Upphävd författning

Förordning (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-03-05
Ändring införd
SFS 1987:64
Ikraft
1987-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för merkostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall i Sverige med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen.

2 §  Ersättning får lämnas till den som helt eller delvis försörjer sig på att

  1. fiska eller jaga till husbehov eller för försäljning,
  2. plocka bär eller svamp för försäljning,
  3. försälja fiskekort,
  4. odla sättfisk för försäljning.

3 §  Ersättning lämnas endast för merkostnader och förluster som har ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan.

4 §  Ersättning lämnas inte enligt denna förordning för merkostnader och förluster för vilka ersättning lämnas enligt

  1. förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan eller
  2. förordningen (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet.

5 §  Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott.

[S2]När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottsbetalning avräknas.

6 §  Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Vid prövning av ärenden om ersättning skall länsstyrelsen samråda med berörda myndigheter.

[S3]Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Förordningen får tillämpas också i fråga om kostnader och förluster som uppstått före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1987-04-01

Ändring, SFS 1994:246

    Omfattning
    upph.