Upphävd författning

Förordning (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m. m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:721
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  För specialskolorna beräknas lärarresurser för

[S2]Särskilda resurser beräknas för vissa ändamål enligt 9 §. Förordning (1991:1063).

2 §  För varje specialskola skall lärarresurserna beräknas med hänsyn till det genomsnittliga elevantalet under en treårsperiod.

[S2]Beräkningarna skall grunda sig på det faktiska elevantalet under det pågående och det närmast föregående läsåret samt på det beräknade elevantalet under det närmast följande läsåret. Beräkningarna skall göras vid den tidpunkt under det pågående läsåret som statens institut för handikappfrågor i skolan (institutet) bestämmer. Förordning (1991:1063).

Beräkning av lärarresurserna

3 §  För varje elev i följande specialskolor beräknas 9,75 lärarveckotimmar, nämligen

 1. Manillaskolan, Stockholm,
 2. Östervångsskolan, Lund,
 3. Vänerskolan, Vänersborg,
 4. Birgittaskolan, Örebro,
 5. Kristinaskolan, Härnösand.

4 §  För varje elev i följande specialskolor beräknas 13,7 lärarveckotimmar, nämligen

 1. Åsbackaskolan, Gnesta,
 2. Hällsboskolan, Sigtuna,
 3. Ekeskolan, Örebro.

[S2]För varje elev vid Hällsboskolan som får undervisning på högstadiet vid Birgittaskolan, Örebro, beräknas 13,7 lärarveckotimmar.

Fördelning av viss del av lärarresurserna

5 §  Institutet disponerar en viss del av de lärarresurser som beräknas enligt 3 och 4 §§ för speciella behovsinriktade insatser, nämligen 0,65 lärarveckotimmar för varje elev som avses i 3 § och en lärarveckotimme för varje elev som avses i 4 §.

[S2]Institutet skall fördela denna resurs behovsinriktat mellan specialskolorna. Förordning (1991:1063).

Användningen av lärarresurserna

6 §  Styrelsen bestämmer hur de lärarresurser som tilldelas en specialskola enligt denna förordning skall användas för dels den undervisning eleverna skall ha enligt läroplanen, dels övriga ändamål som anges i 1 § första stycket, om något annat inte följer av andra stycket.

[S2]Om så behövs och omständigheterna i övrigt medger det, får en del av lärarresurserna tas i anspråk också för förvaltningskostnader. Förordning (1992:114).

Syo

7 §  Institutet fastställer för varje läsår enligt de grunder som anges i denna paragraf i vilken omfattning syo får anordnas i specialskolan.

För lärare i specialskolan som fullgör syo sätts undervisningsskyldigheten ned inom följande gränser:
Antal elever i årskurserna 7--10Nedsättning antal veckotimmar
-- 304-- 6
31-- 60 61-- 90 91--1207--10 11--14 15--18

[S2]Om syo fullgörs av annan personal med utbildning för syo, beräknas tjänsteunderlaget med följande antal timmar (60 minuter) per vecka:

[S3]Antal elever i Tjänsteunderlag årskurserna 7--10 antal timmar

8 §  Utöver vad som följer av 7 § får undervisningsskyldigheten för lärare vid Birgittaskolan, Örebro, sättas ned med sammanlagt åtta veckotimmar för att ge särskild service till personal för syo i grundskolan och gymnasieskolan avseende gravt synskadade eller hörselskadade elever vid skolan.

[S2]Om sådan service utförs av annan personal än lärare vid Birgittaskolan beräknas ett tjänsteunderlag härför med tio timmar (60 minuter) per vecka. Förordning (1991:1063).

Särskilda resurser för vissa ändamål

9 §  Särskilda resurser tilldelas specialskolorna för följande ändamål:

 1. De tjänster vid Ekeskolans, Åsbackaskolans och Hällsboskolans resurscentrum som regeringen har medgivit.
 2. Lönekostnaderna för rektorer och studierektorer efter avdrag för den del av lönekostnaderna som motsvarar deras undervisningsskyldighet, som i stället ersätts av lärarresurserna enligt 3 eller 4 §.
 3. Kostnader för vikarier och för lönetillägg som enligt skolavtalet utgår för rektorer, studierektorer, lärare och förstadielärare.
 4. Pedagogisk ledningsförstärkning på dataområdet enligt 10 §. Förordning (1991:1063).

Pedagogisk ledningsförstärkning på dataområdet

10 §  För planering och drift av datorsystem samt för metodiskt och pedagogiskt utvecklingsarbete får institutet tilldela specialskolorna en särskild resurs om högst tre lärarveckotimmar för varje specialskola.

[S2]Resursen får användas för nedsättning av undervisningsskyldigheten för en lärare på högstadiet som fullgör sådana uppgifter enligt beslut av styrelsen för skolenheten. Förordning (1991:1063).

Övriga föreskrifter

11 §  Ansökan om resurser enligt denna förordning görs av styrelsen. Ansökan skall ha kommit in till institutet senast den dag institutet bestämmer. Förordning (1991:1063).

12 §  Institutet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1063).

Ändringar

Förordning (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1988:818) om ändring i förordningen (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1063) om ändring i förordningen (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

  Omfattning
  nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, 5, de nya 9, 11, 12 §§; rubr. närmast före 7, 8 §§ sätts närmast före 9, 11 §§; nya 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 7, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:114) om ändring i förordningen (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1994:891) om upphävande av förordningen (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

  Omfattning
  upph.