Upphävd författning

Lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1971-05-27
Ändring införd
SFS 1971:176
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats eller rekommendation som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga kan regeringen förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas.

[S2]Regeringen får också förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas om samarbetet med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) för att främja internationell fred och säkerhet påkallar det och om det är ett svenskt intresse att sådana åtgärder som avses i de nämnda bestämmelserna införs utan dröjsmål.

[S3]Ett förordnande förfaller, om det inte inom en månad underställs

[S4]riksdagen för prövning av frågan huruvida det skall bestå och om det inte inom två månader från det underställningen skedde godkänns av riksdagen. Vid beräkning av tiden för riksdagens godkännande efter underställning bortses från tid då riksdagen gör längre uppehåll i kammarens arbete än en månad.

[S5]Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande inte längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter. Lag (1994:1645).

2 §  Med blockerad stat förstås i denna lag stat eller område som är föremål för sanktioner enligt beslut eller rekommendation som avses i 1 § första stycket.

[S2]Med vara förstås i denna lag materiellt ting av lös egendoms natur. Som vara anses även elektrisk kraft.

[S3]Vad som nedan föreskrives om vara gäller dock ej egendom som är avsedd endast för innehavarens personliga bruk.

4 §  Regeringen får meddela förbud att

 1. till blockerad stat införa vara,
 2. inom blockerad stat tillhandahålla vara i verksamhet av ekonomisk art,
 3. utanför blockerad stat tillhandahålla vara avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives från den blockerade staten,
 4. från blockerad stat utföra vara. Lag (1979:515).

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

5 §  Regeringen får meddela förbud att vidtaga åtgärd som är ägnad att främja enligt 3 eller 4 § förbjudet förfarande och som innebär

 1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll eller reparation av vara eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan åtgärd,
 2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av vara eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller förnödenhet för transport,
 3. överlåtelse eller förvärv av vara, upplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill eller meddelande av försäkring därå eller rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnd åtgärd beträffande vara,
 4. överlåtelse eller förvärv av uppfinning eller upplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill, eller
 5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i 1-4. Lag (1979:515).

5 a §  Regeringen får meddela förbud att till fysisk eller juridisk person med hemvist i blockerad stat överlåta firma, varumärke eller registrerat mönster eller att upplåta särskild rätt därtill. Lag (1979:515).

6 §  Regeringen får förbjuda åtgärd som anges i 5 § 1-3 och lämnande eller förmedlande av uppdrag för sådan åtgärd i fråga om vara som utförts från blockerad stat efter det att förbud som meddelats med stöd av 4 § 4 trätt i kraft. Lag (1979:515).

7 §  Regeringen får meddela förbud att utifrån verkställa betalning eller lämna kredit till mottagare i blockerad stat eller att verk ställa betalning eller lämna kredit till någon utanför blockerad stat, om betalningen eller krediten är avsedd för mottagare i den blockerade staten eller för verksamhet av ekonomisk art som idkas där eller drives därifrån.

[S2]Regeringen får även meddela förbud att lämna eller förmedla uppdrag för åtgärd som förbjudits enligt första stycket. Lag (1979:515).

 • NJA 1998 s. 706:Fråga om tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

7 a §  Regeringen får förbjuda att 1. penningmedel som tillhör en blockerad stat eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i en blockerad stat eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från en blockerad stat betalas ut, 2. penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon som anges i 1 överlåts, pantsätts eller förfogas över på annat sätt, 3. penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar överlåts, om tillgångarna är avsedda för någon som anges i 1.

[S2]Regeringen får även förbjuda att uppdrag för en sådan åtgärd som förbjudits med stöd av denna paragraf lämnas eller förmedlas. Lag (1993:664).

7 b §  Regeringen får meddela förbud att i näringsverksamhet utföra tjänster i en blockerad stat.

[S2]Regeringen får vidare meddela förbud att i näringsverksamhet utföra tjänster på uppdrag av en myndighet i en blockerad stat eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i en blockerad stat eller av en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från en sådan stat. Lag (1993:664).

7 c §  Regeringen får meddela förbud att uppfylla anspråk som framställts -- direkt eller indirekt -- av en myndighet i en blockerad stat eller av en fysisk eller juridisk person med hemvist i den blockerade staten, om anspråket grundas på ett avtal eller en skuld- eller garantiförbindelse vars fullgörande påverkats av förbud meddelade med stöd av 3--7 b och 8 §§. Lag (1993:664).

