmedel innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, förutsatt att sådana oljor ingår med mindre än 70 viktprocent
ur 34.04Konstgjorda vaxer och beredda vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, "slack wax" eller "scale wax"
ur 38.11Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
Förordning (1988:1579).
Bilaga III
Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär

Inledande anmärkningar

Allmänt

Anmärkning 1
1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet "ur", anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.
1.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.
1.3 Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma tulltaxenummer innehåller varje indragning beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.
1.4 För varor enligt kapitlen 84--91 skall, om ingen regel finns angiven i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.
Anmärkning 2
2.1 Uttrycket "tillverkning" innefattar vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet "sammansättning" eller speciella åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.
2.2 Uttrycket "material" innefattar alla "ingredienser", "råmaterial", "komponenter" eller "delar" etc som används vid tillverkningen av varan.
2.3 Uttrycket "vara'' avser den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.
Anmärkning 3
3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om "växling av tulltaxenummer" enligt artikel 5.1. Om villkoret beträffande "växling av tulltaxenummer" gäller för någon post i listan, är detta intaget i regeln i kolumn 3.
3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det icke-ursprungsmaterial som används. De begränsningar som innefattas i en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det icke-ursprungsmaterial som används.
3.3 Om en regel anger att "material enligt vilket tulltaxenummer som helst" får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som varan användas, dock med de specifika begränsningar som också kan förekomma i regeln. Uttrycket "tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet annat material enligt nr . . ." innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.
3.4 Om en vara, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som material vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller för den vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda varan.
 • Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av "annat legerat stål grovt tillformat genom smidning" enligt 72.24.
Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma eller i en annan fabrik. Värdet av götet av ickeursprungskaraktär räknas således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.
3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är otillräcklig i den mening som avses i artikel 5.5.
Anmärkning 4
4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.
4.2 Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.
 • Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda. Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra begränsningar gäller för andra material i samma regel, gäller begränsningarna endast för de material som faktiskt använts.
 • Till exempel, regeln för symaskiner anger att mekanismen för trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.
4.3 Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln.
 • Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål.
 • Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, och för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bondad duk -- även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d v s fiberstadiet. Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.
4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av tredjelandsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

Textilvaror

Anmärkning 5
5.1 Uttrycket "naturliga fibrer" används i listan till att avse andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket "naturliga fibrer" sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.
5.2 Uttrycket "naturliga fibrer" inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nr 51.01--51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01--52.03 och övriga vegetabiliska fibrer enligt nr 53.01--53.05.
5.3 Uttrycken "dissolvingmassa'', "kemiskt material" och "material för papperstillverkning" används i listan för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50--63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.
5.4 Uttrycket "konststapelfibrer" används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt nr 55.01--55.07.
Anmärkning 6
6.1 I fråga om varor enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid varornas tillverkning vilka tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)
6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken andel de ingår i varan.
Grundtextilmaterialen är följande:
 • silke;
 • ull;
 • grova djurhår;
 • fina djurhår;
 • tagel;
 • bomull;
 • material för papperstillverkning samt papper;
 • lin;
 • mjukhampa;
 • jute och andra bastfibrer för textilt ändamål;
 • sisal och andra textilfibrer av släktet Agave;
 • kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer;
 • syntetiska konstfilament;
 • regenatkonstfilament;
 • syntetiska konststapelfibrer;
 • regenatkonststapelfibrer.
 • Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer och syntetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda icke-ursprungsmaterial med en vikt av högst 10 % av garnets vikt.
 • Till exempel, en ylleväv enligt nr 51.12 tillverkad av yllegarn och syntetiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte uppfyller ursprungsregeln, med en vikt av högst 10 % av vävens vikt.
 • Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02 tillverkad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandvara endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.
 • Till exempel, om den berörda tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två olika grundtextilmaterial använts.
 • Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnet och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.
6.3 Ifråga om väv innehållande "garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.
6.4 I fråga om väv innehållande garn som utgöres av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådant garn.
Anmärkning 7
7.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.
7.2 Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.
7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra varor som inte innehåller några textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan tillverkas av material upptaget i kolumn 3.
 • Till exempel, om en regel i listan säger för en viss textilvara, såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av textilmaterial.
7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.
Förordning (1990:878).
1 Tulltaxe-nummer
2 Varubeskrivning
3 Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungs-karaktär
ur 04.03
Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
Tillverkning varvid:
 • allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt,
 • ingående fruktsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- eller grapefruktsaft, enligt 20.09 skall utgöra ursprungsvara och
 • värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 13.02

Växtslem och andra förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska produkter, modifierade

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade förtjockningsmedel
ur 17.02

Kemiskt ren fruktos och maltos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra material enligt 17.02
ur 17.04
Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av annat slag enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 18.06
Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 19.01
Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01--04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
 • maltextrakt
Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 19.02
Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda, med undantag av sådana varor som innehåller mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, korv och liknande varor eller kött och andra djurdelar av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung; couscous, även beredd
Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda
19.03

Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från potatisstärkelse enligt 11.08
19.04
Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor); spannmål annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
 • inte innehållande kakao:
 • spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Beredda eller konserverade korn och kolvar av sockermajs enligt 20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst, enligt 07.10 får dock inte användas
 • andra
Tillverkning varvid:
 • all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av typen Zea Indurata och durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda, och
 • värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • innehållande kakao
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 18.06, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
19.05
Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 11 kap.
ur 21.03
Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Senapspulver eller beredd senap får dock användas.
ur 21.04
Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från beredda eller konserverade köksväxter enligt 20.02--20.05
ur 22.02
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och köksväxtsaft enligt 20.09, innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik, och
 • använd frukt- och bärsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- och grapefruktsaft, skall utgöra ursprungsvara
ur 22.05

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Tillverkning varvid använda druvor eller använt material erhållna ur druvor skall vara helt framställda
ur 22.08
Likörer och andra spritdrycker med tillsats av sackaros, invertsocker, ägg eller äggula
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än varan och
 • använda druvor eller använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda

ELLER

Om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5 volymprocent arrak användas
ur 25.04

Naturlig kristallinisk grafit, anrikad på kol, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning samt rening och malning av kristallinisk, rå grafit
ur 25.15
Marmor, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm
Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av marmor, inbegripet sågad marmor, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 25.16
Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm
Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av sten, inbegripet sågad sten, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 25.18

Bränd dolomit

Bränning av rådolomit
ur 25.19
Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas
ur 25.20

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 25.24

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat
ur 25.25

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller av avfall av glimmer
ur 25.30

Brända eller pulveriserade jordpigment

Bränning eller malning av jordpigment
ur 27.07
Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65 volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
27.09--27.15
Mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
ur 28 kap
Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen eller av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur 28.33 och ur 28.40 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 28.11

Svavelsyaraanhydrid

Tillverkning utgående från svaveldioxid
ur 28.33

Aluminiumsulfat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 28.40

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat
ur 29 kap
Organiska kemikalier, med undantag av ur 29.01, ur 29.02, ur 29.05, 29.15, ur 29.32, 29.33 och 29.34 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.01
Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
ur 29.02
Cyklaner och cyklener (andra än azulener), bensen, toluen och xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
ur 29.05
Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer samt av etanol eller glycerol
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra material enligt 29.05. Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.15
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.15 och 29.16 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.32
 • Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.09 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
 • Cykliska acetaler och inre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
ur 29.33
Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyror och salter av nukleinsyror:
 • laktamer, andra än 6-hexanolaktam (E-kaprolaktam); monoazepiner; diazepiner; azociner (även hydrerade)
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.34
Andra heterocykliska föreningar:
 • föreningar innehållande ett fennotiazinringssystem (även hydrerade) men inte vidare kondenserade; monotiamonoazepiner; monotiiner; monooxamonoaziner; mono-oxamonoazoler (även hydrerade); 6-aminopenicillansyra, 7-aminocefalosporansyra och 7-aminodesacetoxicefalosporansyra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tull taxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 30 kap.
Farmaceutiska produkter med undantag av 30.02, 30.03 och 30.04 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
ur 30.02
Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:
 • produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra:
 • människoblod
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • -- djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • -- fraktioner av blod, andra än immunsera, hämoglobin och serumglobulin
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • -- hämoglobin, blodglobulin och serumglobulin
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • -- andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 30.03 ur och ur 30.04
Medikamenter (med undantag av varor enligt 30.02, 30.05 eller 30.06)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material enligt 30.03 eller 30.04 får dock användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 31 kap.
Gödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
ur 31.05
Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:
 • natriumnitrat
 • kalciumcyanamid
 • kaliumsulfat
 • kaliummagnesiumsulfat
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 32 kap.
Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
ur 32.01

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung
ur 32.05
Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 32.03 och 32.04, förutsatt att värdet av material enligt 32.05 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 33 kap.
Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket regeln anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 33.01
Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet "concretes" och "absolutes"; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e. d., erhållna genom s. k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet material ur en annan "grupp" inom detta nummer. Dock får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 34 kap.
Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s. k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av ur 34.03 och 34.04 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 34.03
Beredda smörjmedel innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, förutsatt att sådana oljor ingår med mindre än 70 viktprocent
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
ur 34.04
Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
 • vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, "slack wax" eller "scale wax"
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av:
 • hydrerade oljor enligt 15.16 som har karaktär av vaxer
 • fettsyror, inte kemiskt definierade, eller tekniska fettalkoholer enligt 15.19, som har karaktär av vaxer
 • material enligt 34.04
Nämnda material får dock användas förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 35 kap.
Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av 35.05 och ur 35.07 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
35.05
Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:
 • företrad eller förestrad stärkelse
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 35.05
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 11.08
ur 35.07

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

36 kap.

