Upphävd författning

Lag (1987:588) om träfiberråvara

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:588
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag är tillämplig på användningen av såg- och kutterspån (spån) för eldningsändamål. Lagens syfte är att motverka brister inom träskiveindustrins försörjning med spån. Lag (1991:1759).

2 § har upphävts genom lag (1991:1759).

3 §  Spån får inte utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer användas i eldningsanläggning eller anläggning för framställning av trädbränsle om användningen av spån uppgår till minst 10 000 m/n3/ fast mått per kalenderår.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd för sådana fall där prövning inte bedöms nödvändig för att tillgodose syftet med denna lag. Lag (1991:1759).

4 §  Ett tillstånd skall avse användning av en viss mängd spån per kalenderår. Tillståndet får förses med villkor. Lag (1991:1759).

5 §  Om ett tillstånd under de tre senast förflutna kalenderåren genomsnittligt har utnyttjats mindre än till 75 procent får tillståndet inskränkas, dock ej mer än till vad som motsvarar den förväntade framtida användningen. Har verksamheten vid anläggningen lagts ner får tillståndet upphävas.

[S2]Beslut enligt denna paragraf meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

7 §  På begäran av tillsynsmyndigheten skall innehavaren av en anläggning

 1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynens utövande, och
 2. ge myndigheten tillträde till anläggningen i den omfattning som behövs för tillsynens utövande.

8 §  Om en begäran enligt 7 § inte följs får tillsynsmyndigheten vid vite förelägga innehavaren att fullgöra sin skyldighet.

9 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 7 och 8 §§ får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

10 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder spån utan behövligt tillstånd eller bryter mot föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av denna lag skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:1759).

11 §  Brott som avses i 10 § får åtalas av allmän åklagare endast om brottet har anmälts till åtal av tillsynsmyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:588) om träfiberråvara

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
 2. För anläggningar som omfattas av 3 §, där verksamheten vid lagens ikraftträdande bedrivs med tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385), skall tillstånd och villkor som har meddelats enligt sistnämnda lag i tillämpliga delar anses som meddelade enligt den nya lagen.
 3. I anläggningar som omfattas av 3 §, där verksamheten vid lagens ikraftträdande bedrivs utan tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385), får verksamheten bedrivas utan tillstånd så länge användningen av träfiberråvara inte överstiger användningen under basåret. Med basår avses det av åren 1973, 1974 och 1975 då användningen vid anläggningen var högst. Vid anläggningar för framställning av trädbränsle och vid eldningsanläggningar avses med basår dock det av åren 1980, 1981 och 1982 då användningen vid anläggningen var högst. I dessa anläggningar får dock verksamheten, intill utgången av år 1987, bedrivas utan tillstånd så länge användningen av träfiberråvara inte överstiger användningen under basåret med mer än 5 000 m/n3/ fast mått.
 4. Föreskrifterna i 136 a § byggnadslagen (1947:385) om förvaltningsenheter gäller till utgången av år 1987. Förvaltningsenheter får dock registreras endast om ansökan har gjorts före den nya lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Prop. 1986/87:105
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1991:1759) om ändring i lagen (1987:588) om träfiberråvara

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Tillstånd, som har meddelats enligt 3 § första stycket 1 i dess äldre lydelse, skall i den utsträckning det anger träfiberråvara i fortsättningen avse spån.
  3. Lagen (1987:588) om träfiberråvara skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:183
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01