Upphävd författning

Förordning (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:974 i lydelse enligt SFS 1999:1195
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt räntestöd (räntebidrag) vid förbättring av bostadshus lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Senaste dag för ansökan om stöd enligt denna förordning, eller om att tidigare sökt stöd utökas till fler åtgärder, är den 31 december 1994.

[S3]För sådana åtgärder för vilka ansökan kommer in till länsstyrelsen under tiden 1 juli--31 december 1994, lämnas stöd endast om åtgärden slutförs inom ett år från det att ansökan inkommit. Förordning (1994:507).

2 §  Räntebidrag lämnas till ägare av hus med bostadslägenheter som upplåts med hyres- eller bostadsrätt (bostadshus) samt till ägare av mindre värmeanläggningar som är gemensamma för flera hyres- eller bostadsrättshus.

[S2]I fråga om en- eller tvåfamiljshus som upplåts med hyresrätt lämnas räntebidrag endast om huset är beläget på fastighet som utgör näringsfastighet enligt 5 § kommunalskattelagen (1928:370). Förordning (1990:922).

3 §  I fråga om bostadshus lämnas räntebidrag i följande fall:

 1. För underhållsåtgärder i eller i anslutning till huset, dock inte för åtgärder i de enskilda lägenheterna i huset.
 2. För åtgärder som utförs i syfte att åstadkomma en bättre hushållning med energi eller användning av andra energislag än olja vid uppvärmning (energisparåtgärder).
 3. För åtgärder som behövs för att avhjälpa mera omfattande mögel-, röt-, fukt- eller korrosionsskador eller för att avhjälpa andra byggnadstekniska brister, om de innebär en påtaglig risk från säkerhets- eller hälsoskyddssynpunkt, eller för att minska radondotterhalten i huset till en nivå som är godtagbar från hälsoskyddssynpunkt (reparationsåtgärder).
 4. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning som utförs i samband med sådana åtgärder som avses i 1--3. Förordning (1992:990).

4 §  Bidragsverksamheten handhas av Boverket och länsstyrelsen. Förordning (1993:1113).

Förutsättningar för bidrag

5 §  Räntebidrag för underhålls- och reparationsåtgärder lämnas endast om de är förenade med energisparåtgärder som skäligen bör komma till stånd samtidigt. Förordning (1991:1927).

6 §  Om huset innehåller både bostadslägenheter och en eller flera lokaler, lämnas räntebidrag endast till den del åtgärderna avser bostäder.

7 §  I fråga om sådana mindre värmeanläggningar som avses i 2 § lämnas räntebidrag endast under förutsättning att behovet av bränsle för anläggningen kan tillgodoses på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skogsindustrins behov av träfiberråvaror. Om en ny anläggning byggs gäller som ytterligare förutsättning att den utförs i ett område där det inte finns och inte heller planeras något fjärrvärmenät eller gasnät avsett för distribution av naturgas.

Särskilda bestämmelser om räntebidrag för energisparåtgärder i bostadshus

9 §  Energisparåtgärder i bostadshus är

 1. förbättring av värme- och ventilationssystem,
 2. anordningar för individuell mätning av varmvatten, el och gas eller för nattackumulering av varmvatten,
 3. anslutning av en fastighet till en fjärrvärmeanläggning eller till ett gasnät avsett för distribution av naturgas,
 4. anslutning av en fastighet till annan gemensam värmeanläggning än som anges i 3,
 5. anordningar för att utnyttja nya och förnybara lokala energikällor,
 6. förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och bjälklag,
 7. installation av elpatron eller elvarmvattenberedare eller av elkassett som ansluts till värmepanna,
 8. installation av värmepanna som är avsedd både för el och för ved, träflis eller andra likartade bränslen och
 9. installation av elvärmepanna, om den är avsedd att komplettera en redan fungerande anläggning som eldas med olja eller om det annars finns särskilda skäl.

