Upphävd författning

Förordning (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:288 i lydelse enligt SFS 2002:493
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fartygsuttagningskommissionen har till uppgift att enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov förbereda förfogande enligt förfogandelagen (1978:262). Förordning (1992:519).

2 §  Inom sitt verksamhetsområde skall kommissionen skaffa sig kännedom om förhållanden av betydelse för verksamheten och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

3 §  Kommissionen skall inom ramen för sin verksamhet på begäran lämna andra myndigheter upplysningar och biträde. Av andra myndigheter har kommissionen rätt att få de upplysningar och det biträde som behövs och som kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

4 §  Kommissionen består av en ordförande och tre andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en tid av högst fyra år.

[S2]Av ledamöterna skall en förordnas på förslag av Försvarsmakten och en på förslag av Sjöfartsverket. Av de två övriga ledamöterna skall en representera handelstonnaget och en yrkesfisket.

[S3]För varje ledamot skall finnas en personlig ersättare som förordnas i samma ordning som ledamoten. Förordning (2002:493).

5 §  Hos kommissionen finns en sekreterare, som utses av regeringen.

Ärendenas handläggning

6 §  Kommissionen sammanträder på tid och plats, som ordföranden bestämmer.

7 §  Kommissionen är beslutför, då ordföranden eller dennes ersättare och två andra ledamöter är närvarande. I handläggningen av ärenden, som berör en viss myndighet eller ett visst civilt intresse, skall om möjligt den ledamot i kommissionen delta som närmast kan anses företräda den myndigheten eller det intresset. Förordning (2002:493).

8 §  Ärenden som rör uttagning av sådana fartyg på vilka tillgången är god samt ärenden om ändrad uttagning på grund av förändring i ägarförhållanden får enligt kommissionens bestämmande avgöras av ordföranden ensam. Detsamma gäller andra ärenden av mindre vikt.

9 §  Ordföranden skall övervaka att kommissionens arbete bedrivs i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

10 §  Vid kommissionens sammanträden skall föras protokoll.

11 §  I skrivelser till regeringen eller chefen för ett departement skall anges vilka ledamöter som har deltagit i ärendets behandling. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

[S2]Närmare bestämmelser om arbetet i övrigt inom kommissionen meddelas av kommissionen.

Övriga bestämmelser

12 §  Kommissionens ledamöter, ersättare och sekreterare får företa de tjänsteresor inom riket som verksamheten kräver, om medel finns tillgängliga.

Ändringar

Förordning (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen

  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:822) om ändring i förordningen (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1215) om ändring i förordningen (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:519) om ändring i förordningen (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:650) om ändring i förordningen (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2002:493) om ändring i förordningen (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:176) om upphävande av förordningen (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen

Omfattning
upph.