Förordning (1987:198) om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-23
Ändring införd
SFS 1987:198
Ikraft
1987-05-08
Tidsbegränsad
1987-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen gäller tillsättning av auditörer och vice auditörer vid de myndigheter där det enligt regeringens beslut den 23 april 1987 skall finnas auditörer.

2 §  Auditörer och vice auditörer förordnas av överbefälhavaren för högst sex år, dock längst till och med den månad auditören eller vice auditören fyller 65 år.

3 §  Tjänsterna som auditör får, utan hinder av vad som annars föreskrivs vid tillsättning av tjänst, tillsättas med de auditörer som vid tillsättningstillfället innehar tjänster som auditörer och som anmält intresse för en tjänst som auditör vid någon av myndigheterna enligt 1 §. Tjänsterna som vice auditör får tillsättas på samma sätt med de auditörer och vice auditörer som anmält intresse för tjänsten.

4 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt denna förordning. 5 § Beslut i ett tillsättningsärende ges tillkänna genom att anslås på överbefälhavarens anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde. Överklagandetiden räknas från den dag å beslutet har anslagits.

6 §  Överbefälhavarens beslut om tjänstetillsättning enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

7 §  Beträffande den som förordnas till auditör eller vice auditör enligt denna förordning upphör tidigare av regeringen meddelat örordnande som auditör eller vice auditör att gälla från och med den 1 juni 1987.

Ändringar

Förordning (1987:198) om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation

Ikraftträder
1987-05-08