Upphävd författning

Förordning (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:408 i lydelse enligt SFS 1994:582
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter i vissa delar av landet av arbetsmarknadsskäl.

Villkor för inlösen

2 §  En fastighet eller en bostadsrätt som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län får lösas in, om

 1. ägaren av fastigheten eller bostadsrätten eller en medlem av dennes hushåll, trots en ingående prövning av arbetsförmedlingen, inte kan få arbete i eller nära bostadsorten i en sådan omfattning att hushållets försörjning är tryggad,
 2. hushållet på grund av detta måste flytta till en annan ort inom landet, och
 3. ägaren inte kan sälja fastigheten eller bostadsrätten.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får inlösen ske även i andra delar av landet. Förordning (1994:582).

3 §  En fastighet som besväras av inteckning till säkerhet för ett statligt lån som en kommun har gått i borgen för får lösas in endast om kommunen åtar sig att betala lånet.

[S2]Detta gäller dock inte om kommunen har åtagit sig betalningsansvaret enligt 19 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), 13 § bostadslånekungörelsen (1967:552) eller motsvarande äldre bestämmelser.

4 §  En ansökan om inlösen skall göras hos länsarbetsnämnden före flyttningen. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl.

Värdering

5 §  En fastighet löses in med ett belopp som svarar mot dess senaste taxeringsvärde.

[S2]Om fastigheten har förvärvats inom tre år före ansökan om inlösen för ett pris som är lägre än taxeringsvärdet, skall detta pris vara inlösenvärde.

6 §  Om fastighetsägaren har tagit lån för att förvärva eller förbättra fastigheten och kapitalskulden vid tidpunkten för ansökan om inlösen överstiger taxeringsvärdet, får fastigheten lösas in med ett belopp som svarar mot den kvarstående kapitalskulden.

7 §  Om det finns särskilda skäl, får inlösen även i andra fall ske till ett annat värde än taxeringsvärdet.

8 §  En bostadsrätt löses in med ett belopp som svarar mot det pris som bostadsrättshavaren har betalat för bostadsrätten. Om priset avviker väsentligt från vad som gäller för likvärdiga lägenheter på orten, får inlösen ske med ett annat belopp.

Försäljning

9 §  En fastighet eller en bostadsrätt som har lösts in skall säljas på så fördelaktiga villkor som möjligt.

10 §  Vid försäljningen av en inlöst fastighet skall en statlig lånefordran som inte täcks av köpeskillingen efterges.

Övriga bestämmelser

11 §  Länsarbetsnämnden beslutar i ärenden som rör fastigheter och bostadsrätter i de län som avses i 2 § första stycket. I andra ärenden beslutar Arbetsmarknadsstyrelsen.

[S2]Länsarbetsnämnden förvaltar och säljer inlösta fastigheter och bostadsrätter. Förordning (1994:582).

12 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:582).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1994:582) om ändring i förordningen (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter

Omfattning
ändr. 2, 11, 12 §§
Ikraftträder
1994-08-01

Förordning (1999:595) om upphävande av förordningen (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Omfattning
upph.