Upphävd författning

Förordning (1987:1187) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1187
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Förordning (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullfrihet eller tullnedsättning gäller enligt denna förordning för varor som anges i 2 eller 3 § och som vid införsel till Sverige har ursprung i länder som är anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder).

2 §  För saft av äpplen, päron eller blandningar därav, utan tillsats av socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.09 B. 1 tulltaxelagen (1987:1068), gäller tullfrihet intill en kvantitet av 4 200 ton per år.

3 §  För saft av svarta vinbär, utan tillsats av socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.09 A. tulltaxelagen (1987:1068) utgår tull med 5 % av värdet intill en kvantitet av 400 ton per år.

4 §  Vid tillämpningen av denna förordning skall en vara anses ha ursprung i ett EFTA-land, om den uppfyller villkoren i bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185).

[S2]Vid fastställande av en varas ursprung skall dock bearbetning eller behandling av material som inte utgör "ursprungsvaror" och vars värde inte överstiger 60 % av den färdiga varans värde anses ge den färdiga varan karaktär av "ursprungsvara'' trots att bearbetningen eller behandlingen inte medför ändring av tulltaxenummer.

5 §  En varas ursprung skall styrkas i enlighet med vad som föreskrivs i 3 § frihandelsförordningen (1987:1185). Ursprunget kan även styrkas med annat intyg, utfärdat av statlig myndighet eller för ändamålet auktoriserat annat organ i produktionslandet.

6 §  Bestämmelserna i 10 och 11 §§frihandelsförordningen (1987:1185) har motsvarande tillämpning.

7 §  Statens jordbruksnämnd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1187) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.