10 §  För energisparåtgärder som inte är förenliga med översiktliga ställningstaganden av kommunfullmäktige beträffande energi-, bebyggelse- och bostadsförsörjningsplaneringen inom kommunen lämnas räntebidrag endast om det finns särskilda skäl.

11 §  Om huset innehåller bostadslägenheter och en eller flera lokaler, lämnas räntebidrag för energisparåtgärder endast under förutsättning att åtgärderna vidtas beträffande både lägenheterna och lokalerna. Detta gäller dock inte beträffande lokaler, för vilka uppvärmningsbehovet är avsevärt lägre än för bostäder.

12 §  Räntebidrag för förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och bjälklag lämnas endast under förutsättning att värme- och ventilationssystemet justeras efter det att isoleringsarbetena har slutförts, så att systemet fungerar på ett från energisparsynpunkt godtagbart sätt. Justering behöver dock inte ske om det är uppenbart onödigt.

[S2]Räntebidrag för anslutning enligt 9 § 4 lämnas endast, om anläggningen skall utföras inom ett område där det inte finns och inte heller planeras något fjärrvärmenät eller gasnät avsett för distribution av naturgas.

Bidragets storlek m. m.

13 §  Räntebidraget skall beräknas på grundval av ett räntebidragsunderlag och en räntesats som boverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser (bostadsobligationsräntan) som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år.

[S2]Räntebidragsunderlaget för det första året av bidragstiden skall motsvara den godkända kostnaden för utförda åtgärder. Bidragstiden räknas från den dag då åtgärderna avslutas. Boverket föreskriver med vilka belopp som kostnaden för olika åtgärder får räknas in i bidragsunderlaget. Kostnaden för konstnärlig utsmyckning eller gestaltning får dock räknas in i bidragsunderlaget med högst 25 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark. För varje följande år av bidragstiden skall bidragsunderlaget minskas med ett belopp som motsvarar en amortering i form av annuiteter, beräknade efter åtta procent ränta på det ursprungliga bidragsunderlaget och den tid under vilken bidraget skall lämnas (bidragstiden). Förordning (1990:1371).

14 §  Räntebidrag lämnas med ett belopp som motsvarar produkten av räntebidragsunderlaget och 10 procent av räntesatsen enligt 13 § första stycket.

[S2]Den räntesats som tillämpas vid beräkningen av räntebidraget skall under bidragstiden anpassas till ändringar i bostadsobligationsräntan. Anpassningen skall ske vid tidpunkter som Boverket föreskriver med hänsyn till att bostadsobligationsräntan bestäms med utgångspunkt från marknadsräntan för bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år. Förordning (1998:1643).

15 §  Räntebidrag lämnas under en tid av tio eller 20 år beroende på den tid som åtgärderna kan nyttiggöras. Boverket föreskriver för vilka åtgärder som bidrag lämnas i tio respektive 20 år. Förordning (1990:1371).

Särskilda villkor för bidrag m. m.

16 §  Husägare som får räntebidrag enligt denna förordning och som har avtal om förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) skall lämna information om de beräknade årliga kostnaderna och utgifterna för sådana underhållsåtgärder som husägaren avser att betala med hyresintäkter, om hyresgästorganisationen begär det i en förhandling.

[S2]Om hyresgästorganisationens begäran om information inte har tillgodosetts inom ett år efter avslutad förhandling, kan länsstyrelsen besluta att räntebidraget skall upphöra i fråga om det eller de hus som begäran avser. Förordning (1993:1113).

17 §  Allmännyttiga bostadsföretag som får räntebidrag enligt denna förordning skall, utöver det grundkapital som skall finnas enligt 18 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693), ha en konsolideringsfond som motsvarar minst 2 procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar. Vid beräkning av konsolideringsfondens storlek skall inte beaktas hus som är yngre än 10 år.

[S2]Om ett företag har ett grundkapital som avsevärt överstiger det minsta belopp för sådant kapital som anges i 18 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder, kan länsstyrelsen på begäran av företaget medge befrielse helt eller delvis från kravet på konsolideringsfond.

