Upphävd författning

Lag (1987:474) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationellas anktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:474
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utöver vad som sägs i 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, får regeringen förordna att 3 och 5 §§ lagen skall tillämpas i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia. Regeringen får också meddela förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.
Om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande ej längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån upphäva eller ändra meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter.

Ändringar

Lag (1987:474) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia

Förarbeten
Prop. 1986/87:110
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1990:77

    Omfattning
    upph.