Upphävd författning

Förordning (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Ändring införd
SFS 1988:1009 i lydelse enligt SFS 1996:175
Ikraft
1988-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Stadsmiljörådet är ett rådgivande organ inom Boverket. Rådet skall enligt 9 § förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket biträda verket i frågor om bebyggelsemiljön. Utöver vad som följer av instruktionen för verket gäller följande föreskrifter för rådet. Förordning (1996:175).

2 §  Stadsmiljörådet skall verka för att bebyggelsemiljön utvecklas så, att den främjar en god livskvalitet. Rådet skall även följa den svenska och internationella bebyggelseutvecklingen samt stimulera till debatt om bebyggelsemiljön.

3 §  I den utsträckning som boverket beslutar får stadsmiljörådet bedriva utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde. Verket skall i sin arbetsordning eller i särskilda beslut bestämma den närmare inriktningen och omfattningen av sådant arbete. Förordning (1990:1368).

Sammansättning

4 §  Stadsmiljörådet består av generaldirektören i boverket, rådets sekreterare och högst nitton andra ledamöter.

[S2]Generaldirektören är rådets ordförande. Rådet utser inom sig en eller flera vice ordförande. Förordning (1990:1368).

Ärendenas handläggning

5 §  Stadsmiljörådet skall sammanträda om ordföranden eller minst sex andra ledamöter begär det.

6 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande.

[S2]När frågor av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Vid stadsmiljörådets sammanträden skall det föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

Förordnanden

8 §  Andra ledamöter i stadsmiljörådet än generaldirektören och rådets sekreterare utses av regeringen för en period av högst tre år. Det sker efter förslag av rådet.

[S2]Den som varit ledamot i rådet under två perioder får på nytt utses till ledamot, endast om det finns särskilda skäl.

9 §  Stadsmiljörådets sekreterare utses av regeringen efter anmälan av rådets ordförande.

Överklagande

10 §  Beslut av stadsmiljörådet får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd

  Ikraftträder
  1988-10-15

Förordning (1990:1368) om ändring i förordningen (1988:1009) med instruktion för plan- och bostadsverkets stadsmiljöråd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1996:175) om ändring i förordningen (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1996-04-01

Förordning (2003:1085) om upphävande av förordningen (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd

Omfattning
upph.