[S3]Konsolideringsfonden får i balansräkningen redovisas som obeskattad reserv.

[S4]Under den tid då företag får räntebidrag enligt denna förordning skall företagets revisor varje år lämna intyg till länsstyrelsen om att kravet enligt första stycket är uppfyllt. Om medgivande enligt andra stycket har lämnats, skall detta anges i intyget. Förordning (1993:1113).

Förfarandet i bidragsärenden

18 §  Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten som avses med ansökningen är belägen.

[S2]Avser ansökningen en sådan mindre värmeanläggning som avses i 2 §, skall tillsammans med ansökningen ges in en plan som visar hur anläggningens bränslebehov skall tillgodoses. Förordning (1993:1113).

19 § har upphävts genom förordning (1993:413).

20 §  Länsstyrelsen beslutar om bidrag. Förordning (1993:1113).

21 §  Räntebidrag betalas ut två gånger per år vid de tidpunkter som Boverket föreskriver. Bidraget får dock inte betalas ut förrän åtgärderna slutförts och av länsstyrelsen godkänd besiktning av åtgärderna har ägt rum.

[S2]Länsstyrelsen beslutar om utbetalning av bidrag. Boverket sköter utbetalningarna.

[S3]Under år 2000 utgår inte bidrag. Förordning (1999:1195).

21 a §  Räntebidraget upphör när det totala räntebidraget för den period aviseringen avser är lägre än 1 000 kr. Förordning (1998.1643).

[S2]Övriga bestämmelser

22 § har upphävts genom förordning (1993:1113).
23 § har upphävts genom förordning (1993:413).

24 §  Föreskrifter för tillämpningen av 6 och 18 §§, 20 §§ förordningen meddelas av Boverket. Förordning (1993:1113).

25 §  Länsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1158).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förordning (1985:135) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:85
  Omfattning
  ändr. 2, 14, 17 §§, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1985-04-16

Förordning (1985:1014) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förordning (1986:718) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1986:1404) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:466) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 13, 14, 15, 21, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1055) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förordning (1990:922) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 13 § en vecka efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991. De nya bestämmelserna i 14 § tillämpas i fråga om räntebidrag som avser tiden efter utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:144
  Omfattning
  ändr. 2, 13, 14, 25 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-10-02

Förordning (1990:1371) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
  Bestämmelserna i 3 § första stycket 1 tredje meningen i sin nya lydelse om räntebidrag för vissa åtgärder i enskilda lägenheter tillämpas även i de fall huset har färdigställts före år 1991 med stöd av bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), om bostadslånet betalas ut efter utgången av år 1990.
  Bestämmelserna i 13 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas i fråga om räntebidrag som avser tiden efter utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 13, 15, 21, 24 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1372) om ändring i förordningen (1990:922) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Omfattning
  ändr. 14, 25 §§ i 1990:922
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1162) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket får tillämpas endast med avseende på åtgärder som påbörjas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:144
  Omfattning
  ändr. 8, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1394) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förordning (1991:1927) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:990) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 och 8 §§ två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1993.
  2. Bestämmelserna i 3 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag kommit in till förmedlingsorganet före den 5 november 1991.
  3. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet, såvitt avser bidrag för tid efter utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:56, Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 3, 8, 14 §§
  Ikraftträder
  1992-10-28

Förordning (1993:413) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 19, 23 §§; ändr. 4, 8, 18, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1113) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 4, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:507) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet, såvitt avser bidrag för tid efter utgången av juni 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:206, Prop. 1992/93:100
  Omfattning
  ändr. 1, 14 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1504) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:92, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:BoU1
  Omfattning
  ny 21 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1187) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Förordningen skall tillämpas i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet, såvitt avser bidrag för tid efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:77, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1158) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1643) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förarbeten
Rskr. 1998/99:59, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 14, 21 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1195) om ändring i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:71, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:BoU1
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1386) om upphävande av förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2000/01:90, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:BoU1
Omfattning
upph.