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 37 kap.
Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
37.01
Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:
 • färgfilmförpackningar för direktbildkameror
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.02 får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.01 och 37.02 får dock användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
37.02
Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02
37.04
Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01--37.04
ur 38 kap.
Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05, ur 38.06, ur 38.07, 38.08--38.14, 38.18--38.20, 38.22 och 38.23 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 38.01
 • Kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • Grafit i pastaform, utgörande blandning av grafit och mineraloljor vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent
Tillverkning varvid värdet av ingående material enligt 34.03 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 38.03

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja
ur 38.05

Sulfatterpentin, renad

Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatterpentin ur 38.06

Hartsestrar

Tillverkning utgående från hartssyror
ur 38.07 38.08-- 38.14, 38.18-- 38.20, 38.22 och 38.23
Trätjärbeck
Diverse kemiska produkter:
Destillation av trätjära
 • beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt 38.11
(Dessa varor är upptagna i bilaga II)
 • följande varor enligt 38.23:
 • -- beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturliga hartsartade produkter
 • -- naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror
 • -- sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05
 • -- petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav
 • -- jonbytare
 • -- getter för vakuumrör
 • -- alkalisk järnoxid för rening av gas
 • -- gasvatten och använd gasreningsmassa
 • -- sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar
 • -- finkelolja och dippelsolja
 • -- blandningar av salter vilka har olika anjoner
 • -- pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.01-- 39.15
Plaster i obearbetad form; avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:
 • additionshomopolymerer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.07
Sampolymer tillverkad av polykarbonat och sampolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.16-- 39.21
Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur 39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:
 • platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller nedskurna till annan form än rektangulär (inklusive kvadratisk); andra varor bearbetade utöver endast ytbearbetning
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • andra:
 • av additionshomopolymerer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.16 och ur 39.17
Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt samma nummer som varan inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.20
Ark, folier eller film av jonomer
Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutraliserad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner)
39.22-- 39.26

Artiklar av plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 40.01

Laminerade plattor av sulkräpp

Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi
40.05
Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor Tillverkning varvid värdet av använt material, bortsett från naturligt gummi, inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
40.12
Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:
 • regummerade däck (även massivdäck och s. k. slanglösa däck) av gummi
Regummering av begagnade däck
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av 40.11 eller 40.12
ur 40.17

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi
ur 41.02

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad
41.04-- 41.07

Läder, annat än läder enligt nr 41.08 eller 41.09

Garvning av förgarvat läder

ELLER

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
41.09

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt 41.04--41.07, förutsatt att dess värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 43.02
Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:
 • tavlor, kors och liknande former
Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller beredda skinn, inte hopfogade
 • andra
Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte hopfogade
43.03

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte hopfogade, enligt 43.02
ur 44.03

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved
ur 44.07
Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat
Hyvling, slipning eller fingerskarvning
ur 44.08
Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat
Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning
ur 44.09
 • Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e. d.) på kanter eller sidor, slipat eller fingerskarvat
Slipning eller fingerskarvning
 • Profilerade lister
Profilering
ur 44.10-- 44.13

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor eller bräder

Profilering
ur 44.15

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, andra än tunnor enligt 44.16, och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor med icke avpassade dimensioner
ur 44.16

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom sågning på de båda huvudsidorna
ur 44.18
 • Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får cellplattor och vissa takspån ("shingles" och "shakes") användas
 • Profilerade lister
Profilering
ur 44.21

Tändstickssplint; skopligg av trä

Tillverkning utgående från trä enligt vilket nummer som helst utom från trätråd enligt 44.09
45.03

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt 45.01
ur 48.11
Papper och papp, endast linjerade eller rutade
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
48.16
Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 48.09), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
48.17
Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.18
Toalettpapper
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
ur 48.19
Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.20

Brevpapper i block

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.23
Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
49.09
Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11
49.10
Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:
 • s. k. evighetskalendrar samt almanackor med utbytbara block som är monterade på underlag av annat material än papper eller papp
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11
ur 50.03
Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) kardat eller kammat
Kardning eller kamning av avfall av natursilke
55.01-- 55.07

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa
ur 50--55 kap.
Garn, monofilamentgarn och tråd
Tillverkning utgående från:
 • råsilke, avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
 • andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
ur 50--55 kap.
Vävnader:
 • i förening med gummitråd
Tillverkning utgående från enkelt garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
ur 56 kap.
Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och 56.06 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
ur 56.02
Filt, även impregnerad, överdragen , belagd eller laminerad:
 • nålfilt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
 • filament av polypropen enligt 54.02,
 • fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller
 • fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer av kasein eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
56.04
Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:
 • tråd och rep av gummi, textilöverdragna
Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
56.05
Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i form av tråd eller pulver eller överdragna med metall
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
56.06
Överspunnet garn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning

57 kap.

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:
 • av nålfilt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
 • filament av polypropen enligt 54.02,
 • fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller
 • fiberkabel av polypropen enligt 55.01,
i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • av annan filt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • garn av syntetfilament eller av regenatfilament,
 • naturliga fibrer eller
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
ur 58 kap.
Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och 58.10; regeln för 58.10 anges nedan:
 • i förening med gummitråd
Tillverkning utgående från enkelt garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
58.10
Broderier som längdvara eller i form av motiv
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
59.01
Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e. d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o. d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar
Tillverkning utgående från garn
59.02
Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:
 • innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa
59.03

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 59.02

Tillverkning utgående från garn
59.04
Linoleummattor o. d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken
Tillverkning utgående från garn
59.05
Textiltapeter:
 • impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
ur 59.06
Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 59.02:
 • dukvaror av trikå
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra vävnader, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial
Tillverkning utgående från kemiskt material
 • andra
Tillverkning utgående från garn
59.07
Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, atelje'fonder o. d., av textilvävnad
Tillverkning utgående från garn
ur 59.08

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv
59.09-- 59.11
Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för industriellt bruk:
 • polerskivor eller polerringar enligt 59.11, av annat material än filt
Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt 63.10
 • dubbelvävd textilvara samt slangformig eller ändlös enkel- eller dubbelvävd textilvara enligt 59.11, även filtad, med eller utan impregnering eller överdrag, av sådana slag som vanligen användes i pappersmaskiner eller har annat tekniskt bruk
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • följande material:
 • -- garn av polytetrafluoretylen,
 • -- garn, flertrådigt av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplast,
 • -- garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider, erhållna genom polykondensation av m-fenylendiamin och isoftalsyra,
 • -- enfibertråd av polytetrafluoretylen
 • -- garn av syntetiska textilfibrer av poly-p-fenylentereftalamid,
 • -- glasfibergarn, överdraget med fenoplast och överspunnet med akrylgarn,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa

60 kap.

Dukvaror av trikå
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa

61 kap.

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:
 • tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ur 62 kap.
Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med undantag av ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.10, 62.13, 62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning utgående från garn
ur 62.02,
ur 62.04,
ur 62.06,
ur 62.09
och
ur 62.10,
62.13 och 62.14
Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o. d.:
 • broderade
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,
ELLER
Tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,
ur 62.17
Inlägg till kragar och manschetter, tillskurna
Tillverkning varvid - allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, och - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
63.01-- 63.04
Res- och sängfiltar; sänglinne m. m.; gardiner m. m., andra inredningsartiklar:
 • av filt eller av bondad duk
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra:
 • broderade
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,
ELLER
Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,
63.05
Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
63.06
Presenningar, segel till båtar, segelbrädor eller fordon, markiser, tält och kampingartiklar:
 • av bondad duk
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn
63.07

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
63.08
Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, och avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial samt föreliggande i detaljhandelsförpackningar
Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
64.01-- 64.05
Skodon
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 64.06
65.03
Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 65.01, även ofodrade och ogarnerade
Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer
65.05
Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade
Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer
66.01

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 68.03

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetade skiffer
ur 68.12

Varor av asbest; varor av blandningar på basis av av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
ur 68.14

Varor av glimmer; agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av papper, papp eller andra material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer
70.06
Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material
Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.07

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.08

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.09

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.10
Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
70.13
Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ELLER
Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 70.19
Varor (andra än garn) av glasfiber
Tillverkning utgående från:
 • ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller
 • glasull
ur 71.02, ur 71.03 och ur 71.04

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), bearbetade

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade halvädelstenar
71.06, 71.08 och 71.10
Ädla metaller:
 • obearbetade

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än 71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Legering av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra eller med oädla metaller
 • i form av halvfabrikat eller pulver
Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller
ur 71.07, ur 71.09 och ur 71.11

Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad
71.16
Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
71.17

Bijouterivaror som inte omfattas av nr 71.13 eller 71.16

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER
Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda, försilvrade eller platinerade, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
72.07

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05
72.08-- 72.16

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.06
72.17

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.07
ur 72.18, 72.19-- 72.22

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.18
72.23

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.18
ur 72.24, 72.25-- 72.27

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.24
72.28

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.06, 72.18 eller 72.24
72.29

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.24
ur 73.01

Spont

Tillverkning utgående från material enligt 72.06
73.02
Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler
Tillverkning utgående från material enligt 72.06
73.04, 73.05 och 73.06

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.06, 72.07, 72.18 eller 72.24
ur 73.07
Rördelar av rostfritt stål (ISO Nr X5CrNiMo 1712), som består av flera delar
Svarvning, borrning, som brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35 % av varans pris fritt fabrik
73.08
Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktioner (t. ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o. d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt 73.01 inte användas
ur 73.15

Snökedjor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.15 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 73.22

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.22 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 74 kap.
Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01--74.05. (Regeln för ur 74.03 anges nedan)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 74.03

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot
ur 75 kap.
Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01--75.03.
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 76 kap.
Aluminium och varor av aluminium med undantag av 76.01, 76.02 och ur 76.16. (Reglerna för 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
76.01

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling utgående från olegerat aluminium eller från avfall och skrot
ur 76.16
Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 78 kap.
Bly och varor av bly med undantag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
78.01
Bly i obearbetad form:
 • raffinerat bly
Tillverkning utgående från verkbly
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 78.02 får dock inte användas
ur 79 kap.
Zink och varor av zink med undantag av 79.01 och 79.02. (Regeln för 79.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
79.01
Zink i obearbetad form
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 79.02 får dock inte användas
ur 80 kap.
Tenn och varor av tenn med undantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln för 80.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
80.01
Tenn i obearbetad form
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 80.02 får dock inte användas.
ur 81 kap.
Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material
Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma nummer som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
82.06
Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02--82.05, föreliggande i detaljhandelsförpackningar
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 82.02--82.05. Handverktyg enligt 82.02--82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
82.07
Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t. ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
82.08
Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 82.11
Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall användas
82.14
Andra skär- och klippverktyg (t. ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
82.15
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
ur 83.06
Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får andra material enligt 83.06 användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 84 kap.
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan:
84.02, 84.03, ur 84.04, 84.06--84.09, 84.11, 84.12, ur 84.13, ur 84.14, 84.15, 84.18, ur 84.19, 84.20, 84.23, 84.25--84.30, ur 84.31, 84.39, 84.41, 84.44--84.47, ur 84.48, 84.52, 84.56--84.66, 84.69--84.72, 84.80, 84.82, 84.84 och 84.85
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

