Lag (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:444
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Försöksverksamhet med kommunal prövning av frågor om tillstånd till motorsportbanor och skjutbanor enligt miljöskyddslagen (1969:387) får bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de av följande kommuner som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att delta i denna verksamhet, nämligen Haninge, Tyresö, Gnosjö, Helsingborg, Varberg, Ale, Örebro, Sandviken och Bräcke.

[S3]Denna lag gäller inte försvarsmaktens anläggningar.

Handläggning

2 §  Frågor om tillstånd som avses i 1 § skall prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

[S2]Bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387) om ärenden som prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd skall tillämpas också på sådana ärenden. Vad som sägs i 14 § andra stycket 3 nämnda lag skall dock tillämpas endast om det behövs för utredningen i ärendet.

Överklagande

3 §  Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Beslut om ersättning för kostnader enligt 14 § femte stycket andra meningen miljöskyddslagen (1969:387) överklagas dock genom besvär hos kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Lag (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1988:1418) om fortsatt giltighet av lagen (1987:444) om för- söksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:1
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1989-01-01