8 §  Regeringen får meddela förbud att utöva trafik till lands samt sjö- eller luftfart till eller från blockerad stat eller att i fråga om sådan verksamhet samarbeta med trafikföretag, som drives i eller från nämnda stat, eller med ägare eller brukare av transportmedel som är registrerat där.

[S2]Förbud enligt första stycket får riktas mot ägare och brukare av transportmedel samt mot befälhavare och besättningsman på transport medel.

[S3]Regeringen får även meddela förbud att lämna eller förmedla uppdrag att utöva verksamhet som förbjudits enligt första stycket. Lag (1979:515).

9 §  Regeringen kan för visst fall medge undantag från förbud som meddelats med stöd av 3-8 §. Lag (1979:515).

10 §  Förbud som meddelats med stöd av 3-8 § gäller även om avtal om förfarande eller åtgärd som avses i nämnda lagrum slutits innan sådant förbud trätt i kraft, såvida ej regeringen förordnat annat. Lag (1979:515).

11 §  Den som bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 3 -- 8 §§ döms, om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Har gärningen skett av grov oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också den som bryter mot förbud i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses i 1 § första stycket.

[S3]Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas i ringa fall. Till ansvar skall inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till gärningar som avses i denna paragraf.

[S4]Regeringen kan förordna att en svensk medborgare som utomlands har begått brott som avses i denna paragraf skall dömas efter denna lag och vid svensk domstol, om det föranleds av ett beslut eller en rekommendation enligt 1 § första stycket eller av samarbete enligt 1 § andra stycket. Detta gäller även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena den balken. Lag (1994:1665).

12 §  Utbyte av brott enligt 11 § skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart obilligt. Lag (1994:1665).

13 §  Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt 11 § eller som frambragts genom sådant brott kan förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl föreligger. Detsamma gäller egendom med vilken tagits befattning som utgör brott enligt 11 §.

[S2]I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1994:1665).

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

14 §  Åtal för brott enligt 11 § får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigar. Lag (1994:1665).

15 §  Regeringen får förordna att en utlänning som skäligen kan antas ha hemvist i en blockerad stat och ha begått eller avse att begå sådan handling som står i strid mot förbud enligt 3--8 §§ kan avvisas i den ordning som föreskrivs i utlänningslagen (1989:529). Lag (1989:536).

16 §  Har regeringen meddelat förbud som avses i 3 § eller 5 §2 eller 5, gäller 13--19 §§ lagen (1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om brott mot sådant förbud.

[S2]Detsamma gäller vid brott mot motsvarande förbud i sådana av Europeiska gemenskapen beslutade förordningar som avses i 11 § andra stycket. Lag (1994:1665).

17 §  Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna, vilka förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses i 1 § första stycket och beträffande vilka straffansvar därför gäller i landet direkt enligt 11 § andra stycket. Lag (1994:1665).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Övergångsbestämmelse

1971:176.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.
 2. Genom lagen upphäves lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot Rhodesia.
 3. I fråga om vara som vid den nya lagens ikraftträdande är omfattad av utförselförbud enligt 2 § lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia får regeringen, utan hinder av att varan utförts från Rhodesia innan förbud som meddelats med stöd av 4 § 4 nya lagen trätt i kraft, meddela förbud enligt 6 § nya lagen. Regeringen får även föreskriva att förordnande enligt 15 § nya lagen får avse också utlänning som skäligen kan antagas ha hemvist i Rhodesia och före lagens ikraft trädande ha begått handling som står i strid mot 2-6 § lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia. Lag (1979:515).
Förarbeten
Prop. 1971:77

Ändring, SFS 1972:815

Lag (1979:515) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:91
  Omfattning
  ändr. 1, 3-11, 14, 15 §§, 3 p övergångsbest.; ny 5 a §

Lag (1985:1053) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:52
  Omfattning
  ändr. 11, 15 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1989:51) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Lag (1989:536) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Lag (1992:1257) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:57, Bet. 1992/93:UU4
  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:664) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:411, Prop. 1992/93:229, Bet. 1992/93:UU34
  Omfattning
  nya 7 a, 7 b, 7 c §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1635) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1665) om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:113, Prop. 1994/95:97, Bet. 1994/95:UU8
  Omfattning
  ändr. 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 17 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1996:95

  Omfattning
  upph.