Upphävd författning

Förordning (1987:861) om investeringsgaranti

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-09-03
Ändring införd
SFS 1987:861 i lydelse enligt SFS 1990:1064
Ikraft
1987-10-01
Upphäver
Kungörelse (1968:447) om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i u-land
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För täckning av förlust i samband med sådan investering i utlandet som bedöms vara av svenskt samhällsekonomiskt intresse får statsgaranti (investeringsgaranti) beviljas enligt denna förordning.

2 §  Investeringsgaranti får beviljas för investeringar avseende såväl varu- som tjänsteproduktion under förutsättning att garantitagaren får tillfredsställande inflytande över investeringen eller investeringen har ett företagsstrategiskt syfte.

3 §  Investeringsgaranti får beviljas för täckning av förlust som föranleds av att

 1. garantitagaren genom åtgärder av en myndighet i det land där investeringen görs (värdlandet) berövas äganderätten till, inflytandet över eller avkastningen av investeringen, eller att investeringen eller avkastningen därav går helt eller delvis förlorad till följd av åtgärder från en myndighet i värdlandet, eller att en sådan myndighet häver eller bryter mot ett avtal som upprättats mellan investeraren och värdlandet och saken inte kan prövas i vederbörlig ordning i en domstol eller skiljenämnd,
 2. investeringen skadas, förstörs eller går förlorad till följd av krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller någon annan utomordentlig händelse i värdlandet, eller
 3. en myndighet i värdlandet opåräknat vidtar åtgärder som hindrar eller fördröjer överföring från värdlandet av investerat kapital eller avkastningen därav. Förordning (1990:1064).

4 §  Investeringsgaranti får beviljas för återinvesteringar av vinstmedel som inte kan överföras från värdlandet och för exportfordringar som omvandlas till investeringar endast om

 1. det är nödvändigt för att skydda exportkreditnämndens ekonomiska intressen vid fara för skadefall, eller
 2. garantin begränsas så att den inte omfattar risken för sådana åtgärder som anges i 3 § 3.

5 §  Investeringsgaranti får beviljas en näringsidkare som är verksam i Sverige.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får garanti även beviljas en annan näringsidkare.

6 §  Investeringsgaranti får beviljas endast den som har gjort sig känd för redbarhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den avsedda investeringen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

7 §  Investeringsgaranti får inte avse sådan förlust som garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till.

[S2]Garantin får inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas genom sedvanlig brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande sätt.

8 §  Garanti för en investerings avkastning får totalt omfatta vad som motsvarar högst 100 procent av investeringens ingångsvärde, dock högst 20 procent per år av garantins vid varje tidpunkt gällande högsta förlustbelopp. Om det finns särskilda skäl, får garantin omfatta en högre årlig avkastning.

9 §  Investeringsgaranti får avse täckning av högst 90 procent av den uppkomna förlusten.

10 §  För investeringsgaranti skall garantitagaren betala en premie, som är avpassad med hänsyn till olika inverkande omständigheter, såsom förhållanden i värdlandet och risker av annat slag samt administrationskostnader. För utfästelse om garanti får en avgift tas ut.

11 §  Ärenden enligt denna förordning prövas av exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning. Förordning (1988:1375).

12 §  Beslut av exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1987:861) om investeringsgaranti

Förordning (1988:1375) om ändring i förordningen (1987:861) om investeringsgaranti

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1064) om ändring i förordningen (1987:861) om investeringsgaranti

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 2005:746

Omfattning
upph.