Upphävd författning

Förordning (1987:589) om träfiberråvara;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:589 i lydelse enligt SFS 1991:1761
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1991:1761).
2 § har upphävts genom förordning (1991:1761).

3 §  I sågverk får sågverkets egna biprodukter användas för eldningsändamål utan tillstånd enligt 3 § lagen (1987:588) om träfiberråvara.

4 §  Frågor om tillstånd enligt 3 § första stycket lagen (1987:588) om träfiberråvara prövas av närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1761).

5 §  Frågor om inskränkning eller upphävande av ett tillstånd enligt 5 § lagen (1987:588) om träfiberråvara prövas av närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1761).

6 §  Tillsynsmyndighet enligt 6 § lagen (1987:588) om träfiberråvara är skogsvårdsstyrelserna, var och en inom sitt verksamhetsområde.

7 §  Om det finns förutsättningar för inskränkning eller upphävande av ett tillstånd enligt 5 § lagen (1987:588) om träfiberråvara skall tillsynsmyndigheten lämna meddelande om detta. Meddelandet jämte tillsynsmyndighetens eget yttande skall lämnas till närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1761).

8 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall på begäran lämna tillsynsmyndigheten de uppgifter som behövs för tillsynens utövande. Tillsynsmyndigheten skall på begäran lämna verket de uppgifter som behövs för beredningen av ett ärende. Förordning (1991:1761).

9 §  Närings- och teknikutvecklingsverkets beslut enligt 3 och 5 §§ lagen (1987:588) om träfiberråvara får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1987:589) om träfiberråvara

    Ikraftträder
    1987-07-01

Förordning (1991:1761) om ändring i förordningen (1987:589) om träfiberråvara

Omfattning
upph. 1, 2 §§; ändr. 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1993:564) om upphävande av förordningen (1987:589) om träfiberråvara

    Omfattning
    upph.