ELLER

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.02
Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.03 och ur 84.04
Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för centraluppvärmning
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 84.03 eller 84.04. Material enligt 84.03 eller 84.04 får dock användas förutsatt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.06

Ångturbiner

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.07

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.08

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.09

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen för motorer enligt nr 84.07 eller 84.08

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.11
Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.12

Andra motorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.13
Positiva roterande förträngningspumpar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.14
Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.15
Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.18
Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 84.15
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.19
Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.20
Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.23
Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.25-- 84.28
Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.29
Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:
 • vägvältar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.30
Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.31

Delar för vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.39
Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.41
Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.44-- 84.47

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.48

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt 84.44 och 84.45

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.52
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:
 • symaskiner (endast för skyttelsöm) med överdel, vars vikt inte överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av över delen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • mekanismerna för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för zigzagsöm utgör ursprungsvaror
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.56-- 84.66

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt 84.56--84.66

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.69-- 84.72

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t. ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.80
Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
84.82
Kullager och rullager
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.84
Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.85
Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 85 kap.
Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan:
85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19--85.29, 85.35--85.37, ur 85.41, 85.42, 85.44--85.48
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.01
Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.03 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.02
Elektriska generatoraggregat och roterande omformare
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.18
Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; ton-frekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.19
Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 85.20) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:
 • elektriska grammofoner
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.20
Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.21
Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.22

Delar och tillbehör till apparater enligt nr 85.19--85.21

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.23
Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap.
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.24
Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:
 • matriser för tillverkning av grammofonskivor
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.23 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.25
Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionkameror
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.26
Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.27
Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.28
Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler:
 • apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med inbyggd mottagardel för television
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans värde fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.29
Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 85.25--85.28:
 • lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke--ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.35 och 85.36
Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.37
Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o. d. (inbegripet styrskåp för numeriska styrsystem), utrustade med två eller flera apparater enligt nr 85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt 90 kap., dock inte kopplingsanordningar enligt nr 85.17
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.41
Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av wafers som inte nedskurits till chips
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.42
Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.44
Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.45
Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.46

Elektriska isolatorer, oavsett materialet

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.47
Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 85.46) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t. ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.48

Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.01- 86.07

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.08
Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
86.09
Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 87 kap.
Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon, med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 87.09--87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
87.09
Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.10

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning varvid
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.11
Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:
 • med förbränningskolvmotor med fram och återgående kolv eller kolvar:
 • -- med en cylindervolym av högst 50 cm
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • -- med en cylindervolym överstigande 50 cm
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 87.12

Cyklar, inte försedda med kullager

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 87.14

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.15
Barnvagnar och delar till barnvagnar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.16
Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
88.01 och 88.02

Ballonger och luftskepp; andra luftfartyg; rymdfarkoster och bärraketer för rymdfarkoster

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer än det som gäller för varan

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.03

Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.03 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.04
Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och s. k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor:
 • s. k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet andra material enligt 88.04

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.04 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.05
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till i detta nummer nämnda varor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.05 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

89 kap.

Fartyg samt annan flytande materiel
Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer än det som gäller för varan. Fartygsskrov enligt 89.06 får dock ej användas
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 90 kap.
Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06, 90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15--90.20 och 90.24--90.33
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.01
Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 85.44; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.02
Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.04

Glasögon o. d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.05
Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.06
Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlampor med elektrisk antändning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.07
Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.11
Optiska mikroskop, inbegripet sådana för mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojektion
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.14

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.15
Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäter, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.16

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.17
Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t. ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t. ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.18
Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning:
 • tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 90.18

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.19
Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.20
Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.24
Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t. ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast) Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.25
Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.26
Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e. d. (t. ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32 Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.27
Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t. ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e. d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.28
Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:
 • delar och tillbehör
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.29
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 90.15; stroboskop
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.30
Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.31
Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.32

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.33
Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap.
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 91 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de varor enligt följande nummer för vilka reglerna anges nedan: 91.05, 91.09--91.13

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
91.05
Andra ur
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.09
Andra urverk, kompletta och sammansatta
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.10
Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 91.14 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.11
Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt delar till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.12
Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.13
Urarmband och delar till urarmband:
 • av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller av pläterad ädel metall
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

92 kap.

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

Tulltaxenummer 1

Varubeskrivning 2

Bearbetning eller behandling av icke ur-sprungsmaterial som ger varan ursprungska-raktär 3

93 kap.

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 94.01 och ur 94.03

Möbler av oädel metall vari ingår väv av bomull vars vikt, utan stoppning, inte överstiger 300 g/m2

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER
Tillverkning utgående från stycken av bomullsväv, tillformade för direkt användning, enligt 94.01 eller 94.03, förutsatt att:
 • värdet av sådant material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras enligt annat nummer än 94.01 eller 94.03
94.05
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o. d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
94.06

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
95.03
Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 95.06
Redskap och annan utrustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar
Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än varan. Dock får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas. Även annat material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.
95.07
Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.01 och ur 96.02

Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från bearbetade snidningsmaterial enligt samma nummer som varan
ur 96.03
Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska mattsopare utan motor, målardynor och målningsrullar, avtorkare o. d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.05
Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
96.06
Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.08
Kulpennor; pennor med filt- eller fiberspets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o. d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får skrivpennor och spetsar till sådana användas. Även annat material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
96.12
Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor, även indränkta med färg, med eller utan ask
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.13
Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar:
 • piezoelektriska tändare
Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.14

