Upphävd författning

Förordning (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:316 i lydelse enligt SFS 1999:790
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel statligt bidrag till kostnader för konstnärlig utsmyckning eller gestaltning vid nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av hyres- och bostadsrättshus. Förordning (1989:467).

2 § har upphävts genom förordning (1993:566).

3 §  Bidrag får inte lämnas om arbetet med den konstnärliga utsmyckningen eller gestaltningen har påbörjats innan ansökan om bidrag ges in. Förordning (1993:566).

4 §  Bidrag lämnas med 40 procent av skälig kostnad för utsmyckningen eller gestaltningen, dock med högst 16 kronor 70 öre per kvadratmeter bruksarea för våningsplan ovan mark, till den del planet innehåller bostäder.

[S2]För resterande kostnad kan tillägg göras i bidragsunderlaget vid nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av bostäder enligt 11 a § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, enligt 13 § förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus samt enligt 11 § förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder som avser bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (1993:566).

5 §  Ansökan om bidrag skall lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet är belägen som avses med ansökan. Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av Boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som verket föreskriver.

[S2]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1995:594)

6 §  Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall länsstyrelsen ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Förordning (1993:1122).

7 § har upphävts genom förordning (1993:566).

8 §  Länsstyrelsen beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare.

[S2]Bidraget betalas ut sedan åtgärderna utförts. Boverket sköter utbetalningen.

[S3]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utbetalning av bidrag. Förordning (1995:594).

9 §  Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Förordning (1993:1122).

10 §  Länsstyrelsens beslut om bidrag enligt denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1122).

11 § har upphävts genom förordning (1993:1122).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Förordning (1989:467) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Omfattning
  ändr. 1-5, 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:857) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-12-15

Förordning (1991:1936) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:566) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:282, Prop. 1991/93:100, Bet. 1992/93:BoU16
  Omfattning
  upph. 2, 7 §§; ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 10 §§; ny 11 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1122) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 5, 6, 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:594) om ändring i förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden som har kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:211, Bet. 1994/95:BoU10
  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:74) om upphävande av förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall fortfarande gälla i fråga om ansökningar om bidrag som kommit in till länsstyrelsen före utgången av år 1996, om åtgärden är utförd och ansökan om utbetalning av bidrag kommit in till länsstyrelsen senast den 1 juli 2000. Förordning (1999:790).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:88, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KU1
  Omfattning
  upph.

Förordning (1999:790) om ändring i förordningen (1997:74) om upphävande av förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1997:74
Ikraftträder
1999-12-01