Upphävd författning

Förordning (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:608 i lydelse enligt SFS 1992:730
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om utnyttjande av medel avsedda att bereda vetenskapligt kompetenta högskolelektorer och högskoleadjunkter vid statliga högskoleenheter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde tillfälle att bedriva forskning (rörlig resurs).

2 §  Forskning med utnyttjande av medel ur den rörliga resursen skall avse minst tre månaders heltidsarbete.

3 §  Urval bland sökande skall göras utifrån en bedömning av dessas vetenskapliga skicklighet.

[S2]Vid urvalet skall dock tillses att för lärare vid sådan högskoleenhet, som saknar fasta forskningsresurser, årligen skall utgå medel ur den rörliga resursen med minst det belopp som i genomsnitt under de tre närmast föregående åren har utgått ur resursen för lärare vid enheten i fråga.

4 §  Ansökan om utnyttjande av medel ur den rörliga resursen inges till den högskoleenhet där den sökande är anställd.

[S2]Högskoleenhet som saknar fasta forskningsresurser skall med eget yttrande sända ansökan vidare till den högskoleenhet till vilken verksamheten inom berört fakultetsområde är knuten enligt bilaga 10 a till högskoleförordningen (1977:263). Förordning (1988:506).

5 §  Medel för forskning ur den rörliga resursen fördelas av berörd fakultetsnämnd, sektionsnämnd eller utbildnings- och forskningsnämnd vid högskoleenhet med fasta forskningsresurser. Förordning (1989:25).

6 § har upphävts genom förordning (1992:730).

7 §  Beslut som har meddelats enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning

  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:506) om ändring i förordningen (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning

Förordning (1989:25) om ändring i förordningen (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1992:730) om ändring i förordningen (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning

Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:856) om upphävande av förordningen (1987:608) om utnyttjande av medel för högskoleelektorers och högskoleadjunkters forskning

  Omfattning
  upph.