Upphävd författning

Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:504
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmännna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § första stycket tillämpas på polarforskningssekretariatet.

Uppgifter

2 §  Sekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk polarforskning och utvecklingsverksamhet med anknytning därtill.

3 §  Det åligger sekretariatet särskilt att

 1. planera forskning och utvecklingsarbete med inriktning på polarområdena,
 2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,
 3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utvecklingsverksamhet avseende polarområdena,
 4. främja en ökad förståelse och ett förbättrat skydd för miljön i polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram,
 5. bistå med erforderlig expertis vid internationella förhandlingar och internationellt samarbete.

4 §  Sekretariatet skall i sitt arbete samverka med myndigheter, andra organ och organisationer, vars verksamhet har anknytning till polarforskning.

[S2]Sekretariatet bör vid behandling av forskningsfrågor inhämta råd från Vetenskapsakademiens polarforskningskommitte' samt samverka med Naturvetenskapliga forskningsrådet och andra organ som finansierar forskningsverksamhet.

[S3]Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet inom arktisk teknik.

Organisation

5 §  Sekretariatet leds av en styrelse. I styrelsen ingår en ordförande, sekretariatets föreståndare samt tre andra ledamöter.

6 §  Föreståndaren är chef för sekretariatet.

7 §  Hos sekretariatet finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får sekretariatet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om sekretariatets organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter, däribland ordföranden eller föreståndaren, är närvarande.

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren ensam.

11 §  Ärenden avgörs efter föredragning, som ankommer på föreståndaren eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Tjänstetillsättningar

12 §  Föreståndaren förordnas av regeringen. Andra tjänster tillsätts av sekretariatet.

13 §  Ordförande och andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen för tre år.

Ändringar

Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1199

  Omfattning
  upph.