Upphävd författning

Förordning (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-09-03
Ändring införd
SFS 1987:870
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  En kommun får statligt bidrag till kostnaderna för bostadsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Kommunerna prövar ärenden om bostadsbidrag och sköter utbetalningen av sådant bidrag.

[S2]Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om statligt bidrag till kommunerna.

[S3]Bostadsstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen i de avseenden som anges i denna förordning. Styrelsen sköter även utbetalningen av statligt bidrag.

3 §  Med makar jämställs i denna förordning, om bidragssökanden inte visar skäl för annat, man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är kyrkobokförda på samma adress.

4 §  Följande bestämmelser i förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer skall tillämpas i fråga om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn:

[S2]18 och 19 §§ om förfarandet i bidragsärenden m. m.,

[S3]20--22 §§ om utbetalning av bidrag m. m.,

[S4]26 och 27 §§ om återbetalning av bidrag,

[S5]28 § om statligt bidrag till kostnaden för bostadsbidrag,

[S6]29 § om överklagande. Förordning (1988:789).

Förutsättningar för bostadsbidrag

5 §  Bostadsbidrag lämnas till den som

 1. har fyllt 18 år men inte är äldre än 28 år,
 2. är bosatt här i landet, och
 3. har egen bostad.

[S2]Bidrag lämnas endast till utgången av det kalenderår då bidragssökanden eller, om sökanden är gift och makarna lever tillsammans, någon av makarna fyller 28 år.

[S3]Med egen bostad avses en bostad som ägs eller innehas med hyres- eller bostadsrätt. Närmare föreskrifter om vad som skall avses med egen bostad när bostaden utgör del av upplåtarens egen bostad, hyrs i andra hand eller är en gruppbostad för flera hushåll meddelas av bostadsstyrelsen.

6 §  Bostadsbidrag lämnas inte om bidragssökanden eller, om sökanden är gift, maken

 1. har barn som berättigar till bostadsbidrag enligt förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer, eller
 2. får kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension eller är utesluten från sådant tillägg endast på grund av bestämmelserna om inkomstprövning.

Beräkning av bostadsbidragets storlek

7 §  Bostadsbidrag lämnas med det bidragsbelopp som kan beräknas enligt 12 §, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 26 000 kronor för en ensamstående och 36 000 kronor för makar. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidragsbeloppet minskas med en tredjedel av den överskjutande inkomsten.

[S2]Bostadsbidraget delas upp på månadsbelopp. Om månadsbeloppet slutar på öretal avrundas det uppåt till närmaste hela krontal. Bidrag under 100 kronor i månaden betalas inte ut.

[S3]Om kommunen lämnar bostadsbidrag utöver vad som följer av bestämmelserna i denna förordning, skall vad som föreskrivs i andra stycket gälla det sammanlagda bidraget.

8 §  Med bidragsgrundande inkomst avses bidragssökandens sammanräknade inkomst enligt taxeringen till statlig inkomstskatt året före bidragsåret med det tillägg som följer av 9 §. Om bidragssökanden är gift och makarna lever tillsammans, skall bådas sammanräknade inkomst enligt taxeringen räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.

[S2]Bidragets storlek skall bestämmas med hänsyn till en beräknad inkomst för bidragsåret om

 1. det inte finns några uppgifter från taxeringen, eller
 2. inkomsterna har ökat eller minskat väsentligt i förhållande till de inkomster som avses i första stycket.

9 §  Om bidragssökanden har en förmögenhet som överstiger 90 000 kronor eller, om sökanden är gift, makarna har en sammanlagd förmögenhet som överstiger 180 000 kronor, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas med en femtedel av det överskjutande beloppet.

10 §  Om det är uppenbart att bidragssökanden inte behöver det bostadsbidrag som kan beräknas enligt bestämmelserna i 7--9 §§, får bidraget bestämmas till lägre belopp eller ansökan avslås.

11 §  Närmare föreskrifter om beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten meddelas av bostadsstyrelsen.

Bidragsbelopp

12 §  Bostadsbidrag lämnas med 20 kronor i månaden för varje helt 25-tal kronor av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 600 kronor men inte

[S2]1 700 kronor för ensamstående och

[S3]2 200 kronor för makar.

[S4]Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om bidragssökanden eller dennes make är handikappad och socialnämnden har tillstyrkt att bidrag lämnas för en högre kostnad.

[S5]Föreskrifter om beräkningen av bostadskostnadens storlek meddelas av bostadsstyrelsen.

Omprövning av bidragsbeslut

13 §  Den som får bostadsbidrag är skyldig att upplysa kommunen när det inträffar en inkomstförändring eller någon annan omständighet som har betydelse för rätten till bidrag.

14 §  Beslut om bostadsbidrag skall omprövas

 1. om den som uppbär bidraget begär det och hushållets inkomster har minskat väsentligt i förhållande till de inkomster som låg till grund för bidragsbeslutet,
 2. om hushållets inkomster har ökat väsentligt i förhållande till de inkomster som låg till grund för bidragsbeslutet,
 3. om hushållet byter bostad eller hushållets sammansättning ändras på ett sådant sätt som har betydelse för bidraget,
 4. om den som uppbär bidraget begär det och bostadskostnaden har ändrats.

[S2]Bidragsbeslutet får efter särskild utredning omprövas, om det är uppenbart att hushållet inte behöver det bostadsbidrag som har beviljats. Förordning (1988:789).

15 §  Vid omprövning av bidragsbeslut skall 18 § andra stycket förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer tillämpas. Beträffande sådan omprövning till följd av ändrad bostadskostnad som avses i 14 § första stycket 4 gäller dock följande:

 1. Omprövningen får avse endast tiden från det kvartalsskifte som följer närmast på det vid vilket ändringen av bostadskostnaden inträffade.
 2. Begäran om omprövning skall ges in till kommunen före utgången av år 1988.

[S2]Plan- och bostadsverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om omprövning av bostadsbidrag och i övrigt se till att information lämnas om möjligheterna att få ett större bostadsbidrag. Förordning (1988:789).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn

Förarbeten
Prop. 1986/87:93
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1988:789) om ändring i förordningen (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1988. De nya bestämmelserna skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tiden från och med den 1 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 4, 14 §§; ny 15 §
  Ikraftträder
  1988-07-15

Förordning (1988:791) om upphävande av för- ordningen (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats eller omprövats med stöd av förordningen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:151
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-01-01