Upphävd författning

Förordning (1987:199) med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-23
Ändring införd
SFS 1987:199
Ikraft
1987-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för icke-militärt motstånd har till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap om icke-militärt motstånd.

[S2]Delegationen skall särskilt

 1. genom råd och rekommendationer till myndigheter och enskilda medverka till att skapa förutsättningar för icke-militärt motstånd,
 2. behandla frågor om folkrättsliga, psykologiska och andra förutsättningar för icke-militärt motstånd,
 3. verka för att forskning bedrivs inom detta verksamhetsområde.

2 §  Delegationen skall varje år före den 1 september till chefen för försvarsdepartementet ge in en berättelse om sin verksamhet.

Organisation

3 §  Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och tolv andra ledamöter.

[S2]Ordföranden, vice ordföranden och ytterligare en ledamot utgör delegationens presidium. Presidiet leder delegationens verksamhet.

[S3]I delegationen får förordnas experter.

[S4]I delegationen finns en sekreterare. Förordning (1990:1509).

4 §  Presidiet och sekreteraren förordnas av regeringen för högst tre år. Övriga ledamöter och experter i delegationen förordnas av regeringen för högst tre år efter förslag av delegationens presidium.

5 §  I mån av behov och tillgång på medel får delegationen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra andra ledamöter begär det.

7 §  Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

8 §  Vid delegationens sammanträden skall föras protokoll.

9 §  Om ett ärende inte är av det slag att det behöver avgöras av delegationen, får det avgöras av delegationens presidium.

10 §  Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ändringar

Förordning (1987:199) med instruktion för Delegationen för icke-militärt motstånd

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1987-06-01

Förordning (1990:1509) om ändring i förordningen (1987:199) med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1994:525) om upphävande av förordningen (1987:199) med instruktion för Delegationen för icke-militärt motstånd

  Omfattning
  upph.