Rökpipor eller piphuvuden

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen

Bilaga IV

Bilaga V

Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b) och c)
Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna om inte annat markerats/n1/ uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med...... och att varornas ursprungsland är,
(Ort och datum)
(Namnteckning) (Namnet förtydligat genom textning eller med maskinskrift)
Förordning (1993:235).
Bilaga VI
*/k/ Bilaga 2 */-k/
/r2/ Bilaga B till EFTA-konventionen Bestämmelser om varors områdesbehandling i tullhänseende
Avdelning I
/r3/ Definition av begreppet "ursprungsvaror"
/r4/ Artikel 1
I den mening som avses i denna bilaga skall, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2, varor anses ha ursprung i en medlemsstat såvida
 1. de helt framställts i medlemsstaten i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga,
 2. de framställs i medlemsstaten med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:
 3. dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling i medlemsstaten som är tillräcklig enligt artikel 5 i denna bilaga, eller
ii) dessa material har ursprung i någon av de andra medlemsstaterna enligt denna bilaga eller i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, i det följande benämnda gemenskapen, med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättande av frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.
/r4/ Artikel 2
 1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt b) ii) skall varor som exporteras från en medlemsstat till en annan, antingen i oförändrat skick eller efter att i den exporterande medlemsstaten ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5, behålla sitt ursprung i någon av medlemsstaterna enligt denna bilaga eller i gemenskapen med tillämpning av de ursprungsregler som avses i artikel 1.
 2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts varor med ursprung i två eller flera av medlemsstaterna eller såväl varor med ursprung i en eller flera av medlemsstaterna som varor med ursprung i gemenskapen och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller behandling i den exporterande medlemsstaten som avses i artikel 5 punkt 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigast fastställda pris som betalats för varorna i den medlemsstaten.
/r4/ Artikel 3
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 3.)
/r4/ Artikel 4
Som "helt framställda" i medlemsstat enligt artikel 1 punkt a) skall anses
 1. mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten;
 2. vegetabiliska produkter som skördats där;
 3. levande djur, som fötts och uppfötts där;
 4. produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;
 5. produkter från jakt och fiske som utövats där;
 6. produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av dessa fartyg;
 7. produkter som framställts ombord på dess "flytande fabriker" uteslutande av varor som avses under f);
 8. brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt anmärkning 5 a) i bilaga 1 till denna bilaga;
 9. avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;
 10. varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under a)--i).
/r4/ Artikel 5
 1. Uttrycken "kapitel" och "tulltaxenummer" i denna bilaga skall avse de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som "system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering" utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet eller HS.
Uttrycket "klassificeras" skall avse klassificeringen av en vara eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.
 1. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna i punkterna 3, 4 och 5 nedan, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.
 2. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i bilaga 2 skall, i stället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den berörda varan.
 3. För varorna enligt kapitlen 84--91 får exportören, som alternativ till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.
 4. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkt b) i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer:
  1. behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrehaltighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);
  2. enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning;
  3. i) omförpackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;
  4. anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande beteckningar på varor eller förpackningar därtill;
  5. enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt denna bilaga för att kunna anses som ursprungsvaror;
  6. enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;
  7. en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)--f);
  8. slakt av djur.
/r4/ Artikel 6
 1. Med begreppet "värde'' i listan i bilaga 2 skall avses de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialen inom det berörda området.
Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste fastställas, skall första stycket tillämpas.
 1. Med begreppet "pris fritt fabrik" i listan i bilaga 2 skall avses den framställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av den framställda varan.
/r4/ Artikel 7
Transport, som sker i en enda sändning, av varor som har ursprung i den mening som avses i denna bilaga kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör en medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete
/r4/ Artikel 8
 1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en medlemsstat anses berättigade till områdesbehandling i tullhänseende mot avlämnande av antingen:
  1. ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1, eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga 3 till denna bilaga;
  2. en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i bilaga 4 till denna bilaga, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel 13; eller
  3. en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i bilaga 4 till denna bilaga, upprättad av vilken exportör som helst för sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110 avräkningsenheter.
 2. Följande ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en medlemstat anses berättigade till områdesbehandling i tullhänseende utan att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:
  1. varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 365 avräkningsenheter;
  2. varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 1 025 avräkningsenheter.
Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för tillämpning av konventionen och att inget tvivel råder om riktigheten härav.
Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte.
 1. Belopp angivna i den exporterande medlemsstatens valuta, motsvarande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den exporterande staten och meddelas övriga medlemsstater. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den importerande medlemsstaten skall den importerande staten godta dem om varorna är fakturerade i den exporterande statens valuta.
Om varorna är fakturerade i valuta från annan stat som är medlem av den Europeiska frihandelssammanslutningen eller de Europeiska gemenskaperna skall den importerande staten godta det belopp som meddelats av den berörda staten.
 1. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de stater som är medlemmar av den Europeiska frihandelssammanslutningen skall användas det värde som angivits i bilaga 6 till denna bilaga.
 2. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats.
 3. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke ursprungsvaror uppgår till högst 15% av satsens pris fritt fabrik. Förordning (1992:1018).
/r4/ Artikel 9
 1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.
 2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i en medlemsstat om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i denna stat enligt artikel 1 i denna bilaga.
 3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i de avtal som avses i artikel 2 i denna bilaga om de varor som skall exporteras utgör varor som enligt artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i denna bilaga kan anses ha ursprung i en av medlemsstaterna eller i gemenskapen och under förutsättning att de varor som avses i certifikaten EUR.1 befinner sig på deras område.
Vid tillämpning av artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i denna bilaga utfärdas certifikat EUR.1 av tullmyndigheterna i vart och ett av de berörda länder där varorna antingen befunnit sig före återutförseln i oförändrat skick eller undergått bearbetning eller behandling som avses i artikel 2, mot uppvisande av tidigare utfärdade certifikat EUR.1.
 1. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att utgöra bevis vid tillämpning av den i konventionen avsedda förmånsbehandlingen.
Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.
 1. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet avser.
Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande handlingar.
Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av följande anteckningar:
"NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".
 1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över. Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande anteckningar:
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICATE", "KAKSOISKAPPALE", "EFTIRRIT".
Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, gäller från denna dag.
 1. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan för "Anmärkningar" på certifikatet EUR.1.
 2. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos den tullanstalt där varorna befinner sig.
 3. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.
/r4/ Artikel 10
 1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga 3 till bilaga B, vilken skall ifyllas i enlighet med sistnämnda bilaga.
 2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt 1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt kontrollera att utrymmet avsett för varuslag fyllts i på ett sätt som utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell linje dragas under den sista raden, och den icke ifyllda delen spärras.
 3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i konventionen avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa restriktioner, ankommer det på tullmyndighet i den exporterande medlemsstaten att vidta nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgifter på certifikatet.
 4. När enligt artikel 9 punkt 5 i denna bilaga ett certifikat EUR.1 utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan
  1. ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet avser;
  2. intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.
 5. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom de certifikat EUR.1 som avses i artikel 9 punkt 3 andra stycket i denna bilaga och mot vars uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten under minst två år.
/r4/ Artikel 11
 1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga 3 till denna bilaga. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av en medlemsstats officiella språk eller på engelska. Certifikat EUR.1 skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i den exporterande medlemsstatens interna lag; om det skrivs ut för hand, skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.
 2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210 X 297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 25 g/m/n2/. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.
 3. Medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten till tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.
/r4/ Artikel 12
 1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det utfärdats av tullmyndighet i den exporterande medlemsstaten, inges till den tullanstalt i den importerande medlemsstaten där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av konventionen.
 2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 5 i denna bilaga skall, på begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första delsändningen.
 3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i den importerande medlemsstaten efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force majeure eller på exceptionella omständigheter.
Tullmyndighet i den importerande medlemsstaten kan även i andra fall godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av nämnda tidsfrist.
 1. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställes att certifikatet svarar mot varorna.
 2. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten enligt de regler som gäller där.
 3. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts skall för tullmyndighet i den importerande medlemsstaten företes:
  1. antingen en transporthandling som utfärdats i den exporterande medlemsstaten och som täcker transporten genom transitlandet,
  2. eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet innehållande:
  • en noggrann varubeskrivning;
  • datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall, fartygens namn;
  • intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet,
  1. eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda.
/r4/ Artikel 13
 1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna 1, 4 och 5 i denna bilaga kan en förenklad procedur för utfärdande av ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande bestämmelser.
 2. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan ge exportör, i det följande benämnd "godkänd exportör", som ofta exporterar varor för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i den exporterande medlemsstaten ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i denna bilaga.
 3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt "LT-certifikat". Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet.
När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.
 1. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva att ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikatet EUR.1 skall:
  1. antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i den exporterande medlemsstaten och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller
  2. av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och av utseende som framgår av bilaga 5 till denna bilaga. Denna stämpel kan tryckas på blanketterna.
Ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall, om så erfordras, fyllas i av den godkände exportören.
 1. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta 7 "Anmärkningar" på certifikatet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: "Simplified procedure'', "Vereinfachtes Verfahren", "Proce'dure simplifie'e'', "Procedura semplificata'', "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldun afgreidslu'', "Forenklet prosedyre'', "Förenklad procedur".
Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 "Begäran om kontroll" på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet.
 1. I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också ange i ruta 7 på certifikatet EUR.1 en av följande anteckningar: "LT certificate valid until. . .", "LT-Certificat gültig bis. . .", "certificato LT valido fino a. . .", "certificat LT valable jusqu 'au. . .", "LT skirteini gildir til. . .", "LT-sertifikat gyldig intil. . .", "LT-todistus voimassa. . . saakka'', "LT-certifikat giltigt till. . .", och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT- certifikatet har utfärdats.
Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT- certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt (kg) eller annat mått (liter, m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för att de skall kunna identifieras.
 1. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda tullanstalter i den importerande medlemsstaten, kan tullmyndigheterna begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje tullanstalt.
 2. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall, under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:
  1. Om en faktura upptar både varor som har ursprung i den mening som avses i denna bilaga och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.
  2. Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas ursprungsland eller -länder.
Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren i denna bilaga för att vara berättigade till områdesbehandling i tullhänseende.
Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan begära att de uppgifter som enligt ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan skall åtföljas av handskriven namnteckning och att den undertecknandes namn förtydligas genom textning eller med maskinskrift.
 1. Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.
 2. Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av exportören.
 1. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av telekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana fakturor skall godtas av tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten som bevis för de importerade varornas ursprungskaraktär enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.
 2. Om tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten finner att något certifikat och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i denna artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats, skall den omedelbart underrätta tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten om detta.
 3. Tullmyndigheterna kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den deklaration som finns intagen i bilaga 4 till denna bilaga.
Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall undertecknas för hand och skall vara försedd med antingen:
 1. en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände exportören, eller
 2. ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella stämpel som avses i punkt 4 b) och som godkänts av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.
 1. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten får dock ge en godkänd exportör tillstånd att inte underteckna uppgift enligt punkt 8 b) eller den deklaration som avses i punkt 11 och som upprättats på fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning av telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmetod.
De nämnda tullmyndigheterna skall fastställa de villkor som skall gälla för tillämpning av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade undertecknats för hand av honom.
 1. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 särskilt ange:
  1. de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1 eller LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på faktura;
  2. de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor innehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT-certifikat och fakturor med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehållande exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket i denna bilaga.
 2. Tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2, 3 och 11.
 3. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.
Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier.
 1. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans avsändande.
 2. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämpningen av medlemsstaternas regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.
/r4/ Artikel 14
Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 c) skall avges av exportören i den form som anges i bilaga 4 till denna bilaga på ett av en medlemsstats språk eller på engelska. Den skall skrivas med maskin eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda deklarationen.
/r4/ Artikel 15
 1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas för de varor som skall exporteras.
Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten av de preferensberättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring framställningen av de ovannämnda varorna.
 1. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under minst två år.
 2. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och 3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) och c).
/r4/ Artikel 16
 1. Varor, vilka sänts från en medlemsstat till en utställning i ett annat land än en medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen och vilka efter utställningen sålts för att införas till en medlemsstat, skall vid införseln anses berättigade till områdesbehandling i tullhänseende eller till behandling som avses i artikel 25, om varorna uppfyller i denna bilaga uppställda villkor för att anses ha ursprung i en medlemsstat eller i en medlemsstat i gemenskapen och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes
  1. att en exportör har sänt varorna från en medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen till utställningslandet och utställt dem där;
  2. att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en mottagare i en medlemsstat;
  3. att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till en medlemsstat i det skick vari de sänts till utställningen;
  4. att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på denna utställning.
 2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna. Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de omständigheter under vilka de utställts.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.
/r4/ Artikel 17
 1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall medlemsstaterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som ufärdats enligt artikel 9 punkt 3 i denna bilaga, liksom av exportörsdeklarationer på fakturor.
 2. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall, genom förmedling av sekretariatet, delge varandra provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.
 3. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall träffas av påföljd.
 4. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.
 5. När varor med ursprung i en medlemsstat, vilka importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i denna bilaga.
/r4/ Artikel 18
 1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i den importerande medlemsstaten har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung.
 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat, eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten och, i förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.
Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan är oriktiga.
Om tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
 1. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten. Svaret skall göra det möjligt att avgöra om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser de varor som faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till förmånsbehandling.
Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten och tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten eller som innebär en fråga om tolkning av denna bilaga skall underställas rådet.
För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten under minst två år.
/r2/ Avdelning III
/r3/ Bestämmelser rörande Kanarieöarna, Ceuta och Melilla
/r4/ Artikel 19
Begreppet "gemenskapen" som används i denna bilaga omfattar inte Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet "varor med ursprung i gemenskapen" omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla.
/r2/ Avdelning IV
/r3/ Slutbestämmelser
/r4/ Artikel 20
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 20.)
/r4/ Artikel 21
Bilagorna till bilaga B utgör en integrerad del därav.
/r4/ Artikel 22
Medlemsstaterna åtager sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att de certifikat EUR.1, som deras tullmyndigheter skall vara behöriga att utfärda vid tillämpningen av de avtal som anges i artikel 2 i denna bilaga, utfärdas enligt bestämmelserna i dessa avtal. De åtager sig även att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor, som omfattas av bestämmelserna i de i artikel 2 åsyftade avtalen, har transporterats och var de har befunnit sig.
/r4/ Artikel 23
 1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 i konventionen får varor, andra än dem som upptagits i del II och III av bilaga D samt i bilaga E till konventionen, som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikatet eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen som denna är bestämd i artikel 2 i denna bilaga.
 2. Med uttrycket "tull" avses i denna artikel även avgifter med samma verkan som tull.
/r4/ Artikel 24
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 24)
/r4/ Artikel 25
 1. Varor som omfattas endast av EFTA-konventionen och inte av frihandelsavtalet mellan gemenskapen och respektive importerande medlemsstat i EFTA kan åtnjuta områdesbehandling i tullhänseende endast om de uppfyller villkoren i denna bilaga och om ett certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration har utfärdats eller upprättats vari antecknats att de har erhållit ursprungskaraktär och undergått ytterligare bearbetning endast i EFTA:s medlemsstater.
 2. Anteckning som avses i punkt 1 skall göras genom att ordet "EFTA" anges i ruta 7 på certifikat EUR.1, på LT-certifikat, på fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller i exportörsdeklaration på faktura, alltefter omständigheterna.
/r4/ Artikel 26
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 26.)
/r4/ Artikel 27
Vid tillämpning av artikel 2 i denna bilaga skall vara, som har ursprung i område tillhörande någon part i de avtal som anges i nämnda artikel, vid export till område tillhörande annan part i dessa avtal behandlas som icke- ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda part för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land i enlighet med det ifrågavarande avtal som anges i artikel 2.
/r4/ Artikel 28
(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 28.)

