Upphävd författning

Förordning (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
SFS 1987:818
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Förordning (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  En kommun får statligt bidrag till kostnaderna för bostadsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser(1--3 §§)
Bostadsbidrag(4--27 §§)
Förutsättningar för bidrag(4-- 8 §§)
Beräkning av bidragets storlek(9--15 §§)
Bidragsbelopp(16 och 17 §§)
Förfarandet i bidragsärenden m. m.(18 och 19 §§)
Utbetalning av bidrag m. m.(20--22 §§)
Omprövning av bidragsbeslut och återbetalning av bidrag(23--27 §§)
Statligt bidrag till kostnaden för bostadsbidrag(28 §)
Överklagande(29 §)

2 §  Kommunerna prövar ärenden om bostadsbidrag och sköter utbetalningen av sådant bidrag.

[S2]Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om statligt bidrag till kommunerna.

[S3]Bostadsstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen i de avseenden som anges i denna förordning. Styrelsen sköter även utbetalningen av statligt bidrag.

3 §  Med makar jämställs i denna förordning, om bidragsökanden inte visar skäl för annat, man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och de har eller har haft gemensamt barn eller är kyrkobokförda på samma adress.

Bostadsbidrag

Förutsättningar för bidrag

4 §  Bostadsbidrag lämnas till barnfamiljer som är bosatta här i landet.

[S2]Bostadsbidrag lämnas även till dem som efter myndighets beslut har tagit emot barn för vård i familjehem och till föräldrar som på grund av vårdnads- eller umgängesrätt tidvis har barn boende hos sig.

5 §  Bostadsbidrag lämnas för barn som är under sjutton år och för sådana äldre barn som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp. Bidrag lämnas till och med den månad då barnet fyller sjutton år eller rätten till förlängt barnbidrag eller studiehjälp upphör.

6 §  För bostadsbidrag till barnfamiljer krävs att barnet stadigvarande bor hos familjen.

[S2]Utan hinder av första stycket får bidrag lämnas för barn som för att få vård eller undervisning bor utanför hemmet, om barnet vistas hos sin familj under minst så lång tid varje år som motsvarar normala skolferier. Om barnet bor i familjehem eller i hem för vård eller boende lämnas bidrag även i annat fall, om det finns särskilda skäl och socialnämnden har tillstyrkt att bidrag lämnas.

7 §  Bostadsbidrag till dem som har tagit emot barn för vård i familjehem lämnas endast om barnet har bott i hemmet sedan minst tre månader.

8 §  Bostadsbidrag till föräldrar som på grund av vårdnads- eller umgängesrätt tidvis har barn boende hos sig lämnas endast om barnet vistas hos föräldern så lång tid årligen att denne kan anses behöva bostadsutrymme för barnet.

Beräkning av bidragets storlek

9 §  Bostadsbidrag lämnas med det bidragsbelopp som kan beräknas enligt 16 och 17 §§, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 59 000 kronor. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidragsbeloppet minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

[S2]Bostadsbidraget delas upp på månadsbelopp. Månadsbelopp som slutar på öretal avrundas uppåt till närmaste hela krontal. Bidrag under 100 kronor i månaden betalas inte ut.

[S3]Om kommunen lämnar bostadsbidrag utöver vad som följer av bestämmelserna i denna förordning, skall vad som föreskrivs i andra stycket gälla det sammanlagda bidraget.

10 §  Med bidragsgrundande inkomst avses bidragssökandens sammanräknade inkomst enligt taxeringen till statlig inkomstskatt året före bidragsåret med de tillägg som följer av 11--13 §§. Om bidragssökanden är gift och makarna lever tillsammans, skall bådas sammanräknade inkomst enligt taxeringen räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.

[S2]Bidragets storlek skall bestämmas med hänsyn till en beräknad inkomst för bidragsåret om

 1. det inte finns några uppgifter från taxeringen, eller
 2. inkomsterna av förvärvsarbete har minskat med mer än 25 procent i förhållande till de inkomster som avses i första stycket och det står klart att inkomstminskningen kommer att bestå under bidragsåret.

