Upphävd författning

Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1987-04-02
Ändring införd
SFS 1987
Upphäver
Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-27

1 §  För kommunerna i Stockholms län skall Stockholms läns landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10).

2 §  Bestämmelserna i 7 kap.3 § första stycket och andra stycket första meningen plan- och bygglagen (1987:10) tillämpas på landstingskommunens verksamhet.

[S2]Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten skall avse vissa angivna frågor.

3 §  I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap.4, 5 och 8 §§plan- och bygglagen (1987:10).

4 §  Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas av landstinget.

5 §  Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet sändas till kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län samt till regeringen.

[S2]När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till länsstyrelsen i Stockholms län.

6 §  Vad som i 13 kap. 1 § 6 plan- och bygglagen (1987:10) sägs om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut skall i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut.

[S2]Ikraftträdande m. m.

[S3]Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

[S4]Genom lagen upphävs lagen (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län.

Ändringar

Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Lag (2010:910) om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Omfattning
upph.