Bilaga 1 till bilaga B

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 -- till artikel 1
Uttrycket "medlemsstat" avser även medlemsstatens sjöterritorium.
Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna "flytande fabriker", ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den medlemsstats område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 4.
Anmärkning 2 -- till artiklarna 1, 2 och 4
De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär skall uppfyllas i en medlemsstat, utan andra avbrott än de som medges enligt artikel 2.
Om ursprungsvaror som exporteras från en medlemsstat till något annat land återinförs, skall, med undantag av vad som medges enligt artikel 2, dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för tullmyndigheterna tillfredsställande styrks:
 • att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna och
 • att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan behandling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.
/r2/ Bilaga 1 till bilaga B
/r3/ Förklarande anmärkningar
/r4/ Anmärkning 3 -- till artiklarna 1 och 2
Vid bestämmande av om en vara är ursprungsvara skall bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.
Anmärkning 4 -- till artikel 4 f)
Uttrycket "dess fartyg" skall endast avse fartyg:
 1. som är registrerade i en medlemsstat eller i någon av gemenskapens medlemsstater;
 2. som för någon medlemsstats eller någon av gemenskapens medlemsstaters flagg;
 3. som till minst hälften tillhör medborgare i en medlemsstat eller i gemenskapens medlemsstater eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i en av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i dessa stater och vidare, i fråga om "personbolag" (handelsbolag och liknande bolagstyper) eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör dessa stater, offentliga sammanslutningar eller medborgare i en medlemsstat eller i dessa stater;
 4. vars befäl helt består av medborgare i en medlemsstat eller i gemenskapens medlemsstater; och
 5. vars besättning till minst 75 % består av medborgare i en medlemsstat eller i gemenskapens medlemsstater.
Anmärkning 5 -- till artiklarna 4 och 5
 1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall tillämpas skall vara densamma som den särskilda vara, vilken anses utgöra grundenheten vid klassificeringen enligt nomenklaturen enligt det harmoniserade systemet. I fråga om varor i satser, som klassificeras i enlighet med tolkningsregel 3, skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen till varje artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt tulltaxenummer 63.08, 82.06 och 96.05.
Av detta följer att:
 • när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten;
 • när en sändning består av flera identiskt lika varor som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje vara behandlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.
 1. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med varan i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.
/r4/ Anmärkning 5 a) -- till artikel 4 h)
I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket "brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror" inte bara begagnade däck som kan användas enbart för återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.
Anmärkning 6 -- till artikel 5 punkt 1
De inledande anmärkningarna till bilaga 2 skall i förekommande fall tillämpas för alla varor som vid framställningen tillförts icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt villkor enligt listan i bilaga 2 utan de istället är underkastade regeln om växling av tulltaxenummer i artikel 5 punkt 1.
Anmärkning 7 -- till artikel 6
Med uttrycket "pris fritt fabrik" förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor.
Med "tullvärde'' förstås värde enligt överenskommelse i Gen`eve den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull och handelsavtalet.
Anmärkning 8 -- till artikel 8 punkt 1
Möjligheten att, enligt denna bilaga, använda faktura som bevis för varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.
I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts sistnämnda deklaration.
/r4/ Anmärkning 9 -- till artikel 17 punkt 1 och artikel 22
Om varucertifikat har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats för ifrågavarande varor.
Anmärkning 10 -- till artikel 23
Med "tullrestitution eller. . . befrielse från tull i någon form" förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de är avsedda för inhemsk förbrukning.
"Varor som använts som material" skall avse alla varor för vilka "tullrestitution eller. . . befrielse från tull i någon form" begärs som en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas.
Anmärkning 11 -- till artikel 25
Uttrycket "områdesbehandling i tullhänseende'' skall förstås såsom det definierats i konventionen.
/r2/ Bilaga 2 till bilaga B
/r3/ Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär
Alla bestämmelser i denna lista skall även tillämpas på varor som är berättigade till områdesbehandling i tullhänseende men på vilka protokoll 3 till de i artikel 2 i bilaga B nämnda avtalen ej är tillämpligt, med undantag av att varje hänvisning till listan skall anses avse de bestämmelser som anges gälla endast i EFTA-konventionen.
/r2/ Inledande anmärkningar
/r3/ Allmänt
/r4/ Anmärkning 1
1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet "ur", anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.
1.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.
1.3 Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma tulltaxe- nummer innehåller varje indragning beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.
1.4 För varor enligt kapitlen 84--91 skall, om ingen regel finns angiven i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.
/r4/ Anmärkning 2
2.1 Uttrycket "tillverkning" innefattar vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet "sammansättning" eller speciella åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.
2.2 Uttrycket "material" innefattar alla "ingredienser", "råmaterial", "komponenter" eller "delar" etc som används vid tillverkningen av varan. 2.3 Uttrycket "vara'' avser den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.
/r4/ Anmärkning 3
3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om "växling av tulltaxenummer" enligt artikel 5.1. Om villkoret beträffande "växling av tulltaxenummer" gäller för någon post i listan, är detta intaget i regeln i kolumn 3.
3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det icke-ursprungsmaterial som används. De begränsningar som innefattas i en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det icke-ursprungsmaterial som används.
3.3 Om en regel anger att "material enligt vilket tulltaxenummer som helst"får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som varan användas, dock med de specifika begränsningar som också kan förekomma i regeln. Uttrycket "tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet annat material enligt nr . . ." innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.
3.4 Om en vara, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som material vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller för den vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda varan.
 • Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av "annat legerat stål grovt tillformat genom smidning" enligt 72.24.
Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma eller i en annan fabrik. Värdet av götet av icke- ursprungskaraktär räknas således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.
3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är otillräcklig i den mening som avses i artikel 5.5.
/r4/ Anmärkning 4
4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.
4.2 Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.
 • Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.
Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra begränsningar gäller för andra material i samma regel, gäller begränsningarna endast för de material som faktiskt använts.
 • Till exempel, regeln för symaskiner anger att mekanismen för trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.
4.3 Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln.
 • Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål.
 • Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, och för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bondad duk -- även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d. v. s. fiberstadiet.
Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.
4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av tredjelandsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.
/r3/ Textilvaror
/r4/ Anmärkning 5
5.1 Uttrycket "naturliga fibrer" används i listan till att avse andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket "naturliga fibrer" sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.
5.2 Uttrycket "naturliga fibrer" inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nr 51.01--51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01--52.03 och övriga vegetabiliska fibrer enligt nr 53.01--53.05.
5.3 Uttrycken "dissolvingmassa'', "kemiskt material" och "material för papperstillverkning" används i listan för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50--63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.
5.4 Uttrycket "konststapelfibrer" används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt nr 55.01--55.07.
/r4/ Anmärkning 6
6.1 I fråga om varor enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid varornas tillverkning vilka tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)
6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken andel de ingår i varan.
Grundtextilmaterialen är följande:
 • silke;
 • ull;
 • grova djurhår;
 • fina djurhår;
 • tagel;
 • bomull;
 • material för papperstillverkning samt papper;
 • lin;
 • mjukhampa;
 • jute och andra bastfibrer för textilt ändamål;
 • sisal och andra textilfibrer av släktet Agave;
 • kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer;
 • syntetiska konstfilament;
 • regenatkonstfilament;
 • syntetiska konststapelfibrer;
 • regenatkonststapelfibrer.
 • Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer och syntetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda icke-ursprungsmaterial med en vikt av högst 10 % av garnets vikt.
 • Till exempel, en ylleväv enligt nr 51.12 tillverkad av yllegarn och syntetiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte uppfyller ursprungsregeln, med en vikt av högst 10 % av vävens vikt.
 • Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02 tillverkad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandvara endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.
 • Till exempel, om den berörda tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två olika grundtextilmaterial använts.
 • Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika grund-textilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnet och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.
6.3 Ifråga om väv innehållande "garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.
6.4 I fråga om väv innehållande garn som utgöres av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådant garn.
/r4/ Anmärkning 7
7.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.
7.2 Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.
7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke- textilmaterial eller andra varor som inte innehåller några textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan tillverkas av material upptaget i kolumn 3.
 • Till exempel, om en regel i listan säger för en viss textilvara, såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av textilmaterial.
7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.
/r2/ Bilaga 2

Tulltaxenummer 1

Varubeskrivning 2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 3
03.02 - 03.05

Fisk, annan än levande fisk

Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. måste vara ursprungsvara
ur 04.03
Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
Tillverkning varvid:
 • allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt,
 • ingående fruktsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- eller grapefruktsaft, enligt 20.09 skall utgöra ursprungsvara och
 • värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 05.01

Människohår, tvättat eller avfettat

Tvättning eller avfettning
ur 05.02

Borst och andra hår av svin, tvättade

Tvättning
ur 05.03

Tagel och tagelavfall, bearbetat

Tillverkning utgående från obearbetat tagel
ur 05.04

Tarmar, blåsor och magar från får, grisar och nötkreatur, hela eller i bitar, ätbara

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 05.05

Fjädrar och dun, rengjorda

Rengöring (vilken måste innefatta tvättning, damning och torkning), sortering och blandning av obearbetade fjädrar eller dun
ur 05.06

Mjöl av ben och kvicke

Malning
ur 05.07

Mjöl av horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar

Malning
ur 07.12
Vitlök
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 7 kap.
13.02
Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:
 • Växtslem och andra förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska produkter, modifierade
Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade förtjockningsmedel
 • andra
Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 14.04

Tångmjöl

Tillverkning utgående från tång
ur 15.05

Fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

Tillverkning utgående från oraffinerat ullfett
ur 15.19

Tekniska enbasiska fettsyror, med undantag av fettsyror från tallolja

Tillverkning utgående från sura oljor från raffinering
ur 15.19

Tekniska fettalkoholer med karaktär av konstgjorda vaxer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet fettsyror enligt 15.19
ur 15.19

Andra tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från fettsyror
ur 15.20

Raffinerad glycerol

Raffinering eller destillation
16.04

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
16.05

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 17.02

Kemiskt ren fruktos och maltos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra material enligt 17.02
17.04
Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av annat slag enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
18.06
Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
19.01
Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01--04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
 • maltextrakt
Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 19.02
Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda, med undantag av sådana varor som innehåller mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, korv och liknande varor eller kött och andra djurdelar av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung; couscous, även beredd
Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda
ur 19.02
Pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda, fyllda, innehållande mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
19.03

Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från potatisstärkelse enligt 11.08
19.04
Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor); spannmål annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
 • inte innehållande kakao:
 • spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Beredda eller konserverade korn och kolvar av sockermajs enligt 20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst, enligt 07.10 får dock inte användas
 • andra
Tillverkning varvid:
 • all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av typen Zea Indurata och durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda, och
 • värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • innehållande kakao
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 18.06, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
19.05
Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 11 kap.
ur 20.02
I hermetiskt slutna kärl förpackad tomatpulp eller tomatpure' med minst 25 % av torrsubstansen utgörande tomat, bestående av enbart tomater och vatten, med eller utan salt eller andra konserverings-, smaksättning- eller kryddningsmedel
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 7 eller 20 kap.
ur 21.03
Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Senapspulver eller beredd senap får dock användas.
ur 21.03

Beredd senap

Tillverkning utgående från senapspulver
ur 21.04
Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från beredda eller konserverade köksväxter enligt 20.02--20.05
ur 22.02
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och köksväxtsaft enligt 20.09, innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik, och
 • använd frukt- och bärsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- och grapefruktsaft, skall utgöra ursprungsvara
22.05

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Tillverkning varvid använda druvor eller använt material erhållna ur druvor skall vara helt framställda
22.07

Odenaturerad etylakohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07 eller 22.08
ur 22.08
Likörer och andra spritdrycker med tillsats av sackaros, invertsocker, ägg eller äggula
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än varan och
 • använda druvor eller använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda

ELLER

Om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5 volymprocent arrak användas
ur 22.08
Whisky och andra spritdrycker, destillerade med spannmål som råvara; rom och andra spritdrycker, destillerade med melass som råvara; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07 eller 22.08
ur 24.03

Tobaksvaror

Tillverkning utgående från "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak eller från tobaksextrakt eller essenser
ur 25.04

Naturlig kristallinisk grafit, anrikad på kol, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning samt rening och malning av kristallinisk, rå grafit
ur 25.15
Marmor, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm
Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av marmor, inbegripet sågad marmor, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 25.16
Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm
Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av sten, inbegripet sågad sten, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 25.18

Bränd dolomit

Bränning av rådolomit
ur 25.19
Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas
ur 25.20

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 25.24

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat
ur 25.25

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller av avfall av glimmer
ur 25.30

Brända eller pulveriserade jordpigment

Bränning eller malning av jordpigment
ur 27.07
Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65 volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
27.10
Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
ur 27.12

Raffinerat vaselin

Tillverkning utgående från oraffinerat vaselin
ur 27.12

Paraffin

Tillverkning utgående från "slack wax" eller "scale wax"
ur 27.12
Mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade
Tillverkning utgående från rå ozokerit
ur 28 kap
Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur 28.33 och ur 28.40 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 28.11

Svavelsyraanhydrid

Tillverkning utgående från svaveldioxid
ur 28.33

Aluminiumsulfat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 28.40

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat
ur 29 kap
Organiska kemikalier, med undantag av ur 29.05, 29.15, ur 29.32, 29.33 och 29.34 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.05
Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer samt av etanol eller glycerol
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra material enligt 29.05. Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
29.15
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.15 och 29.16 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 29.32
 • Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.09 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
 • Cykliska acetaler och inre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
29.33
Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyror och salter av nukleinsyror:
 • laktamer, andra än 6-hexanolaktam (E-kaprolaktam); monoazepiner; diazepiner; azociner (även hydrerade)
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
29.34
Andra heterocykliska föreningar:
 • föreningar innehållande ett fennotiazinringsystem (även hydrerade) men inte vidare kondenserade; monotiamonoazepiner; monotiiner; monooxamonoaziner; mono-oxamonoazoler (även hydrerade); 6-aminopenicillansyra, 7-aminocefalosporansyra och 7-aminodesacetoxicefalosporansyra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 30 kap.
Farmaceutiska produkter med undantag av 30.02, 30.03 och 30.04 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
30.02
Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:
 • produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra:
 • människoblod
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • fraktioner av blod, andra än immunsera, hämoglobin och serumglobulin
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • hämoglobin, blodglobulin och serumglobulin
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
30.03 och 30.04
Medikamenter (med undantag av varor enligt 30.02, 30.05 eller 30.06)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material enligt 30.03 eller 30.04 får dock användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 31 kap.
Gödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
ur 31.05
Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:
 • natriumnitrat
 • kalciumcyanamid
 • kaliumsulfat
 • kaliummagnesiumsulfat
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 32 kap.
Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
ur 32.01

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung
32.05
Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 32.03 och 32.04, förutsatt att värdet av material enligt 32.05 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 33 kap.
Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket regeln anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.
33.01
Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet "concretes" och "absolutes"; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e. d., erhållna genom s. k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet material ur en annan "grupp" inom detta nummer. Dock får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 34 kap.
Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s. k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av 34.04 för vilket reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
34.04
Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
 • vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, "slack wax" eller "scale wax"
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 34.04 eller 29 kap.
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av:
 • hydrerade oljor enligt 15.16 som har karaktär av vaxer
 • fettsyror, inte kemiskt definierade, eller tekniska fettalkoholer enligt 15.19, som har karaktär av vaxer
 • material enligt 34.04.
Nämnda material får dock användas förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 35 kap.
Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av 35.05 och ur 35.07 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
35.05
Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:
 • företrad eller förestrad stärkelse
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 35.05
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material enligt 11.08
ur 35.07

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 37 kap.
Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
37.01
Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:
 • färgfilmförpackningar för direktbildkameror
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.02 får dock användas, förutsatt att värder av detta inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.01 och 37.02 får dock användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
37.02
Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02
37.04
Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01--37.04
ur 38 kap.
Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05, ur 38.06, ur 38.07, 38.08--38.14, 38.18--38.20, 38.22 och 38.23 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 38.01
 • Kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 34.03 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • Grafit i pastaform, utgörande blandning av grafit och mineraloljor vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent
Tillverkning varvid värdet av ingående material enligt 34.03 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 38.03

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja
ur 38.05

Sulfatterpentin, renad

Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatterpentin
ur 38.06

Hartsestrar

Tillverkning utgående från hartssyror
ur 38.07

Trätjärbeck

Destillation av trätjära
38.08-- 38.14, 38.18-- 38.20, 38.22 och 38.23
Diverse kemiska produkter:
 • beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt 38.11
Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 38.11 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • följande varor enligt 38.23:
 • beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturliga hartsartade produkter
 • naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror
 • sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05
 • petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanol-aminer; tiofenhaltiga sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav
 • jonbytare
 • getter för vakuumrör
 • alkalisk järnoxid för rening av gas
 • gasvatten och använd gasreningsmassa
 • sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar
 • finkelolja och dippelsolja
 • blandningar av salter vilka har olika anjoner
 • pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.01-- 39.15
Plaster i obearbetad form; avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:
 • additionshomopolymerer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.07
Sampolymer tillverkad av polykarbonat och sampolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.16-- 39.21
Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur 39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:
 • platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller nedskurna till annan form än rektangulär (inklusive kvadrater); andra varor, bearbetade utöver endast ytbearbetning
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • andra:
 • av additionshomopolymerer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.16 och 39.17
Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt material enligt samma nummer som varan inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.20
Ark, folier eller film av jonomer
Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutraliserad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner)
39.22-- 39.26

Artiklar av plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 40.01

Laminerade plattor av sulkräpp

Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi
40.05

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning varvid värdet av använt material, bortsett från naturligt gummi, inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
40.12
Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:
 • regummerade däck (även massivdäck och s. k. slanglösa däck) av gummi
Regummering av begagnade däck
 • andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av 40.11 eller 40.12
ur 40.17

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi
ur 41.02

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad
41.04-- 41.07

Läder, annat än läder enligt nr 41.08 eller 41.09

Garvning av förgarvat läder

ELLER

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
41.09

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt 41.04--41.07, förutsatt att dess värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 43.02
Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:
 • tavlor, kors och liknande former
Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller beredda skinn, inte hopfogade
 • andra
Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte hopfogade
43.03

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte hopfogade, enligt 43.02
ur 44.03

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved
ur 44.07
Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat
Hyvling, slipning eller fingerskarvning
ur 44.08
Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat
Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning
ur 44.09
 • Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e. d.) på kanter eller sidor, slipat eller fingerskarvat
Slipning eller fingerskarvning
 • Profilerade lister
Profilering
ur 44.10-- 44.13

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor eller bräder

Profilering
ur 44.15

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, andra än tunnor enligt 44.16, och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor med icke avpassade dimensioner
ur 44.16

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom sågning på de båda huvudsidorna
ur 44.18
 • Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får cellplattor och vissa takspån ("shingles" och "shakes") användas
 • Profilerade lister
Profilering
ur 44.21

Tändstickssplint; skopligg av trä

Tillverkning utgående från trä enligt vilket nummer som helst utom från trätråd enligt 44.09
45.03

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt 45.01
ur 48.11
Papper och papp, endast linjerade eller rutade
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
48.16
Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 48.09), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
48.17
Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e. d.
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.18
Toalettpapper
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
ur 48.19
Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.20

Brevpapper i block

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 48.23
Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form
Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
49.09
Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11
49.10
Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:
 • s. k. evighetskalendrar samt almanackor med utbytbara block som är monterade på underlag av annat material än papper eller papp
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11
ur 50.03
Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) kardat eller kammat
Kardning eller kamning av avfall av natursilke
55.01-- 55.07

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa
ur 50--55 kap.
Garn, monofilamentgarn och tråd
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
ur 50--55 kap.
Vävnader:
 • i förening med gummitråd
Tillverkning utgående från enkelt garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
ur 56 kap.
Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och 56.06 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer eller
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
56.02
Filt, även impregnerad, överdragen , belagd eller laminerad:
 • nålfilt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
 • filament av polypropen enligt 54.02,
 • fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller
 • fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer av kasein eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
56.04
Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:
 • tråd och rep av gummi, textilöverdragna
Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
56.05
Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i form av tråd eller pulver eller överdragna med metall
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
56.06
Överspunnet garn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05, överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
 • kemiskt material eller dissolvingmassa eller
 • material för papperstillverkning
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:
 • av nålfilt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
 • filament av polypropen enligt 54.02,
 • fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller
 • fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • av annan filt
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • garn av syntetfilament eller av regenatfilament,
 • naturliga fibrer eller
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
ur 58 kap.
Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och 58.10; regeln för 58.10 anges nedan:
 • i förening med gummitråd
Tillverkning utgående från enkelt garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
58.10

