/r1/ Förordning (1987:1290) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1290
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ej med här.

1 §  För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 §  Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första stycket och 71 § första--tredje styckenatullfrihetsförordningen (1987:1289).

3 §  Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1987:1290) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Ikraftträder
1988-01-01