11 §  Om bidragssökanden och sådana barn under sjutton år som avses i 6 § har en sammanlagd förmögenhet som överstiger 90 000 kronor eller, om sökanden är gift, makarna och barnen har en sammanlagd förmögenhet som överstiger 180 000 kronor, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas med en femtedel av det överskjutande beloppet.

12 §  Om bidragsökanden eller maken uppbär bidragsförskott eller underhållsbidrag för ett barn som berättigar till bostadsbidrag, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas med förskottet eller bidraget, dock högst med ett belopp som svarar mot 40 procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller den 1 oktober året före bidragsåret. Detsamma skall gälla i fråga om bidrag enligt lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.

13 §  Om ett barn som berättigar till bostadsbidrag uppbär barnpension, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas med ett belopp som svarar mot 26 procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller den 1 oktober året före bidragsåret.

14 §  Om det är uppenbart att bidragssökanden inte behöver det bostadsbidrag som kan beräknas enligt bestämmelserna i 9--13 §§, får bidraget bestämmas till lägre belopp eller ansökan avslås.

15 §  Närmare föreskrifter om beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten meddelas av bostadsstyrelsen.

Bidragsbelopp

16 §  Bostadsbidrag lämnas

 1. med 3 180 kronor om året för varje barn, dock högst med 9 540 kronor, samt
 2. med 20 kronor i månaden för varje helt 25-tal kronor av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 900 kronor men inte

[S2]2 075 kronor för familj med ett eller två barn,

[S3]2 600 kronor för familj med tre eller fyra barn,

[S4]3 125 kronor för familj med fem eller flera barn.

[S5]Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket 2, lämnas bostadsbidrag med 15 kronor i månaden för varje helt 25-tal kronor av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till

[S6]2 400 kronor för familj med ett barn,

[S7]2 600 kronor för familj med två barn,

[S8]2 800 kronor för familj med tre barn,

[S9]3 000 kronor för familj med fyra barn,

[S10]3 300 kronor för familj med fem eller flera barn.

[S11]Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om bidragssökanden eller någon medlem av dennes familj är handikappad och socialnämnden har tillstyrkt att bidrag lämnas för en högre kostnad.

[S12]Föreskrifter om beräkningen av bostadskostnadens storlek meddelas av bostadsstyrelsen.

17 §  Om föräldrarna till ett barn som berättigar till bostadsbidrag inte bor tillsammans, får bidrag enligt 16 § första stycket 1 endast tillgodoräknas den av föräldrarna som barnet huvudsakligen bor hos. Bor barnet lika lång tid hos båda föräldrarna, skall bidraget tillgodoräknas den av dem som barnet är kyrkobokfört hos.

[S2]Bidrag enligt 16 § första stycket 2 och andra stycket samma paragraf skall beräknas på den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 600 kronor, om föräldern har fyllt 18 år men inte är äldre än 28 år och inte skall tillgodoräknas bidrag enligt första stycket denna paragraf. Vad som nu har föreskrivits gäller endast till utgången av det kalenderår då föräldern fyller 28 år.

[S3]Bidrag enligt 16 § första stycket 2 och andra stycket samma paragraf får endast tillgodoräknas den som har egen bostad. Med egen bostad avses en bostad som bidragssökanden äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt. Närmare föreskrifter om vad som skall avses med egen bostad när bostaden utgör del av upplåtarens egen bostad, hyrs i andra hand eller är en gruppbostad för flera familjer meddelas av bostadsstyrelsen. Förordning (1987:869).

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

18 §  Bostadsbidrag lämnas för högst ett kalenderår i sänder.

[S2]Bostadsbidrag lämnas från och med månaden efter den då rätt till sådant bidrag har uppkommit. Om rätten till bidrag uppkommer den första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då ansökan om bidrag gjordes.