Broderier som längdvara eller i form av motiv

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
59.01
Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e. d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o. d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar
Tillverkning utgående från garn
59.02
Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:
 • innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa
59.03

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 59.02

Tillverkning utgående från garn
59.04
Linoleummattor o. d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken
Tillverkning utgående från garn
59.05
Textiltapeter:
 • impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik
59.06
Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 59.02:
 • dukvaror av trikå
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra vävnader, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial
Tillverkning utgående från kemiskt material
 • andra
Tillverkning utgående från garn
59.07
Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d., av textilvävnad
Tillverkning utgående från garn
ur 59.08

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv
59.09-- 59.11
Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för industriellt bruk:
 • polerskivor eller polerringar enligt 59.11, av annat material än filt
Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt 63.10
 • dubbelvävd textilvara samt slangformig eller ändlös enkel- eller dubbelvävd textilvara enligt 59.11, även filtad, med eller utan impregnering eller överdrag, av sådana slag som vanligen användes i pappersmaskiner eller har annat tekniskt bruk
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • följande material:
 • garn av polytetrafluoretylen,
 • garn, flertrådigt av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplast
 • garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider, erhållna genom polykondensation av m-fenylendiamin och isoftalsyra,
 • enfibertråd av polytetrafluoretylen,
 • garn av syntetiska textilfibrer av poly-p-fenylentereftalamid,
 • glasfibergarn, överdraget med fenoplast och överspunnet med akrylgarn,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • garn av kokosfibrer,
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Dukvaror av trikå
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:
 • tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen
Tillverkning utgående från garn
 • andra
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
ur 62 kap.
Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med undantag av ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.10, 62.13, 62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan
Tillverkning utgående från garn
ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09 och
ur 62.10, ur 62.16 och
ur 62.17
Inlägg till kragar och manschetter, tillskurna
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
62.13 och 62.14
Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o. d.:
 • broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

ELLER
Tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn
63.01-- 63.04
Res- och sängfiltar; sänglinne m. m.; gardiner m. m., andra inredningsartiklar:
 • av filt eller av bondad duk
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra:
 • broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

ELLER
Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn
63.05
Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer,
 • konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
63.06
Presenningar, segel till båtar, segelbrädor eller fordon, markiser, tält och kampingartiklar:
 • av bondad duk
Tillverkning utgående från:
 • naturliga fibrer eller
 • kemiskt material eller dissolvingmassa
 • andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn
63.07

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
63.08
Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, och avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial samt föreliggande i detaljhandelsförpackningar
Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
64.01-- 64.05
Skodon
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 64.06
65.03
Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 65.01, även ofodrade och ogarnerade
Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer
65.05
Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade
Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer
66.01

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 68.03

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer
ur 68.12
Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat
Tillverkning utgående från bearbetade asbestfibrer eller från blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat
ur 68.14

Varor av glimmer; agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av papper, papp eller andra material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer
70.06
Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material
Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.07

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.08

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.09

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt 70.01
70.10
Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
70.13
Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ELLER
Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 70.19
Varor (andra än garn) av glasfiber
Tillverkning utgående från:
 • ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller
 • glasull
ur 71.02, ur 71.03 och ur 71.04

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), bearbetade

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade halvädelstenar
71.06, 71.08 och 71.10
Ädla metaller:
 • obearbetade

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än 71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Legering av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra eller med oädla metaller
 • i form av halvfabrikat eller pulver
Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller
ur 71.07, ur 71.09 och ur 71.11

Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad
71.16
Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
71.17

Bijouterivaror som inte omfattas av nr 71.13 eller 71.16

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER
Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda, försilvrade eller platinerade, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
72.07

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05
72.08-- 72.16

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.06
72.17

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.07
ur 72.18, 72.19-- 72.22

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.18
72.23

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.18
ur 72.24, 72.25-- 72.27

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.24
72.28

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 72.06, 72.18 eller 72.24
72.29

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.24
ur 73.01

Spont

Tillverkning utgående från material enligt 72.06
73.02
Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler
Tillverkning utgående från material enligt 72.06
73.04, 73.05 och 73.06

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.06, 72.07, 72.18 eller 72.24
73.08
Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktioner (t. ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o. d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt 73.01 inte användas
ur 73.15

Snökedjor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.15 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 73.22

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.22 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 74 kap.
Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01--74.05. (Regeln för ur 74.03 anges nedan)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 74.03

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot
ur 75 kap.
Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01--75.03.
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 76 kap.
Aluminium och varor av aluminium med undantag av 76.01, 76.02 och ur 76.16. (Reglerna för ur 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 76.01
 • Aluminiumlegeringar
Tillverkning utgående från aluminium, inte legerat eller från avfall och skrot
 • "Högrent" aluminium (Al 99.99)
Tillverkning utgående från aluminium, inte legerat (Al 99.8)
ur 76.16
Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 78 kap.
Bly och varor av bly med undantag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
78.01
Bly i obearbetad form:
 • raffinerat bly
Tillverkning utgående från verkbly
 • andra
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 78.02 får dock inte användas
ur 79 kap.
Zink och varor av zink med undantag av 79.01 och 79.02. (Regeln för 79.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
79.01
Zink i obearbetad form
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 79.02 får dock inte användas
ur 80 kap.
Tenn och varor av tenn med undantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln för 80.01 anges nedan.)
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
80.01
Tenn i obearbetad form
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Avfall och skrot enligt 80.02 får dock inte användas.
ur 81 kap.
Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material
Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma nummer som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
82.06
Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02--82.05, föreliggande i detaljhandelsförpackningar
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 82.02--82.05. Handverktyg enligt 82.02--82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
82.07
Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t. ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
82.08
Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater
Tillverkning varvid:
 • allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och
 • värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 82.11
Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall användas
82.14
Andra skär- och klippverktyg (t. ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
82.15
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
ur 83.06
Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får andra material enligt 83.06 användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tulltaxenummer 1

Varubeskrivning 2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 3 eller 4
ur 84 kap.
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 84.02, 84.03, ur 84.04, 84.06--84.09, 84.11, 84.12, ur 84.13, ur 84.14, 84.15, 84.18, ur 84.19, 84.20, 84.23, 84.25--84.30, ur 84.31, 84.39, 84.41, 84.44--84.47, ur 84.48, 84.52, 84.56--84.66, 84.69--84.72, 84.80, 84.82, 84.84 och 84.85
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.02
Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.03, ur 84.04
Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för centraluppvärmning
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 84.03 eller 84.04. Material enligt 84.03 eller 84.04 får dock användas förutsatt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.06

Ångturbiner

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.07

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.08

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.09

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen för motorer enligt nr 84.07 eller 84.08

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.11
Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.12

Andra motorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.13
Positiva roterande förträngningspumpar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.14
Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.15
Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.18
Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 84.15
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.19
Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.20
Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.23
Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.25-- 84.28
Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.29
Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:
 • vägvältar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.30
Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans värde fritt fabrik
ur 84.31

Delar för vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.39
Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.41
Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.44-- 84.47

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.48

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt 84.44 och 84.45

Tillverkning varvid värdet av använt material inte med maskiner enligt överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.52
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:
 • symaskiner (endast för skyttelsöm) med överdel, vars vikt inte överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • mekanismerna för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för zigzagsöm utgör ursprungsvaror
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.56-- 84.66

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt 84.56--84.66

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.69-- 84.72

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t. ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.80
Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
84.82
Kullager och rullager
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.84
Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.85
Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 85 kap.
Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19--85.29, 85.35--85.37, ur 85.41, 85.42, 85.44--85.48
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans värde fritt fabrik
85.01
Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.03 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.02
Elektriska generatoraggregat och roterande omformare
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.18
Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.19
Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 85.20) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:
 • elektriska grammofoner
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.20
Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.21
Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.22

Delar och tillbehör till apparater enligt nr 85.19--85.21

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.23
Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap.
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.24
Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:
 • matriser för tillverkning av grammofonskivor
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.23 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.25
Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.26
Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.27
Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.28
Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler:
 • apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med inbyggd mottagardel för television
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans värde fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.29
Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 85.25--85.28;
 • lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.35 och ur 85.36
Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.37
Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o. d. (inbegripet styrskåp för numeriska styrsystem), utrustade med två eller flera apparater enligt nr 85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt 90 kap., dock inte kopplingsanordningar enligt nr 85.17
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.41
Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av wafers som inte nedskurits till chips
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.42
Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.44
Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.45
Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.46

Elektriska isolatorer, oavsett materialet

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.47
Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 85.46) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t. ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.48

Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.01-- 86.07

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.08
Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
86.09
Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 87 kap.
Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon, med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 87.09--87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
87.09
Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.10
Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.11
Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:
 • med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar:
 • med en cylindervolym av högst 50 cm
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
 • med en cylindervolym överstigande 50 cm/n3/
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 87.12

Cyklar, inte försedda med kullager

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 87.14

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.15
Barnvagnar och delar till barnvagnar
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.16
Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
88.01 och 88.02

Ballonger och luftskepp; andra luftfartyg; rymdfarkoster och bärraketer för rymdfarkoster

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer än det som gäller för varan

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.03

Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.03 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.04
Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och s. k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor:
 • s. k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet andra material enligt 88.04

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.04 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.05
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till i detta nummer nämnda varor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.05 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
Fartyg samt annan flytande materiel
Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer än det som gäller för varan. Fartygsskrov enligt 89.06 får dock ej användas
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 90 kap.
Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06, 90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15--90.20 och 90.24--90.33
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.01
Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 85.44; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.02
Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.04

Glasögon o. d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.05
Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.06
Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlampor med elektrisk antändning
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.07
Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.11
Optiska mikroskop, inbegripet sådana för mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojektion
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik,
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.14

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.15
Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäter, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.16

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.17
Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t. ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t. ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.18
Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektro-medicinska apparater samt instrument för synprovning:
 • tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 90.18

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.19
Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.20
Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.24
Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t. ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.25
Aerometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.26
Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e. d. (t. ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.27
Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t. ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e. d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.28
Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:
 • delar och tillbehör
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.29
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o. d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 90.15; stroboskop
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.30
Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.31
Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.32

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.33
Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap.
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 91 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de varor enligt följande nummer för vilka reglerna anges nedan: 91.05, 91.09--91.13

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
91.05
Andra ur
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.09
Andra urverk, kompletta och sammansatta
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.10
Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt 91.14 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.11
Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt delar till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.12
Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana
Tillverkning varvid:
 • värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och
 • material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.13
Urarmband och delar till urarmband:
 • av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller av pläterad ädel metall
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

Tulltaxenummer 1

Varubeskrivning 2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungs-karaktär 3

93 kap.

