Upphävd författning

Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:410
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag till handikappade för att

 1. skaffa personbil eller motordriven invalidvagn,
 2. ändra eller skaffa särskild anordning till fordon, eller
 3. byta ett fordon som avses i 1.

Bidrag för nyanskaffning

2 §  Bidrag får lämnas till handikappade som är beroende av ett sådant fordon som avses i 1 § 1 för att

 1. genom arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till sin försörjning,
 2. genomgå en yrkesinriktad utbildning, eller
 3. genomgå yrkesinriktad rehabilitering under vilken han eller hon får utbildningsbidrag.

3 §  Helt bidrag lämnas med ett belopp som svarar mot kostnaden för att skaffa fordonet, dock högst 35 000 kronor.

[S2]Helt bidrag lämnas till en handikappad vars årliga bruttoinkomst understiger 63 000 kronor.

[S3]Med årlig bruttoinkomst avses vad den handikappade sammanlagt uppbär i intäkter av förvärvsarbete och kapital samt som sjukpenning, livränta, pension eller liknande förmån; dock inte handikappersättning eller vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 §  Till en handikappad vars årliga bruttoinkomst överstiger 63 000 kronor lämnas bidrag med högst följande belopp.

Årlig bruttoinkomstBidrag i procent av helt bidrag
63 000--66 99980
67 000--70 99960
71 000--74 99940
75 000--78 99920
79 000--0

Bidrag för ändringar m. m.

5 §  Bidrag till en handikappad som uppfyller villkoren i 2 § får, oavsett inkomst, lämnas med ett belopp som svarar mot kostnaden för en sådan ändring av eller anordning på ett fordon som behövs för att han eller hon skall kunna bruka det.

Bidrag för byte av fordon

6 §  Bidrag till handikappade som uppfyller villkoren i 2 § och som behöver byta ett motorfordon får lämnas enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§. Ett bidrag enligt 3 eller 4 § skall dock minskas med vad den handikappade har erbjudits vid byte av det fordon som han eller hon innehar eller den köpeskilling som har erhållits vid försäljning av fordonet.

7 §  Om det fordon som skall bytas har köpts med bidrag enligt denna förordning, får bidrag enligt 6 § lämnas endast om

 1. fem år har förflutit från det att bidrag lämnades senast, och
 2. behovet att av trafiksäkerhetsskäl ersätta fordonet har styrkts genom bilinspektör vid trafiksäkerhetsverket.

[S2]Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt, får dock bidrag lämnas tidigare än som sägs i första stycket 1.

Gemensamma bestämmelser

8 §  Bestämmelserna i 19 och 21--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas.

9 §  Bidrag enligt denna förordning skall minskas med sådant bidrag till inköp eller ändring av fordonet som den handikappade får från en kommun eller landstingskommun eller i form av försäkringsersättning.

10 §  Det medicinska behovet av fordonet eller ändringen eller anordningen skall styrkas med läkarintyg. Intyget skall prövas eller utfärdas av läkare hos länsarbetsnämnden.

11 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas till och med månaden före den då den handikappade fyller 65 år.

12 §  Används inte fordonet längre för avsett ändamål, skall bidraget betalas tillbaka. Återbetalningsbeloppet skall minskas med en femtedel för varje helt år som har gått sedan bidraget beviljades. Om det finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller efterges.

13 §  Länsarbetsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos AMS. AMS beslut får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:890

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m. skall upphöra att gälla.
  2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.
  3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3, 4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda förordningen.
  Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare. Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.
  1. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.
  Omfattning
  upph.