19 §  Ansökan om bostadsbidrag lämnas in till kommunen.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

Utbetalning av bidrag m. m.

20 §  Bostadsbidrag betalas ut månadsvis. Om bostadsbidraget inte har tagits ut före utgången av kalenderåret efter det då bidraget kunde tas ut, är det förverkat.

21 §  Bostadsbidrag betalas ut till sökanden. I fråga om makar betalas bidraget ut till den av dem som de själva anger.

[S2]Bostadsbidrag får betalas ut till någon annan än den som anges i första stycket, om bidragssökanden särskilt begär det.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får kommunen besluta att bidraget skall betalas ut till någon annan än den som anges i första eller andra stycket. I sådant fall skall bidraget betalas ut till lämplig person eller till kommunal myndighet för att användas till familjens bästa.

22 §  Rätten till bostadsbidrag får inte överlåtas eller utmätas.

Omprövning av bidragsbeslut och återbetalning av bidrag

23 §  Den som uppbär bostadsbidrag är skyldig att upplysa kommunen när det inträffar någon omständighet som har betydelse för rätten till bidrag.

24 §  Beslut om bostadsbidrag skall omprövas

 1. om den som uppbär bidraget begär det och familjens inkomster av förvärvsarbete har minskat väsentligt i förhållande till de inkomster som låg till grund för bidragsbeslutet och det står klart att inkomstminskningen kommer att bestå under bidragsåret,
 2. om familjen byter bostad eller familjens sammansättning ändras på ett sådant sätt som har betydelse för bidraget,
 3. om den som uppbär bidraget begär det och bostadskostnaden har ändrats.

[S2]Bidragsbeslutet får efter särskild utredning omprövas, om det är uppenbart att familjen inte behöver det bostadsbidrag som har beviljats. Förordning (1988:788).

25 §  Vid omprövning av bidragsbeslut skall 18 § andra stycket tillämpas. Beträffande sådan omprövning till följd av inkomstminskning eller ändrad bostadskostnad som avses i 24 § första stycket 1 och 3 gäller dock följande:

 1. Omprövningen får avse endast tiden från det kvartalsskifte som följer närmast på det vid vilket inkomstminskningen eller ändringen av bostadskostnaden inträffade.
 2. Begäran om omprövning skall ges in till kommunen före utgången av år 1988.

[S2]Plan- och bostadsverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om omprövning av bostadsbidrag och i övrigt se till att information lämnas om möjligheterna att få ett större bostadsbidrag. Förordning (1988:788).

26 §  Kommunen skall besluta om återbetalning av bostadsbidrag helt eller delvis, om bidragstagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och bidragstagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Om kommunen har ålagt en bidragstagare återbetalningsskyldighet enligt första stycket, får kommunen vid senare utbetalning till denne hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Om återbetalningsskyldigheten inte fullgörs på detta sätt, skall kommunen vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

27 §  Länsbostadsnämnden får efter samråd med kommunen helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det finns särskilda skäl.

Statligt bidrag till kostnaden för bostadsbidrag

28 §  För bostadsbidrag som kommunen har betalat ut enligt denna förordning får kommunen statligt bidrag med 50 procent av sina kostnader. Bidrag lämnas i efterskott för ett kalenderår i sänder.

[S2]Ansökan om bidrag skall lämnas in till länsbostadsnämnden inom den tid som bostadsstyrelsen bestämmer.

Överklagande

29 §  Kommunens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsbostadsnämnden.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen.

[S3]Bostadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 då förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. och förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer upphör att gälla.
Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt bestämmelserna i 12 och 13 §§ skall för bidragsåret 1988 göras för högst ett barn.
Förarbeten
Prop. 1986/87:48
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1987:869) om ändring i förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer

Förordning (1988:788) om ändring i förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1988. De nya bestämmelserna skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tiden från och med den 1 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1988-07-15

Förordning (1988:790) om upphävande av för- ordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barn- familjer

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats eller omprövats med stöd av förordningen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:151
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-01-01