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 94.01 och ur 94.03

Möbler av oädel metall vari ingår väv av bomull vars vikt, utan stoppning, inte överstiger 300 g/m/n2/

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

ELLER
Tillverkning utgående från stycken av bomullsväv, tillformade för direkt användning, enligt 94.01 eller 94.03, förutsatt att:
 • värdet av sådant material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och
 • allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras enligt annat nummer än 94.01 eller 94.03
94.05
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o. d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
94.06

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
95.03
Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 95.06
Redskap och annan utrustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar
Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än varan. Dock får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas. Även annat material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.
95.07
Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Material enligt samma nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.01 och ur 96.02

Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från bearbetade snidningsmaterial enligt samma nummer som varan
ur 96.03
Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska mattsopare utan motor, målardynor och målningsrullar, avtorkare o. d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.05
Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
96.06
Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.08
Kulpennor; pennor med filt- eller fiberspets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o. d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Dock får skrivpennor och spetsar till sådana användas. Även annat material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
96.12
Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor, även indränkta med färg, med eller utan ask
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.13
Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar:
 • piezoelektriska tändare
Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
 • andra
Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.14

Rökpipor eller piphuvuden

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen
Förordning (1993:235).
/r2/ Bilaga 3 till Bilaga B
/r2/ Bilaga 4 till Bilaga B
/r3/ Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b) och c)
Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna om inte annat markerats) uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med.....) och att varornas ursprungsland är......
(Ort och datum)
(Namnteckning) (Namnet förtydligat genom textning eller med maskinskrift)
Bilaga 5 till Bilaga B
/r3/ Bilaga 6 till Bilaga B
Det värde som hänvisas till i artikel 8, punkt 4 i bilaga B motsvarande en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för de stater som är medlemmar av den Europeiska frihandelssammanslutningen är följande:
Österrikiska schilling 14.4794 Finska mark 4.88483 Isländska kronor 74.8336 Norska kronor 7.98528 Svenska kronor 7.59059 Schweiziska francs 1.70478
Förordning (1992:1018).

Bilaga 3

/r3/ Förteckning över varor som avses i 4 § frihandelsförordningen
TulltaxenrVaruslag
A
08.06
A.1Vindruvor, färska, under tiden 1 juli--31 oktober
15.16 A.Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt ur fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade, med karaktär av konstgjorda vaxer: -- hydrogenerad ricinolja (s. k. opalvax)
15.18 ur A.Linoxyn
ur 16.04Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga tullbelagda varuslag
16.05 ur C.Kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade
17.04Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
18.06Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
19.01Alkoholfria beredningar för framställning av drycker;
B.1glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
19.04Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller A. rostning av spannmål eller spannmålsprodukter
19.05Bakverk, även innehållande kakao
B.
20.05 ur A.1Produkter i form av mjöl av potatis
21.02 ur C.Jäst, inaktiv
21.03 C.Såser samt beredningar för tillredning av såser; ur blandningar för smaksättningsändamål, med undantag av flytande mango-chutney
ur 21.04Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger
21.05Glassvaror, även innehållande kakao
21.06 A.Alkoholfria beredningar för framställning av drycker, ur med undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller färgade; sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
22.02Maltdrycker med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent
A.
22.03Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent
22.04 1. b, och c.Vin av färska druvor samt druvmust vars jäsning har B. förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, B. 2. b med en alkoholhalt överstigande 1,8 viktprocent
22.05 och C.Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med B. växter eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt överstigande 1,8 viktprocent
22.08 Likör och andra spritdrycker innehållande ägg eller ur B.1 och äggula och/eller socker (sac karos eller invertsocker), ur B. 2. andra än rom, arrak och taffia
B
05.03Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller B. utan underlag, andra slag
07.12 B.Torkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, krossade ur eller pulveriserade, men inte vidare beredda, andra slag, med undantag av lök (annan än schalottenlök) tomater och s k French beans
15.10 ur B.1Oljor för tekniskt bruk, medelst kemikalier utvunna ur återstoder av oliver
15.16 ur B.Fetter och oljor, helt från fisk eller havsdäggdjur
15.18 A.Linolja (linoxyn inte inbegripet), tungolja, ur oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa oljor, kemiskt modifierade; blandningar som huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja, oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade
15.19 ur A.Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av konstgjorda vaxer
16.05Andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller ur
C.konserverade
18.04Kakaosmör (fett eller olja)
18.05Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
21.02Beredda bakpulver; annan aktiv jäst än pressjäst
A. och ur C.
21.03Senapspulver och beredd senap; mango-chutney, flytande
A. och B., ur C
ur 21.04Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inte innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
22.07 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 A. och B., ur C volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt: andra än sådana avsedda att användas uteslutande för kemisk omvandling
22.08 ur B.Whisky och andra destillerade spritdrycker framställda av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; likörer och "cordials"; med undantag av likör och andra spritdrycker (andra än rom, arrak och taffia) innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros eller invertsocker); sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s k koncentrerade extrakt) för framställning av drycker
22.09Ättika
24.02Cigarrer, cigariller och cigaretter, innehållande tobak
A. och B.
24.03Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett A. mängden)
35.02Äggalbumin, tjänligt till människoföda
A.
Förordning (1989:643).

Bilaga 4

Förteckning över varor som avses i 7 § frihandelsförordningen

Tulltaxenr Varuslag Tullsats
06.03 Rosor, friska, under tiden
A.4c 1 februari--29 februari 100 kg 400:--
06.03 Tulpaner, friska, under A.5a tiden 1 mars--31 maj samt och c under tiden 1 oktober--30 november 100 kg 650:--
07.06 ur A. Morötter, nyskördade, under tiden 1 maj--30 juni 100 kg 10:--
07.09 Champinjoner, färska eller
B.1 kylda 8 %
20.03 A. Champinjoner, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra 13 %
Bilaga 5 har upphävts genom förordning (1989:643).

Bilaga 6

Förteckning över varor som avses i 6 § frihandelsförordningen

Tulltaxenr Varuslag
05.03 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller
B. utan underlag, andra slag
15.18 A. Linolja (linoxyn inte inbegripet), tungolja, ur oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa oljor, kemiskt modifierade; blandningar som huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja, oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade
15.19 Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av
B.2 konstgjorda vaxer
18.04 Kakaosmör (fett eller olja)
18.05 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
21.02 A. och ur C. Beredda bakpulver; annan aktiv jäst än pressjäst
21.03 Senapspulver och beredd senap; mango-chutney, flytande
A. och
B., ur C.
ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inte innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
22.08 ur B. Whisky och andra destillerade spritdrycker framställda av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; likörer och "cordials"; med undantag av spritdrycker (andra än rom, arrak, taffia, gin, whisky, vodka med en etyalalkoholhalt av 45,4 volymprocent eller lägre och plommon-, päron- eller körsbärsbrännvin) innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros eller invertsocker); sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s. k.koncentrerade extrakt) för framställning av drycker
24.02 Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande tobak
A. och B.
24.03 Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett
A. mängden)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Frihandelsförordning (1987:1185)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då frihandelsförordningen (1977:1194) skall upphöra att gälla.
 2. Ursprungsintyg utfärdat eller upprättat före den 1 januari 1988 skall godtas om inte annat sägs i punkt 3.
 3. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1988 styrkas med intyg av exportören, upprättat enligt vad som anges i artiklarna 8 och 14 i bilaga 1 eller 2 frihandelsförordningen (1977:1194) i deras lydelse före den 1 juli 1987 (blanket EUR.2.).
 4. Om det i en författning hänvisas till den gamla förordningen eller till en föreskrift i denna som har ersatts genom en föreskrift i den nya förordningen tillämpas i ställen den nya förordningen eller den nya föreskriften.
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1988:1579) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1989. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1989.
  Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i bilaga 1 skall följande gälla:
  1. Om det fastställs att tillämpningen av artikel 1 medför att icke-ursprungsmaterial används i sådana ökade kvantiteter att det förorsakar, eller hotar att förorsaka, allvarlig skada för sådan tillverkning som sker inom Sverige får avvikelse ske från bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) ii) och 2 b) ii). I sådant fall skall artiklarna 1 och 2 och de artiklar och bestämmelser i bilaga 1 som har ändrats till följd av de nya artiklarna 1 och 2 tillämpas i deras lydelse före ikraftträdandet av denna förordning.
  2. Vid export till gemenskapen skall exportören ange beteckningen "DC" på ursprungsintygen i de fall då vid tillverkning i Sverige använts material med ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz och dessutom material som inte har ursprung i gemenskapen, Sverige eller något av dessa länder.
  3. Sådan angivning som avses i punkt 2 skall göras i fält 7 på EUR.1-certifikat, eller i fråga om exportörsdeklarationer, omedelbart efter angivningen av ursprungsland.
  4. Punkterna 1--3 skall tillämpas till och med den 31 december 1991.
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1989-01-15

Förordning (1989:79) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-04-15

Förordning (1989:643) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Omfattning
  upph. 5 §, bil. 5; ändr. 4 §, bil. 3
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:787) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989. De nya bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 om bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär (bilaga III resp. bilaga 2 till bilaga B) skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1988. Övriga bestämmelser skall tillämpas från och med den 1 maj 1989.
  Omfattning
  ändr. 3 §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1990:738) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:878) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. Bestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari 1988 utom såvitt gäller ändringarna i bestämmelserna om varor med ursprung i Spanien i artiklarna 24 och 25 samt bilaga V i protokoll 3 samt artikel 24 i Bilaga B till EFTA-konventionen som tillämpas från och med den 1 juli 1989 och bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 i anmärkning 7.1 och om bearbetning eller behandling som icke ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär för positionerna HS 73.07, ur HS 22.08 och HS 58.10 (bilaga III respektive Bilaga 2 till bilaga B) som tillämpas från och med ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1301) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1401) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1992:49) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1991.
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:1018) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992. De nya bestämmelserna i 11 § skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 1992.
  Omfattning
  ändr. 3, 11 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1993:235) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 november 1992.
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1993-06-01

Ändring, SFS 1993:1750

  Omfattning
  upph.